Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Ochrana přírody se postupně vyvinula ve svébytnou činnost, v jejímž pomyslném hledáčku se tradičně ocitají části přírody, jejichž existence je ponejvíce v důsledku necitlivého přístupu člověka ve zvýšené míře ohrožena. Druhová ochrana se proto zaměřuje na taxony nebo ekologické/funkční skupiny (gildy), nad nimiž se reálně vznáší hrozba vymizení (extinkce). Nicméně od začátku sedmdesátých let 20. století se nejen mezi akademiky objevují názory, že péče o přírodní a krajinné dědictví by měla z různých důvodů věnovat zvýšenou pozornost i organismům, které ohrožené být nemusejí. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Oldřich Kopecký

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Biologické invaze jsou jedním z nejvýznamnějších, aktuálních problémů ochrany přírody téměř na celém světě. Vznik nežádoucí biologické invaze je hierarchický proces, při kterém nepůvodní druh musí překonat čtveřici bariér: 1. transport, 2. introdukce/zavlečení, 3. usazení, 4. šíření. Platí, že čím déle je druh v rámci tohoto procesu na nepůvodním území, tím obtížněji se proti němu zasahuje. Rostou finanční náklady, přitom účinnost takových zásahů je nižší. Efektivním jednáním je tedy klást důraz na prevenci – předcházení invazím před jejich vznikem. Základním postupem v rámci prevence biologických invazí je odhad/predikce, zdali se druh může na hodnoceném území usadit, příp. stát invazním. Tyto odhady jsou prováděny pomocí pestré škály programů. Jednou z možností pro prvotní screening, předcházející další hlubší analýze, jsou programy anglické společnosti Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS).

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jiří Hušek

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Začátkem loňského roku jsme v našem časopise položili řečnickou otázku, zda bude mít Česká republika vůbec první přírodní lokalitu světového dědictví, zaštítěnou Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, viz Ochrana přírody, 75, 1, ii-iii, 2020). Nyní můžeme s uspokojením říci, že se tak již stalo a že téměř tříleté úsilí bylo završeno nesporným úspěchem. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vláda uvažuje o ekologické obnově hnědouhelných velkolomů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Pešout

Vláda uvažuje o ekologické obnově hnědouhelných velkolomů

Otázce využití velkolomů a souvisejících území ovlivněných těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji se věnuje vláda ČR dlouhodobě. V této souvislosti byla přijata řada usnesení ukládajících prověření vhodných variant řešení.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Jaký byl rok 2020 v českých zoologických zahradách?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lukáš Nekolný

Zoo plní mnoho funkcí – vzdělávací, výzkumnou, ochranářskou, rekreační či společenskou, v nichž své stěžejní role hrají nejen zvířata, ale také lidé – zejména odborníci a veřejnost. Po roce 2019 s rekordní návštěvností přinesl následující rok zoologickým zahradám v Česku zcela novou situaci – byly rekordně dlouhou dobu uzavřené z důvodu šíření nemoci covid-19. Tento článek rekapituluje rok 2020 nejen z této perspektivy.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Rozhodnuto: v Milovickém lese by se mělo hospodařit šetrněji

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Milovický les – to je II. zóna CHKO Pálava a evropsky významná lokalita s výskytem mnoha vzácných rostlin a živočichů, ale také oblast s intenzivním oborním chovem zvěře. V posledních letech tak intenzivním, že se stav zdejší přírody rapidně zhoršuje. Proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní vydala rozhodnutí o omezení činnosti, které by mělo zdejším ohroženým druhům zajistit lepší podmínky. Milovický les je součástí obor Bulhary a Klentnice, kde hospodaří Lesy ČR, s. p.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR souhlasí s nově nastaveným lesním hospodařením v oblasti Soutoku a Pálavy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Před rokem vydala AOPK ČR nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům na období 2020–2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Nerespektovaly totiž výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Po řadě nejednoduchých jednání se podařilo domluvit se státním podnikem Lesy ČR způsob, jak zde hospodařit a zároveň minimalizovat dopady na vzácné druhy rostlin a živočichů. AOPK ČR proto nyní již mohla odsouhlasit upravené plány lesního hospodaření pro obě oblasti. 

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Přeměna travin na ornou půdu ovlivňuje dlouhodobě opylovače

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Přeměna travin na ornou půdu ovlivňuje dlouhodobě opylovače

Úbytek hmyzích opylovačů zaznamenaný v některých částech světa nejčastěji připisujeme souhře hned několika vnějších činitelů. V Evropě bývá za jednu z klíčových hnacích sil mizení této významné gildy (skupiny organismů, které shodně ovlivňují vlastnosti a procesy v ekosystému nebo které stejným způsobem reagují na změny v prostředí) považována ztráta vhodného prostředí včetně přírodních a přírodě blízkých travinných ekosystémů.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Proč tato metodika?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Pešout

Proč tato metodika?

Třicet let usilujeme o nápravu morfologicko-ekologického stavu vodních toků a jejich niv, poničených vodohospodářskými úpravami v průběhu předchozích sta let. Již na konci minulého století bylo zřejmé, že plošné odvodnění milionu (!) hektarů půd spojené s destrukcí jejich vodohospodářských vlastností a technické úpravy koryt poloviny délky (!) řek a potoků způsobily mimořádné poškození retenčních schopností krajiny. Tato skutečnost na nás doléhá čím dál více v souvislosti s projevy změny klimatu, zejména zvyšováním teplot, dlouhodobými suchy, četnějšími povodněmi a přívalovými dešti. I širší veřejnost si dnes uvědomuje, že ekologická obnova toků, obnova krajiny a zlepšení stavu půd jsou naprosto nezbytné pro naši schopnost čelit dopadům projevů změny podnebí. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká republika pomáhá chránit přírodu v Arménii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Experti začínají pracovat na návrhu úprav arménské legislativy a institucionálních změn pro efektivnější zajištění ochrany přírody v této zakavkazské republice.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf