Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Odolnost savany vůči suchu zvyšuje zastoupení volně žijících býložravců a funkční rozmanitost rostli

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Odolnost savany vůči suchu zvyšuje zastoupení volně žijících býložravců a funkční rozmanitost rostli

Mimořádné povětrnostní jevy, jako je prodloužené období sucha v tropických oblastech, snižují zejména při současné nadměrné pastvě resilienci savany. Protože uvedený pojem může být chápán různě, v našem případě jej vymezíme jako schopnost příslušného ekosystému jak odolávat beze změny vnějším činitelům (resistence), tak se po odeznění stresu obnovit (resi-lience v užším smyslu). 

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Varování před opomíjením hor

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Zeidler

Varování před opomíjením hor

Současné negativní změny životního prostředí podle IPCC a IPBES spočívají ve změně klimatu, znečištění a narůstajících požadavcích na energii a materiály z důvodu rostoucí lidské populace. Nějak samozřejmě při tom předpokládáme, že tam, kde lidé nejsou, budou i změny zanedbatelné, bez vlivu na organismy a jejich vzájemné vazby. Typickým příkladem jsou obtížně dosažitelné a odlehlé horské oblasti. Přestože hostí 1/3 suchozemské druhové bohatosti a představují 18 z 36 horkých míst současné globální diverzity, nevěnujeme těmto polohám příliš pozornosti.

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Přípravy chráněné krajinné oblasti Soutok jsou v plném proudu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Programové prohlášení vlády počítá s velkoplošnou ochranou této jedinečné krajiny se sítí slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se solitérními prastarými duby a lesy s bohatou biodiverzitou. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR začala z pověření MŽP seznamovat obce, významné hospodářské subjekty, místní instituce a organizace s návrhem vymezení chráněné krajinné oblasti Soutok, její zonace a bližších ochranných podmínek.

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Přírodovědné velkofilmy působí na veřejnost stejně jako ochranářsky zaměřené dokumentární snímky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Přírodovědné velkofilmy působí na veřejnost stejně jako ochranářsky zaměřené dokumentární snímky

Není sporu o tom, že hromadné sdělovací prostředky hrají významnou roli při vytváření postojů veřejnosti k nejrůznějším otázkám soudobého světa včetně problémů souvisejících se životním prostředím, jako jsou probíhající a očekávané změny podnebí a biologické rozmanitosti a pokračující poškozování prostředí. Možnosti, jak působit na občany s cílem získat je pro ochranu přírody, nezahrnují jen tradiční média, ale i sociální sítě a zapojení celebrit z řad politiků, sportovců, umělců a představitelů zábavního průmyslu do vzdělávacích kampaní.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Změny podnebí posouvají  rozšíření mořských želv  ve Středomoří

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Změny podnebí posouvají  rozšíření mořských želv  ve Středomoří

Mezi nejvýznamnější činitele ohrožující v celosvětovém měřítku druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a dalších organismů řadíme rozpad, ničení a ztrátu přírodního nebo alespoň přírodě blízkého prostředí, nadměrné využívání bioty (živé složky ekosystémů), působení invazních nepůvodních druhů, ukládání živin v prostředí a jeho znečišťování cizorodými látkami. K tomu se zejména v poslední době ještě přidává dopad probíhajících a očekávaných změn podnebí, i když zatím v menším míře, než se občas tvrdí. Všechny uvedené faktory dopadají – a někdy několik z nich současně – také na ekologicky a evolučně významnou skupinu, jakou mořské želvy bezesporu jsou. 

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Geologie a geomorfologie Beskyd

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Šulgan

Geologie a geomorfologie Beskyd

becně je geologie dost opomíjenou přírodní vědou. Ona, jak se říká, neuteče, nezvadne… Procesy v ní probíhají pomaleji než v živé přírodě. I proto možná musí „počkat“, než se na ni dostane. Přes všechny změny najdeme i na území CHKO Beskydy mnoho zajímavých míst, Jsou významné z hlediska geologického, geomorfologického, paleontologického, didaktického nebo jako geoturistická zajímavost. Některé lokality jsou už vyhlášené jako přírodní rezervace nebo přírodní památky, pseudokrasové jeskyně jsou na území CHKO Beskydy „naturovým“ biotopem, Českou geologickou službou jsou mnohé doporučené k jejich ochraně. Ne vždy ale může geologická zajímavost přinášet prospěch zde žijícím obyvatelům. Příkladem je Důl Frenštát.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok konikleců

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok konikleců

(6. 1. 2023) Rok 2023 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem konikleců. Chce jím upozornit nejen na tyto krásné jarní květiny, ale i na ohrožení a ochranu lokalit, kde rostou, tedy hlavně stepí a lesostepí.

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Jak obnovit přírodu? Dozvíte se v záznamu z konference

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Jak obnovit přírodu? Dozvíte se v záznamu z konference

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze totiž uspořádaly 2. února 2023 v pořadí již devátou společnou konferenci k vybraným otázkám praktické ochrany přírody. Zahájili ji ředitel AOPK ČR František Pelc, proděkanka FŽP Kateřina Černý Pixová a náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. 

Ochrana přírody 1/2023 23. 2. 2023 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf