Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jaký byl rok 2020 v českých zoologických zahradách?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lukáš Nekolný

Zoo plní mnoho funkcí – vzdělávací, výzkumnou, ochranářskou, rekreační či společenskou, v nichž své stěžejní role hrají nejen zvířata, ale také lidé – zejména odborníci a veřejnost. Po roce 2019 s rekordní návštěvností přinesl následující rok zoologickým zahradám v Česku zcela novou situaci – byly rekordně dlouhou dobu uzavřené z důvodu šíření nemoci covid-19. Tento článek rekapituluje rok 2020 nejen z této perspektivy.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Rozhodnuto: v Milovickém lese by se mělo hospodařit šetrněji

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Milovický les – to je II. zóna CHKO Pálava a evropsky významná lokalita s výskytem mnoha vzácných rostlin a živočichů, ale také oblast s intenzivním oborním chovem zvěře. V posledních letech tak intenzivním, že se stav zdejší přírody rapidně zhoršuje. Proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní vydala rozhodnutí o omezení činnosti, které by mělo zdejším ohroženým druhům zajistit lepší podmínky. Milovický les je součástí obor Bulhary a Klentnice, kde hospodaří Lesy ČR, s. p.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR souhlasí s nově nastaveným lesním hospodařením v oblasti Soutoku a Pálavy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Před rokem vydala AOPK ČR nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům na období 2020–2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Nerespektovaly totiž výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Po řadě nejednoduchých jednání se podařilo domluvit se státním podnikem Lesy ČR způsob, jak zde hospodařit a zároveň minimalizovat dopady na vzácné druhy rostlin a živočichů. AOPK ČR proto nyní již mohla odsouhlasit upravené plány lesního hospodaření pro obě oblasti. 

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Přeměna travin na ornou půdu ovlivňuje dlouhodobě opylovače

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Přeměna travin na ornou půdu ovlivňuje dlouhodobě opylovače

Úbytek hmyzích opylovačů zaznamenaný v některých částech světa nejčastěji připisujeme souhře hned několika vnějších činitelů. V Evropě bývá za jednu z klíčových hnacích sil mizení této významné gildy (skupiny organismů, které shodně ovlivňují vlastnosti a procesy v ekosystému nebo které stejným způsobem reagují na změny v prostředí) považována ztráta vhodného prostředí včetně přírodních a přírodě blízkých travinných ekosystémů.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Proč tato metodika?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Pešout

Proč tato metodika?

Třicet let usilujeme o nápravu morfologicko-ekologického stavu vodních toků a jejich niv, poničených vodohospodářskými úpravami v průběhu předchozích sta let. Již na konci minulého století bylo zřejmé, že plošné odvodnění milionu (!) hektarů půd spojené s destrukcí jejich vodohospodářských vlastností a technické úpravy koryt poloviny délky (!) řek a potoků způsobily mimořádné poškození retenčních schopností krajiny. Tato skutečnost na nás doléhá čím dál více v souvislosti s projevy změny klimatu, zejména zvyšováním teplot, dlouhodobými suchy, četnějšími povodněmi a přívalovými dešti. I širší veřejnost si dnes uvědomuje, že ekologická obnova toků, obnova krajiny a zlepšení stavu půd jsou naprosto nezbytné pro naši schopnost čelit dopadům projevů změny podnebí. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká republika pomáhá chránit přírodu v Arménii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Experti začínají pracovat na návrhu úprav arménské legislativy a institucionálních změn pro efektivnější zajištění ochrany přírody v této zakavkazské republice.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Náhrady škod způsobených vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Dne 1. dubna začala platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Osvěžená značka Národního parku Podyjí se představuje

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Rothröckl

Nevěřte, ale i čáp černý, symbol z loga Národního parku Podyjí, žil a žije svým příběhem. Velmi dobře si vzpomínám na jedno naše jednání v roce 1990 se zástupci rakouské Občanské iniciativy za záchranu Podyjí. Tehdy její představitel pan Helmut Salek, vždy vyzbrojen fasciklem dokumentů, které vehementně posílal na příslušné rakouské úřady, vytasil na nás dopis na novém hlavičkovém papíře. V jednom jeho horním rohu se důstojně vznášel čáp černý. Nevládka si prostě řekla, že bez loga nelze úřadovat (správně) a urychleně tento  grafický nedostatek napravila (správně) vskutku symbolickým druhem (správně). A „podyjský“ čáp černý byl na světě! 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Slavnosti pastvin v Českém středohoří získaly regionální známku 

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Nitsch, Petr Kříž, Martin Ušala

Slavnosti pastvin v Českém středohoří získaly regionální známku 

Ukazuje se, že jedním z nejvhodnějších způsobů, jak získat veřejnost pro ochranu přírody, jsou akce přímo v terénu. Každý návštěvník, který odchází domů spokojený, obohacený o nové znalosti, zážitky a pocity, nebo alespoň s jiným úhlem pohledu, znamená obrovskou výhru pro státní ochranu přírody. Lze totiž očekávat, že prožitek z terénu bude sdílet se svými blízkými, kteří vylíčené zkušenosti přijmou za své. Slavnosti pastvin, tradiční akce pro širokou veřejnost na Litoměřicku, která si získala nemalou přízeň návštěvníků, byla certifikována jako regionální produkt České středohoří v kategorii zážitky. Je to první certifikovaný zážitek pro akci, kte-rou pořádá AOPK ČR. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Informační systém ochrany přírody registrován jako agendový informační systém veřejné správy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vladimír Zárybnický

Na konci roku 2020 se Informační systém ochrany přírody (ISOP), který provozuje AOPK ČR, stal „registrovaným“ informačním systémem veřejné správy (ISVS). Stalo se tak schválením registrace ISOP v centrálním registru Ministerstvem vnitra ČR, jež je správcem Informačního systému o ISVS. Označením ISVS lze označit funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy – § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon o ISVS“). 

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf