Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Ochranářská genetika pomáhá péči o přírodu a krajinu již půlstoletí

Výzkum a dokumentace

Autor: Jan Plesník

Ochranářská genetika pomáhá péči o přírodu a krajinu již půlstoletí

Ze tří nejčastěji uznávaných základních úrovní biologické rozmanitosti se péče o přírodní a krajinné dědictví věnuje od svého počátku ponejvíce organismům a ekosystémům. Jak druhová, tak územní ochrana se staly nezastupitelným přístupem k zachování zdravé a ke zlepšení stavu narušené přírody a krajiny. Třetí, obtížněji postižitelná hladina – genetická rozmanitost – bývá nezřídka přehlížena a považována za spíše teoretickou, ryze akademickou záležitost. Přitom právě genetika zažívá již delší dobu bouřlivý rozvoj, výrazně umocněný pokračujícím nevídaným pokrokem v molekulární biologii. Její možné uplatnění v péči o biodiverzitu vedlo zcela zákonitě ke vzniku ochranářské genetiky, jež se z pochopitelných důvodů nejčastěji soustřeďuje na málopočetné populace ohrožených taxonů. V našem článku proto poukážeme na to, proč by zmiňovaná vědní disciplína měla nacházet nemalé uplatnění v praxi a proč se tak stále ještě neděje.

Ochrana přírody 2/2024 24. 4. 2024 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Algologický a paleoekologický průzkum vybraných minerálních pramenů CHKO Slavkovský les

Výzkum a dokumentace

autoři: Markéta Fránková, Markéta Gabriela Soukupová, Přemysl Bobek, Jana Kulichová

Algologický a paleoekologický průzkum vybraných minerálních pramenů CHKO Slavkovský les

chko-sl-50let@2x

Přestože ve vodách minerálních pramenů bývá pouhým okem obtížné postřehnout stopy života, toto jedinečné prostředí osidlují bohatá společenstva mikroskopických fotoautotrofních organismů – prokaryotické sinice a eukaryotické řasy. Pro mnohé z těchto organismů představuje mikrosvět minerálního pramene jeden z mála biotopů, ve kterém žijí, protože jsou často úzce adaptované na specifické fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Můžeme říci, že jak má každý pramen unikátní a neopakovatelné složení své vody, tak stejně jedinečné je i společenstvo mikroorganismů, které se v něm nachází (Fránková et al. 2022a,b).

Ochrana přírody 2/2024 24. 4. 2024 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Omezení působnosti České inspekce životního prostředí

Výzkum a dokumentace

Autor: Jitka Jelínková

Omezení působnosti České inspekce životního prostředí

Částí patnáctou zákona č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl „drobně“ novelizován i zákon o ochraně přírody a krajiny. Změny se týkají především působnosti České inspekce životního prostředí, která by se už neměla zabývat případy tzv. fyzických osob nepodnikajících.

Ochrana přírody 1/2024 28. 2. 2024 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Projekt Mapování a inventarizace (Monitoring 2) dokončen

Výzkum a dokumentace

Autor: Karel Chobot

Projekt Mapování a inventarizace (Monitoring 2) dokončen

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je pověřena sledováním stavu biotopů a druhů, které můžeme v širším smyslu označit za monitoring biodiverzity. Monitoring a mapování evropsky významných druhů a biotopů, které slouží k naplnění povinnosti reportingu podle evropských směrnic, jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ovšem potřeby sběru dat jsou širší, a tak k jejich naplnění AOPK ČR navrhuje a řeší řadu projektů, přičemž ty objemově nejrozsáhlejší, jak záměrem, tak financováním, jsou financovány z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Ochrana přírody 1/2024 28. 2. 2024 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Využití georadaru v krasových oblastech a pro průzkum jeskyní

Výzkum a dokumentace

Autor: Vratislav Ouhrabka

Využití georadaru v krasových oblastech a pro průzkum jeskyní

Jeskyně definované jako podzemní dutiny přírodního charakteru jsou hlavním předmětem speleologického výzkumu. Jeho metody pak zahrnují nejčastěji speleologický průzkum a dokumentaci jeskynních prostor a slouží i k objevování nových jeskyní a jejich částí. Se speleologickými výzkumy těsně souvisí hydrologická klimatická a jiná pozorování a měření, odběry vzorků jeskynních výplní, mineralogický, tektonický, geofyzikální, ale i biospeleologický či paleontologický výzkum a řada dalších činností směřujících k získávání poznatků o jeskyních a s nimi spojenými jevy.

Ochrana přírody 1/2024 28. 2. 2024 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Umělá inteligence se stále častěji uplatňuje i v ochraně přírody a krajiny

Výzkum a dokumentace

autoři: Jan Plesník, Marcela Plesníková

Umělá inteligence se stále častěji uplatňuje i v ochraně přírody a krajiny

Jen málokterý obor prochází v poslední době tak prud-kým rozmachem jako umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI). Protože mezi odborníky i širokou veřejností vyvolává současně velké naděje i určité obavy, vyrojila se jak řada jejích skalních podporovatelů, tak nemálo těch, kdo upozorňují na podle jejich názoru nepřehlédnutelné problémy, jež ji mohou doprovázet. Jednou z činností, kde začíná být stále více s úspěchem využívána, se stala péče o přírodní a krajinné dědictví a ochrana životního prostředí. Aplikace AI se již dnes týkají rozmanitých složek biologické rozmanitosti, jmenovitě genů, jedinců, populací a celých ekosystémů. 

Ochrana přírody 6/2023 21. 12. 2023 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Fenomén boční suchá nádrž Skalička – problém a příležitost

Výzkum a dokumentace

Autor: Jan Koutný

Fenomén boční suchá nádrž Skalička – problém a příležitost

V současnosti probíhá příprava vládou schválené varianty VD Skalička, tedy boční suché nádrže s manipulovatelným objektem. Jedná se o nádrž, která má dle koncepce Pobečví transformovat povodňový průtok v Bečvě tak, aby došlo ke snížení kulminace povodňového průtoku dosaženého při povodni v roce 1997 na hodnotu 660 m3/s. Řešení má více podvariant, lišících se kapacitou, trasou, délkou i výškou hráze. Ať už bude vybrána kterákoli z nich, bude mít tento záměr významný vliv na EVL Hustopeče-Štěrkáč a při svých technických parametrech je samozřejmě nutné počítat s dalšími vlivy na životní prostředí, a to jak při výstavbě a pozdější existenci hráze o délce cca 8 km v nivě v těsné blízkosti koryta Bečvy, tak při fungování velké nádrže během povodní (zaplavování zátopy obrovským množstvím vody a její následné vypouštění do Bečvy apod.). 

Ochrana přírody 5/2023 26. 10. 2023 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Desetitisíciletá historie jednoho jezírka

Výzkum a dokumentace

Autor: Petra Marešová, Alexandra Bernardová, Jan Novák, Tomáš Besta, Tomáš Bešta, Roman Hamerský, Jindřich Prach

Desetitisíciletá historie jednoho jezírka

Sedimenty vodních nádrží a rašelinných lokalit v sobě skrývají archivy minulosti. Jejich výzkumem můžeme získat informace o podobě minulých ekosystémů. Jaké změny přírodní ekosystémy prodělávaly po tisíce let? Jak reagovaly na změny klimatu nebo změny v lidském využívání krajiny? Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci nastavit mantinely péče o lokality i referenční stav pro obnovu přírodních ekosystémů. Mohou nám ukázat, jaké změny se v daném území dříve opakovaně odehrávaly a co je naopak nevídaný současný problém vyžadující aktivní management. Paleoekologický výzkum a jeho možné uplatnění v ochraně přírody si ukážeme na příkladu PR a EVL Březina, unikátního mokřadu v Českém středohoří. Může být příkladem i pro jiné lokality, na nichž odstraňováním sedimentů bývá často ničeno dědictví, které se pečlivým výzkumem může ukázat jako zásadní přírodní archiv.

Ochrana přírody 5/2023 26. 10. 2023 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

O původu českých vlků na příkladu Slavkovského lesa

Výzkum a dokumentace

autoři: Pavel Jaška, Aleš Vorel, Jana Šrutová, Pavel Hulva

O původu českých vlků na příkladu Slavkovského lesa

Přes nemalé úsilí vědců a ochranářů osvětlit všechny aspekty biologie a expanze vlka střední Evropou přežívají mezi veřejností různorodé chybné představy a omyly, které mohou vést ke zbytečným konfliktům. Účel tohoto příspěvku spočívá v osvětlení původu českých vlků v kontextu návratu vlků do střední Evropy na příkladu oblasti s bohatou mysliveckou tradicí a mimořádným významem z pohledu ochrany přírody. 

Ochrana přírody 4/2023 24. 8. 2023 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Významný objev (nejen) pro  Jeskyni Na Špičáku

Výzkum a dokumentace

Autor: Jaroslav Hromas

Významný objev (nejen) pro  Jeskyni Na Špičáku

Nejstarší písemné zmínky o jeskyních na našem území jsou zahaleny mnoha tajemstvími. Proto za spolehlivý lze považovat až text, který se váže k jeskyni Na Špičáku. Nachází se v jedné z tzv. vlašských knih, což byly rukopisy určené středověkým prospektorům hledajícím naleziště drahých kovů a kamenů. Zpráva je v jedné z těch nejstarších, nazývané Wegweiser zu den Bergwerken in der Oberlausitz und in Schlesien (Ukazatel cesty k dolům v Horní Lužici a Slezsku), kterou údajně již roku 1430 sepsal jistý Antonius (Anton) Wale a která byla jako součást většího svazku (konvolutu) až do druhé světové války uložena ve Vratislavské městské knihovně pod signaturou R454. 

Ochrana přírody 4/2023 24. 8. 2023 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf