Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Pomáhají chráněná území v USA ohroženým druhům?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Pomáhají chráněná území v USA ohroženým druhům?

Územní ochrana patří i ve Spojených státech k tradičním způsobům péče o přírodní a krajinné dědictví. Právě v USA vznikl vyhlášením části povodí řeky Yellowstone v r. 1872 první národní park na světě. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vhodná opatření mohou snížit úhyn dropů na elektrovodech

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Vhodná opatření mohou snížit úhyn dropů na elektrovodech

Střety s elektrickým vedením představují častou příčinu člověkem vyvolaných úhynů ptáků: jenom ve Spojených státech jim padnou za oběť ročně desítky milionů opeřenců. U druhů, u nichž dochází k usmrcení či zranění na elektrovodech častěji, může zmiňovaný činitel ovlivnit přežívání celých populací. Mezi takové patří i dropové.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Modelování pro (odhodlané) začátečníky

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Modelování pro (odhodlané) začátečníky

Modelling Nature. An Introduction to Mathematical Modelling of Natural Systems 
Gillman E. & Gillman M. 
CABI Publ. Willingford, U.K. 2019. 280 str. ISBN 978-1-786393135. 
Cena výtisku v pevné vazbě 45 GBP
Všechny modely jsou špatné, 
ale některé jsou užitečné.
George O. Box: Robustness in statistics (1979)

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Při vysazování stromů nemá jít jen o počet

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Marcela Plesníková, Jan Plesník

Při vysazování stromů nemá jít jen o počet

Vysazování stromů bývá všeobecně považováno za jeden z možných způsobů omezování dopadů probíhajících a očekávaných změn podnebí a přizpůsobování se jim. Současně se stává i opatřením, jak bojovat proti nedostatku vody v krajině, v některých oblastech současně zabraňovat úbytku biologické rozmanitosti a ve městech poskytovat jejich obyvatelům žádoucí stín a snižovat dopady efektu tepelného ostrova. Četné nevládní organizace a vlády proto uskutečňují v různých částech světa rozmanité iniciativy, jejichž cílem je vysázet miliardy, nebo dokonce rovnou biliony stromů. 

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podmořský hluk trápí nejvíce kytovce

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Podmořský hluk trápí nejvíce kytovce

Zvuky slouží kytovcům nejen k orientaci v prostoru, získávání potravy či obraně před predátory, ale i k vzájemné komunikaci mezi jedinci téhož druhu na ohromující vzdálenosti. Nejde jen o složitý systém dorozumívání delfínů, o němž se často s určitou nadsázkou hovoří rovnou jako o jazyce, nebo širokou škálu zvuků vydávaných keporkaky (Megaptera novaeangliae) přirovnávanou ke zpěvu. Zvuk podobný hlasu žab, ale s ostrými kovovými tóny a intenzitou motorové pily, vydává jeden z nejmenších a současně dnes nejhojnějších v minulosti průmyslově lovených kytovců – plejtvák malý (Balaenoptera acutorostrata). 

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Úbytek velkých afrických živočichů pokračuje i nadále

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník, František Pelc

Úbytek velkých afrických živočichů pokračuje i nadále

Snižování početnosti některých druhů volně žijících živočichů a zmenšování jejich areálu rozšíření (defaunace) se nevyhnulo ani subsaharské Africe. Mezi celosvětově ohrožené druhy musíme v současnosti řadit i kdysi naprosto běžné tamější savce, jako je slon africký (Loxodonta africana), lev (Panthera leo), hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), šimpanz (Pan troglodytes) nebo žirafa (Giraffa camelopardalis), podle novějších názorů tvořená čtyřmi druhy (IUCN 2019 – viz rámeček 1). Na vině zůstává kromě pokračující velkoplošné přeměny původního prostředí na zemědělskou půdu a lidská sídla také přímé pronásledování člověkem, ať už v podobě příliš intenzivního legálního lovu a opětovně se rozmáhajícího pytláctví, nebo snaha omezit či zcela vyhubit zvířata, považovaná lidmi z nejrůznějších důvodů za škůdce.

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Jan Plesník

Úvodem

Autor: Jan Plesník

Úvodem Jan Plesník

Kdo ví, nepředvídá, kdo předvídá, neví.
Lao-c´ 
(4. nebo 6. století př. n. l., 
pokud ovšem existoval)

Ochrana přírody 3/2020 25. 6. 2020 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Přemísťování volně žijících živočichů: jak se vyvarovat  chyb

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Přemísťování volně žijících živočichů: jak se vyvarovat  chyb

Přemísťování organismů, ať už jejich vysazování na vhodné lokality v původním areálu rozšíření (repatriace), nebo posilování planě rostoucích nebo volně žijících populací jedinci z jiných přirozených míst výskytu či odchovů v lidské péči s cílem zvýšit jejich dlouhodobou životaschopnost, patří k tradičním a mezi odbornou a širokou veřejností trvale oblíbenou metodou druhové ochrany. Aby byli ochránci přírody úspěšní, musejí v případě živočichů dobře znát bionomii cílového taxonu, získat podporu co největšího počtu zainteresovaných stran, činnost s nimi koordinovat a v neposlední řadě důsledně sledovat vlastní realizaci a co nezaujatěji vyhodnocovat jeho úspěšnost. 

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Necitlivá turistika ovlivňuje druhovou bohatost a početnost obratlovců

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Necitlivá turistika ovlivňuje druhovou bohatost a početnost obratlovců

Každoročně navštíví chráněná území ve světě podle uznávaných odhadů na 8 miliard turistů. Protože na Zemi žilo k 1. 7. 2019 7,7 miliardy lidí, čistě numericky do národního parku, přírodní rezervace a dalších typů územní ochrany zavítá od ledna do prosince jednou každý obyvatel zeměkoule. A obráceně: 94 % všech chráněných území, zanesených do Světové databanky chráněných území (World Database on Protected Areas, WDPA, www.protectedplanet.net), je přístupných veřejnosti.

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Lesíky v zemědělské krajině mohou být lidem užitečnější než velké lesní celky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Lesíky v zemědělské krajině mohou být lidem užitečnější než velké lesní celky

Není žádným tajemstvím, že zdravé lesy poskytují člověku hned celou řadu ekosystémových služeb, a to nejen zásobovacích, jako je produkce dřeva nebo lesních plodů. Původní lesní pokryv byl ale rozdroben do té míry, že více než 70 % všech těchto porostů na Zemi leží do vzdálenosti menší než jeden kilometr od lesního okraje a mnohé lesy jsou menší než 10 hektarů, přičemž bývají nezřídka obklopeny krajinou přeměněnou lidskou společností na ornou půdu, pastviny nebo lidská sídla. 

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf