Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Vážení čtenáři

Úvodem

autorka: Jiřina Bulisová

Vážení čtenáři

rok 2010, jehož ústředním ochranářským tématem je biodiverzita, bude za několik dní minulostí. Řečeno s autory jednoho z příspěvků v tomto čísle, je slibným signálem, že po Mezinárodním roce biodiverzity nezůstávají jen strohá rekapitulace a líbivé logo, ale také otázky, k nimž společně hledáme odpovědi. Vždyť palčivých otázek, které ochrana přírody musí nebo by měla v současnosti řešit, není málo.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech

Z naší přírody

autoři: Vladimír Zabloudil, Petr Mückstein, Jan Staněk, Josef Řetický, Jaromír Čejka, Petr Matějka, Petra Doležalová, Bohumil Hanus

CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech

Krajina Žďárských vrchů dospěla dramatickým vývojem k tvářnosti, kterou vnímáme jako malebnou a útulnou. Půvabná mozaika lesů i lesíků, květnatých luk i kamenitých pastvin, velkých rybníků i malých návesníků, skrčených roubených chalup i vznosných bílých štítů statků, políček žita, ovsa, brambor a lnu, omšelých kamenic se solitéry nádherných jeřábů tvoří harmonickou kulturní krajinu, sice chudou, ale mající i v moderní společnosti svůj pevný řád.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně pod Sněžníkem v péči Správy jeskyní ČR

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Vratislav Ouhrabka

Jeskyně pod Sněžníkem v péči Správy jeskyní ČR

Počátkem roku 2010 převzala Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) do své péče speleologicky a geologicky v mnoha směrech unikátní lokalitu, tzv. Jeskyně pod Sněžníkem. Pod tímto trochu zavádějícím označením (jeskyňáři si vybaví spíše známější krasové jeskyně pod Králickým Sněžníkem) se skrývá soubor pseudokrasových dutin, objevených při těžbě fluoritu (CaF2) na ložisku Jílové–Sněžník v 80. letech 20. století.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Projekty AOPK ČR v Operačním programu Životní prostředí

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Anna Limrová, Petr Kostečka, Bohumil Fišer, Pavel Marek, Pavel Trnka, David Lacina, Jiří Klápště, Jana Šmídová, Luboš Stárka

Projekty AOPK ČR v Operačním programu Životní prostředí

Pro zajištění praktické péče o přírodu a krajinu využívá Agentura přírody a krajiny (AOPK) ČR kromě národních dotačních zdrojů (zejména Programu péče o krajinu; PPK, Programu obnovy přirozených funkcí krajiny; POPFK) i evropské dotační tituly, zejména Operační program Životní prostředí (OP ŽP), z něhož čerpá nebo bude čerpat finanční prostředky na projekty investičního i neinvestičního charakteru, např. na rekonstrukce a obnovy rybníků, budování návštěvnické infrastruktury, vzdělávací internetový portál, inventarizace a mapování druhů a území Natury 2000 v kompetenci MŽP, zpracování souhrnu doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality (EVL), aktualizace územního systému ekologické stability (ÚSES) a managementová opatření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ).

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Na koryta vodních toků v zastavěných územích se obvykle kladou dva požadavky. Mají být průtokově kapacitní, aby okolní zástavba byla co nejméně zaplavována povodněmi. A většinou mají být stabilní, protože ve stísněných podmínkách zástavby není mnoho místa pro jejich vývoj do stran. V minulosti bylo těchto požadavků docilováno metodami technických úprav, vznikala tedy geometricky pravidelná, tvrdě opevněná koryta charakteru kanálů. ...

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Ústavní soud podpořil opatření konaná ve prospěch ochrany přírody

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je oprávněna podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR také skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů. Stalo se tak i v případě návrhu 25 senátorů (dále jen „navrhovatel“) na zrušení ustanovení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny).

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Táňa Štechová, Štěpán Koval

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Rašelinné biotopy patří k biotopům po všech stránkách zajímavým a cenným, ať už z pohledu botanika, zoologa či laika se zájmem o přírodu obecně. Bohužel ale právě tyto biotopy jsou zvláště ohrožené a velmi snadno zranitelné. Velká část našich rašelinišť byla již v minulosti zcela zničena snahou o využití každé „neužitečné“ plochy pro zemědělské, lesnické, stavební či jiné účely. Řada jich zanikla zdánlivě samovolně, většinou však rovněž následkem necitlivých zásahů či upuštěním od obhospodařování krajiny.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Je současná ochrana přírody postavena na výsledcích výzkumu?

Výzkum a dokumentace

autoři: Handrij Härtel, Zdenka Křenová, Jakub Hruška, Jan Dušek

Bezprostředním impulzem k napsání tohoto textu byl seminář Současnost a budoucnost výzkumu biodiverzity, pořádaný 24. května 2010 Ministerstvem životního prostředí v Městské knihovně v Praze. Seminář proběhl v rámci tzv. týdne pro biodiverzitu a jeho cílem bylo nejen popsat současný stav výzkumu biodiverzity, ale diskutovat i širší vazby, jako jsou propojení výzkumu s jeho aplikací, institucio­nální zajištění, systém a zajištění finančních zdrojů apod.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Procházka v korunách stromů

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Procházka v korunách stromů

Z přístupnit přírodu co největšímu počtu návštěvníků je trendem současné doby. Stejně jako ve městech nelze mít všude silnice, tak i v lese, na rašeliništích, loukách či na rybníku se člověk vždy nedostane tam, kam zrovna chce. Jisté řešení nabízejí stezky budované v korunách stromů, pozoruhodné unikátní projekty, které zpřístupňují obvykle nedostupná místa a zprostředkovávají neobvyklé zážitky. V České republice podobnou atrakci zatím nenajdeme. Naštěstí český návštěvník nemusí jezdit daleko. Tzv. stromovou stezku otevřeli v loňském roce v nedalekém Německu, jen pár kilometrů od našich hranic.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže časopisu Ochrana přírody 2010

Zaměřeno na veřejnost

Autor: red

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže časopisu Ochrana přírody 2010

AOPK ČR vyhlásila v dubnu 2010 u příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity fotografickou soutěž časopisu Ochrana přírodypro fotografy – amatéry i profesionály s cílem podnítit zájem veřejnosti o ochranu přírody a zvýšit povědomí o významu biodiverzity v naší krajině.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf