Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tomáš Just

Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

Povodně let 1997 a 2002 přinášely náročné situace, na jaké nebyl nikdo připraven. Byly pro dotčené lidi těžkou zkouškou, většina ovšem dělala to nejlepší, co mohla a uměla. Jistě bylo možné dělat mnohé lépe, mimo jiné při následném odstraňování povodňových škod na vodních tocích (OPŠVT). Povodně v těchto ohledech přinesly mnohá ponaučení, i co se týče zapojení pracovišť ochrany přírody, jejichž zástupci, nakolik jsou zváni k jednání příslušných komisí svolávaných správci vodních toků, mohou pomáhat tomu, aby se nedělaly některé věci zbytečné a škodlivé, a naopak bylo využito některých příznivých aspektů povodňových událostí.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Just, Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikaci České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z. s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo zemědělství (ke stažení například na stránkách eagri.cz).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Dolní Berounka – šance pro přírodu

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just, Jiří Vait, Zdeněk Vogl

Dolní Berounka – šance pro přírodu

Berounka vzniká v Plzni soutokem řek, které odvodňují velké vějířovité povodí a předurčují tak její povodňovou aktivitu. Tento rys posiluje Litavka, významný přítok ústící v Berouně, odvodňující Brdy a jejich zemědělsky využívaná úpatí. Mezi Plzní a Berounem si řeka uchovala poměrně přirozený ráz, především v přírodně a krajinářsky excelentním údolí nad Křivoklátem. Pod Křivoklátem se údolí rozšiřuje, vede jím železnice, přibývá zástavby, řeka je větší měrou vzduta jezy, dílčí úseky byly v minulosti různě upravovány. Řeka od Berouna dolů se již výrazně liší od řeky na Křivoklátsku. V minulosti prodělala souvislé technické úpravy koryta, a to i v  přírodně cenném území Českého krasu.

Ochrana přírody 6/2020 20. 12. 2020 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Obnova říčních pásů a novinka z Bavorska:

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Obnova říčních pásů a novinka z Bavorska:

Říční (též potoční) pás je území dominantně formované vodním tokem, sloužící jeho funkcím a vývoji. Bývá přirozeně zamokřené a často povodňované, hostí specifická rostlinná a živočišná společenstva. Je normální v něm nestavět a neorat. Pokud je podél vodního toku vyvinuta niva, říční pás zaujímá její významnou část nebo i nivu celou. Od začátku revitalizačních snah není sporu o tom, že obnovení říčního pásu představuje podstatně větší přínos než zpřírodnění samotného koryta, dříve technicky upraveného.

Ochrana přírody 6/2020 20. 12. 2020 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Just, Petr Hůla

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, k 10. 5. 2016 vydala Stanovisko ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu. Celé stanovisko je k dispozici webové na adrese:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vystavba-suche-retencni-nadrze-na-rece-berounce-je-neprijatelna/

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Tomáš Just, Pavel Špryňar

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Dlouholetý tahoun a vedoucí pražského a středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Pavel Mudra dosáhl na začátku letošního roku šedesátky.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Tomáš Just

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu bylo připravováno již před rokem 2010. Nevzniklo tedy vysloveně jako úsporný koncept pro období hospodářských obtíží, přestože nyní tak může být vnímáno. Vyšlo z prosté snahy dosáhnout za přijatelné peníze, v reálně omezených pozemkových podmínkách alespoň částečných zlepšení průchodu povodní a zároveň zlepšení morfologicko-ekologického stavu řeky. Po technologické stránce nešel nositel opatření, Vodohospodářský úřad v Kronachu, cestou vědecky podložené aplikace morfologicky autentických říčních tvarů ani vzhledově dokonalých a bezpečně stabilizovaných povrchových úprav. Tentokrát si vzal příklad z povodně, která drsně narušuje terén, nechává za sebou členitě obnažené štěrkové povrchy a říční břehy otvírá pro další korytotvorné působení vodního toku.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Tomáš Just, Petra Královcová

Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření

Titulek tohoto diskusního příspěvku je vlastně nepatřičně zjednodušen. Místo „navrhování revitalizačních opatření“ by v něm mělo stát „navrhování opatření ke zlepšení morfologicko-ekologického stavu vodních toků“. Základním důvodem, proč něco aktualizovat, je totiž právě to, že s prvně jmenovanou kategorií do budoucna již nevystačíme. Potřebujeme výchozí kategorii poněkud širšího rozsahu. Sousloví „navrhování opatření ke zlepšení“ však v civilním prostředí nezní nejlépe, proto takové zjednodušení a v titulku známý pojem, který alespoň orientačně uvádí téma.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Na koryta vodních toků v zastavěných územích se obvykle kladou dva požadavky. Mají být průtokově kapacitní, aby okolní zástavba byla co nejméně zaplavována povodněmi. A většinou mají být stabilní, protože ve stísněných podmínkách zástavby není mnoho místa pro jejich vývoj do stran. V minulosti bylo těchto požadavků docilováno metodami technických úprav, vznikala tedy geometricky pravidelná, tvrdě opevněná koryta charakteru kanálů. ...

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Na renaturaci technicky upravených koryt se podílí hlavně zanášení a zarůstání, rozpad technického opevnění a vymílání břehů. Zejména v úsecích ve volné krajině mohou tyto změny do značné míry zlepšovat ekologické a často i vodohospodářské vlastnosti toků. Toto konstatování nelze absolutizovat, každý případ je třeba hodnotit s ohledem na místní podmínky. Celkově však jsou renaturace v rámci povodí významným pozitivním jevem. Pracují zadarmo a jejich přínosy ke zlepšování stavu vodních toků jsou podstatně rozsáhlejší než přínosy záměrně prováděných revitalizačních staveb.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf