Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Analýza genomu potvrdila čtyři druhy žiraf

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, František Pelc

Analýza genomu potvrdila čtyři druhy žiraf

Žirafy byly dlouhou dobu považovány za jediný druh, vytvářející v ohromném areálu rozšíření devět všeobecně uznávaných poddruhů, přičemž vědci popsali celkem 26 subspecií (Shorrocks 2016). Přispěla k tomu zejména skutečnost, že taxonomové podrobně zkoumali uvedeného ikonického afrického savce jen v omezené míře a že v lidské péči docházelo ke křížení poddruhů, ačkoliv zpráv o výskytu obdobných hybridů ve volné přírodě bylo uveřejněno jen překvapivě málo. 

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Hned dvě ocenění pro Dům přírody Žďárských vrchů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Hned dvě ocenění pro Dům přírody Žďárských vrchů

Získal Cenu hejtmana a Cenu veřejnosti v soutěži, kterou každoročně pořádá Spolek Stavba Vysočiny.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Anketu pořádala Nadace Partnerství. Hlasovalo v ní více než 7250 lidí. Lukasova lípa zvítězila s velkým náskokem,  obdržela přes 2600 hlasů (druhý strom v pořadí získal cca 1800 hlasů).

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, tak šelmy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Do naší krajiny patří jak hospodářská zvířata, tak šelmy

AOPK ČR proto nyní připravuje zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele hospodářských zvířat na nové programové období OPŽP 2021–2027. Cílem je, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější. 

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Adaptace České republiky na změnu klimatu: MŽP již předložilo vládě první aktualizaci strategických

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Vláda schválila aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Jedná se o první aktualizaci dokumentů schválených vládou v roce 2015 (strategie) a 2017 (akční plán) a podílelo se na ní více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí. Materiály se opírají zejména o odborné podklady zpracované rezortními organizacemi MŽP (ČHMÚ a CENIA) a s podporou Akademie věd ČR (zejm. CZECHGLOBE – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) a řady dalších výzkumných organizací. Oba dokumenty jsou v souladu s Adaptační strategií EU a jejich cílem je prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit odolnost společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady. Adaptační strategie je cílena na řešení všech významných projevů změny klimatu v ČR, tj. dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Učená společnost České republiky o biologické rozmanitosti

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Učená společnost České republiky o biologické rozmanitosti

Učená společnost České republiky, sdružující významné badatele z nejrůznějších oborů činné na území ČR, představuje obdobu věhlasných vědeckých společností, působících zejména v západní Evropě i několik století, jako je proslulá britská Královská společnost nebo francouzská Akademie věd. U jejího zrodu v roce 1994 stál mj. vynikající makromolekulární chemik, vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle. V současnosti má Učená společnost ČR 96 řádných, 49 zahraničních a 18 emeritních členů, kteří pracují ve čtyřech sekcích, mj. v sekci biologicko-medicínských věd, které předsedá známý kardiochirurg Jan Pirk. 

Právě Učená společnost ČR uspořádala 27. dubna 2021 online diskusi nazvanou Krize biodiverzity. Role přednášejících se ujali špičkoví odborníci, navíc nadaní schopností srozumitelně a poutavě přiblížit i nezřídka poměrně složité zákonitosti, související se zmiňovanou problematikou. 

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Ochrana přírody se postupně vyvinula ve svébytnou činnost, v jejímž pomyslném hledáčku se tradičně ocitají části přírody, jejichž existence je ponejvíce v důsledku necitlivého přístupu člověka ve zvýšené míře ohrožena. Druhová ochrana se proto zaměřuje na taxony nebo ekologické/funkční skupiny (gildy), nad nimiž se reálně vznáší hrozba vymizení (extinkce). Nicméně od začátku sedmdesátých let 20. století se nejen mezi akademiky objevují názory, že péče o přírodní a krajinné dědictví by měla z různých důvodů věnovat zvýšenou pozornost i organismům, které ohrožené být nemusejí. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Oldřich Kopecký

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Biologické invaze jsou jedním z nejvýznamnějších, aktuálních problémů ochrany přírody téměř na celém světě. Vznik nežádoucí biologické invaze je hierarchický proces, při kterém nepůvodní druh musí překonat čtveřici bariér: 1. transport, 2. introdukce/zavlečení, 3. usazení, 4. šíření. Platí, že čím déle je druh v rámci tohoto procesu na nepůvodním území, tím obtížněji se proti němu zasahuje. Rostou finanční náklady, přitom účinnost takových zásahů je nižší. Efektivním jednáním je tedy klást důraz na prevenci – předcházení invazím před jejich vznikem. Základním postupem v rámci prevence biologických invazí je odhad/predikce, zdali se druh může na hodnoceném území usadit, příp. stát invazním. Tyto odhady jsou prováděny pomocí pestré škály programů. Jednou z možností pro prvotní screening, předcházející další hlubší analýze, jsou programy anglické společnosti Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS).

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jiří Hušek

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Začátkem loňského roku jsme v našem časopise položili řečnickou otázku, zda bude mít Česká republika vůbec první přírodní lokalitu světového dědictví, zaštítěnou Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, viz Ochrana přírody, 75, 1, ii-iii, 2020). Nyní můžeme s uspokojením říci, že se tak již stalo a že téměř tříleté úsilí bylo završeno nesporným úspěchem. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vláda uvažuje o ekologické obnově hnědouhelných velkolomů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Pešout

Vláda uvažuje o ekologické obnově hnědouhelných velkolomů

Otázce využití velkolomů a souvisejících území ovlivněných těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji se věnuje vláda ČR dlouhodobě. V této souvislosti byla přijata řada usnesení ukládajících prověření vhodných variant řešení.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf