Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Červený seznam IUCN ukazuje na největší hrozby pro přežití druhů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Skutečně účinná druhová ochrana se neobejde bez důvěryhodných a objektivních znalostí činitelů ohrožujících současné a budoucí rozšíření a početnost planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů, kupř. hub. Uvedenému tématu se proto v poslední době věnovalo hned několik studií, přičemž nejúplnější rozbor přinesla v roce 2019 rozsáhlá zpráva Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), jejíž hlavní sdělení jsme představili i v našem časopise (viz Ochrana přírody, 74, 4, 38–41, 2019).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Nové a plně responzivní jsou nejen hlavní stránky AOPK ČR, ale také weby chráněných krajinných oblastí, které spravuje, nebo web Invazní druhy. Jejich cílem je přiblížení ochrany přírody a krajiny co nejširší veřejnosti. Své místo na stránkách mají i odborná témata nebo metodická podpora a další informace důležité pro subjekty zabývající se ochranou přírody. Návštěvník stránek se dozví, co dělat, když chce například stavět v chráněném území. Stránky se průběžně upravují a doplňují.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

S přípravou nové lesnické politiky a jejím uvedením do praxe je třeba začít co nejdříve

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Programové prohlášení vlády je ve vztahu k lesům více než kdy jindy ekologicky orientované. Nejen pro člověka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, zní skoro jako z říše snů. Uvádí například: „Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity. Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na sucho. Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle.“ Proč taková rétorika? Asi proto, že stav našich lesů je opravdu neutěšený. Jsou pod tlakem sucha, kůrovce a dalších faktorů oslabeny, poničeny, a nyní proto ve velkém káceny. Dosavadní, tradičně preferovaný model pasečného hospodaření s umělou obnovou porostů, která upřednostňovala smrk a borovici, je zjevně neudržitelný. Kdo navštívil v posledních letech třeba Vysočinu, Jeseníky nebo Lužické hory, ví, o čem je řeč.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie začalo i pro AOPK ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Letošním prvním červencovým dnem převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Radě Evropské unie. Uvedené poněkud proklamativní konstatování jsme rozvedli bližším pohledem na činnosti očekávané v tomto ohledu na poli ochrany přírody a krajiny, resp. šířeji pojaté péče o biologickou rozmanitost (viz Ochrana přírody, 77, 3, 45–48, 2022).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Byla tu, není tu… bude tu?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Eliška Jílková, Blanka Kuldová

V minulosti velmi početná populace kočky divoké (Felis silvestris) je nyní v České republice historií. Souběhem událostí bylo zapříčiněno, že se zařadila do seznamu kriticky ohrožených druhů a stala se jedním z nejvzácnějších zástupců naší fauny. Na území ČR se v současnosti objevuje několik jedinců, kteří se zde ovšem nevyskytují trvale, ale pouze se přesouvají do okolních států. Sporadický výskyt představuje důsledek lidské činnosti, která proměnila její přirozené prostředí. Problematika kočky divoké je mezinárodní tématem a realizují se nová opatření, která podporují návrat druhu do přírody.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tři instituce se domluvily na spolupráci při ochraně přírody v Zambii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Zoo Dvůr Králové a AOPK ČR se v memorandu zavázaly, že budou spolupracovat na přípravě a následném provozu ekokempu v národním parku Kafue v souladu se studií proveditelnosti, kterou financovala Česká rozvojová agentura.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zachraňovat přírodu něco stojí

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Nedávno vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature článek naznačující, že se ne vždy dá tvrdit, že chráněná území a jejich velikost mají pozitivní vliv na populace vodních stěhovavých ptáků. Podle studie důležitější než jejich velikost je, jak se o ně pečuje. Výzkumníci studovali více než 1500 rozmanitých chráněných území doslova po celém světě v delším časovém odstupu.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dokončená revitalizace Sedmihorských mokřadů byla veřejně představena

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Po tříletém úsilí byl 7. 6. 2022 představen dokončený projekt revitalizace Sedmihorských mokřadů. Stejnojmennému pozemkovému spolku ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala a Společností pro Jizerské hory se podařilo u Sedmihorek v CHKO Český ráj vybudovat 14 tůní, přerušit až 7 km melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů. 

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová a přípravný výbor

Konference Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity

Ve dnech 2.–3. dubna 2022 proběhla v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích dva a půl roku odkládaná konference České botanické společnosti s názvem Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity. Akce byla uspořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Masarykovou univerzitou.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pokračující epigrafický výzkum v Kateřinské jeskyni odhalil další neolitické uhlíkové kresby

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Zajíček

Od roku 2016 probíhá Kateřinské jeskyní výzkum uhlíkových kresebných stop. U některých z nich se prokázalo radiouhlíkovou analýzou pravěké stáří, které koresponduje z dříve zjištěnými archeologickými nálezy v portálu Kateřinské jeskyně z období pozdního neolitu (stáří cca 6000 let). Výzkumný tým složený z pracovníků Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu jaderné fyziky AVČR Praha pokračoval v další etapě tohoto výzkumu i v roce 2021. Mozaika poznání byla opět doplněna o další unikátní poznatky.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf