Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Změna je život. Jenže co když je globální?

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Změna je život. Jenže co když je globální?

Global change biology. The study of life in a rapidly changing planet

Rosenblum E. B.

Oxford University Press Oxford 2021. 416 str. ISBN 978-01-9064-4642. Cena brožovaného výtisku 145 USD.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Červený seznam IUCN ukazuje na největší hrozby pro přežití druhů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Skutečně účinná druhová ochrana se neobejde bez důvěryhodných a objektivních znalostí činitelů ohrožujících současné a budoucí rozšíření a početnost planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů, kupř. hub. Uvedenému tématu se proto v poslední době věnovalo hned několik studií, přičemž nejúplnější rozbor přinesla v roce 2019 rozsáhlá zpráva Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), jejíž hlavní sdělení jsme představili i v našem časopise (viz Ochrana přírody, 74, 4, 38–41, 2019).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Všestranný Pavel Kovář slaví sedmdesátiny

Kulér-Medailonky

autoři: Jan Plesník, František Pojer

Přestože se někteří exaktní vědci dívají na sociologická šetření poněkud skrz prsty, nejrůznější výzkumy veřejného mínění se staly naprosto běžnou záležitostí. Odpověď na všetečnou otázku, kterých zaměstnání si obyvatelé České republiky považují nejvíce, připomíná evergreen. Na předních místech se pravidelně umísťují kromě lékařů a zdravotních sester vysokoškolští učitelé a vědci. Hlas těchto profesí na podporu ochrany přírody a krajiny proto mívá mezi v nejlepším slova smyslu širokou veřejností významný ohlas.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie začalo i pro AOPK ČR

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Letošním prvním červencovým dnem převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Radě Evropské unie. Uvedené poněkud proklamativní konstatování jsme rozvedli bližším pohledem na činnosti očekávané v tomto ohledu na poli ochrany přírody a krajiny, resp. šířeji pojaté péče o biologickou rozmanitost (viz Ochrana přírody, 77, 3, 45–48, 2022).

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Plesník, František Pelc

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Řekne-li se ochrana přírody, značné části veřejnosti se vybaví nejrůznější tabule s nápisem chráněné území. A není divu. Územní ochrana patří nejen v České republice mezi nejstarší a současně nejrozšířenější způsoby péče o přírodní a krajinné dědictví. V poslední době se ale častěji objevují rozmanité názory na to, zda chráněná území skutečně plní svůj účel a zda bysi uvedený přístup nezasloužil alespoň významnou renovaci (Bhola et al. 2020, Feng et al. 2021, Walsh 2021, Jones et al. 2022, Raymond et al. 2022, RoBson et al. 2022, Wauchope et al. 2022, Williams et al. 2022, Zeng et al. 2022). Nabízí se proto otázka, jaký je současný stav chráněných území v celosvětovém měřítku a zejména co víme o jejich reálné účinnosti.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Lesy a změny podnebí v České republice: přímá a zpětná vazba

Jiné klima – jiný les

Fanta J. & Petřík P. (eds.)

Academia Praha 2021. 212 str.
ISBN 978-80-200-3300-0.
Doporučená cena 250 Kč

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Ladislav Miko, Jan Plesník

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Dnem 1. července 2022 se Česká republika již podruhé ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Protože části veřejnosti utkvěl v paměti z prvního pololetí roku 2009 ponejvíce okřídlený slogan „Evropě to osladíme“, provokující plastika Davida Černého Entropa nebo hodinová mzda zvukařů legendární firmy ProMoPro směle konkurující gáži nejlepších světových fotbalistů, připomeňme, že ČR nebude předsedat EU, jak se stále ještě občas traduje, ale její Radě.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Kulér-Recenze

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Hodně dobře aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie

Frouz J. & Frouzová J.

Karolinum Praha 2021. 432 str.
ISBN 978-80-246-45773.
Doporučená cena 420 Kč, e-kniha 320 Kč

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Říká se, že knihy a dveře si jsou v něčem velmi podobné. Otevřete je – a rázem se ocitnete v jiném světě. Uvedené tvrzení platí o to více pro publikace představující v daném oboru významný mezník. Pro environmentalistiku v tehdejším Československu se jím v roce 1979 bezesporu stal útlý spis nazvaný výmluvně Životní prostředí očima přírodovědce vydaný pražským nakladatelstvím Academia. Kromě geochemika Bedřicha Moldana a analytického chemika Jaroslava Zýky se na něm podílel také ekolog, botanik a lesník prof. Ing. Jan Jeník, CSc., dr. h. c.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně?

Vybrat druhy, jimž by se měla státní i dobrovolná ochrana věnovat přednostně, napomáhají propracované postupy ochranářského plánování. Ovšem i v tomto případě stejně jako při sestavování červených seznamů ohrožených druhů platí, že čím jsou sofistikovanější, tím více podrobnějších aktuálních údajů vyžadují. Nicméně nezanedbatelným aspektem při stanovení priorit druhové ochrany zůstává podpora veřejnosti určitým taxonům.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf