Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Stutox II: úřady jsou zahlceny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr N. Stýblo

­Stutox II – nově povolená plošná aplikace sedlákům problém s hraboši nevyřeší a přírodě uškodí!
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo plošnou aplikaci nebezpečného pesticidu Stutox II. 
Předpoklad, že tím pomohou zemědělcům, je mylný anebo je to všechno jinak… Nicméně stále platí, že pro aplikaci tohoto jedu je bezpodmínečně nutné další povolení – povolení výjimky z ochrany vzácných živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez tohoto povolení bude zemědělce pokutovat Česká inspekce životního prostředí. 

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR udělovala ocenění

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

AOPK ČR udělovala ocenění

V kategorii Počin si z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzal ocenění Josef Stloukal, předseda firmy ZEMSPOL, a. s. Ta hospodaří v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V kategorii Osobnost získal ocenění za celoživotní práci Petr Moucha, lesník, jehož profesní i osobní život jsou nerozlučně spjaty s lesy a ochranou přírody. Předání proběhlo na konferenci Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování, kterou AOPK ČR dnes pořádá společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Necitlivá turistika ovlivňuje druhovou bohatost a početnost obratlovců

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Necitlivá turistika ovlivňuje druhovou bohatost a početnost obratlovců

Každoročně navštíví chráněná území ve světě podle uznávaných odhadů na 8 miliard turistů. Protože na Zemi žilo k 1. 7. 2019 7,7 miliardy lidí, čistě numericky do národního parku, přírodní rezervace a dalších typů územní ochrany zavítá od ledna do prosince jednou každý obyvatel zeměkoule. A obráceně: 94 % všech chráněných území, zanesených do Světové databanky chráněných území (World Database on Protected Areas, WDPA, www.protectedplanet.net), je přístupných veřejnosti.

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Australské krajinné požáry 2019/2020 a jejich vliv na flóru a faunu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Šimek

V Austrálii se v srpnu 2019 rozhořely velkoplošné požáry a koncem ledna 2020 jejich celková rozloha činila kolem 10 milionů hektarů, z nich polovina v lesích Novém Jižním Walesu.  zemi obvyklé a každoročně se opakující požáry mají příčiny přírodní i vyvolané člověkem a v současnosti se k nim přidávají i extrémní meteorologické podmínky, související s klimatickými změnami. 

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Lesíky v zemědělské krajině mohou být lidem užitečnější než velké lesní celky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Lesíky v zemědělské krajině mohou být lidem užitečnější než velké lesní celky

Není žádným tajemstvím, že zdravé lesy poskytují člověku hned celou řadu ekosystémových služeb, a to nejen zásobovacích, jako je produkce dřeva nebo lesních plodů. Původní lesní pokryv byl ale rozdroben do té míry, že více než 70 % všech těchto porostů na Zemi leží do vzdálenosti menší než jeden kilometr od lesního okraje a mnohé lesy jsou menší než 10 hektarů, přičemž bývají nezřídka obklopeny krajinou přeměněnou lidskou společností na ornou půdu, pastviny nebo lidská sídla. 

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dubové dřevo v pyroponosném rozsypu Vestřev

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ivan Turnovec

Dubové dřevo v pyroponosném rozsypu Vestřev

Pyrop označovaný jako český granát je bezesporu nejznámějším českým šperkovým kamenem. Označen byl dokonce za „mineralogický symbol Čech“ (V. Bouška a I. Turnovec 1996). Hlavní těžba a výskyty tohoto drahého kamene jsou v Českém středohoří v okolí Podsedic a Třebenic. Nicméně i výskyty pyropu v podkrkonošské oblasti byly již v historii využívány (Tuček 1951). Od roku 1994 se podkrkonošské „české granáty“ získávají pro družstvo Granát Turnov z náplavů říčky Olešnice v okolí Vestřevu. Zásoby vyčíslil M. Žežulka (1989). Zdejší pyroponosné sedimenty jsou označovány buď jako terasové štěrkopísky bez bližšího stratigrafického zařazení (T. Řídkošil et al. 1997), nebo jako aluviální niva (V. Bouška 1997). Jisté je, že pyropy se nalézají ve starších i nejmladších náplavech. Přesné stáří těžených, pyropem nabohacených štěrkopísků zahloubených v současné nivě potoka Olešnice nicméně dosud určeno nebylo.

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bude mít Česká republika první přírodní lokalitu světového dědictví UNESCO?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jiří Hušek

Bude mít Česká republika první přírodní lokalitu světového dědictví UNESCO?

V polovině 60. let 20. století, v době globálního hospodářského vzestupu a určitého, byť dočasného, politického uklidnění, některé vlády i nadnárodní organizace oživily myšlenku zakotvit účinnou péči o přírodní a kulturní památky, jejichž význam jednoznačně přesahuje hranice jednotlivých států či kontinentů, do mezinárodního práva. Současně mělo jít o vyjádření stále častěji potvrzované skutečnosti, že se lidská civilizace a příroda přímými a zpětnými vazbami vzájemně ovlivňují, a je tedy nezbytná účinná ochrana jak přírody a krajiny, tak nejdůležitějších výtvorů lidské činnosti, a to pokud možno ve vzájemné jednotě. Uvedená snaha, navazující na etické poselství velikánů, jako byl Albert Schweitzer, Aldo Leopold a v neposlední řadě Hugo Conwentz, nakonec vyústila v listopadu 1972 v přijetí několik let pečlivě připravované Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), zaštítěné Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO):

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Nadějný náhradník smrku?!

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Nadějný náhradník smrku?!

Adorace americké douglasky naše lesy opravdu nezachrání
V posledních měsících se rozhořela diskuse o využívání douglasky tisolisté v našich lesích. Část lesníků v tomto druhu vidí skoro záchranu našich lesů v době, kdy naše porosty tvořené převážně smrkem likviduje kůrovec a sanační těžby a prodejní cena dříví tohoto donedávna žádaného druhu nezadržitelně letí dolů. Mnozí přírodovědci i ochránci přírody naopak před masivním zaváděním této dřeviny původem ze Severní Ameriky varují pro ekologická rizika.
Chtěl bych zdůraznit, že douglasku tisolistou pro její celkový habitus obdivuji. Mám ji na vlastní zahradě, kochal jsem se z jejího vysokého vzrůstu v českých lesích u Navarova, kde je toho času i náš vůbec nejvyšší strom s výškou přes 64 metrů, a v domovských Kordilérách, kde může dorůst až stometrové výšky. Vím, že její jehličí má oproti smrku lepší dopad na kvalitu půdy. Ostatně asi i proto se poněkud překvapivě dostala mezi tzv. meliorační a zpevňující dřeviny, které mají v definované příměsi přispívat k vitalitě a stabilitě pěstovaných hospodářských lesních kultur.
Tato dřevina se v evropských lesích objevuje už skoro dvě staletí. Například v Německu je dlouhodobě pěstovaná v příměsi okolo dvou procent. Ale i u nás se místy tento strom pěstuje dlouhodobě. Douglaska má poměrně kvalitní nábytkářsky i jinak využitelné dřevo, což je s ohledem na zcela nejistou budoucnost smrku ve velké části našich lesů také významný fakt. Přesto jsem přesvědčen, že v daném kontextu je její masivní vysazování v našich lesích nevhodné. Proč?

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské univerzity vyhodnotili na žádost Ministerstva turistiky a umění Zambijské republiky (MTA) možnosti výstavby nové ekoturistické infrastruktury ve třech tamějších národních parcích. Představitelé jak MTA, tak všech navštívených národních parků a místních komunit iniciativu, uskutečňovanou v rámci rozvojové pomoci České republiky a financovanou Českou rozvojovou agenturou, uvítali a plně podpořili. Turistika šetrná k životnímu prostředí a zaměřená na poznávání přírodních krás patří v celosvětovém měřítku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím aktivitám a na africkém kontinentě představuje pro řadu států významný pravidelný zdroj příjmů.

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf