Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Eva Holá

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Holá, Alžběta Manukjanová, Ester Ekrtová, Táňa Štechová

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Špatně načasovaný management a dlouhé týdny, kdy leží pomalu se rozkládající pokosená biomasa na lokalitě, může ovlivnit mechové patro velmi rychle. Pod tlející biomasou postupně začnou uhnívat i mechy, jejich porosty řídnou a stávají se zranitelnější. Pokud se však začne s nápravou managementu včas, je mechové patro díky velkému regeneračnímu potenciálu schopno rychlé obnovy.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Hodnotící zprávy

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Dana Turoňová

Hodnotící zprávy

Směrnice o stanovištích ukládá členským státům EU každých šest let podávat hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany jednotlivých biotopů a druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) proto podrobně monitoruje a sleduje i evropsky významné druhy bezcévných a cévnatých rostlin. Jejich monitoring přináší nové poznatky jak o biologii, tak o ekologii druhů, ale nadále jsou objevovány i četné nové lokality. Rokem 2012 se uzavřelo druhé hodnotící období (Chobot 2013), a tak se nabízí možnost porovnat velikost areálu, počet lokalit, velikost a trend bezcévných a cévnatých druhů za první (2001–2006) a druhé (2007–2012) hodnotící období. První graf ukazuje u obou skupin velmi mírné zlepšení, ale podrobný rozbor výsledků odhalí, že žádný velký optimismus vlastně není na místě.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vycpálka okrouhlá

Výzkum a dokumentace

autorka: Eva Holá

Vycpálka okrouhlá

Vzácný druh naší bryoflóry, hlevík vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis), je zařazen mezi druhy Bernské úmluvy, přílohy II směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS. Na území ČR je sledován v rámci monitorování evropsky významných druhů. Až do znovunalezení v roce 2010 (Koval & Zmrhalová 2010) byl tento druh v České republice považován za nezvěstný.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vzácný mech dvouhrotec zelený

Výzkum a dokumentace

autoři: Julie Jandová, Eva Holá

Vzácný mech dvouhrotec zelený

Mech dvouhrotec zelený (Dicranum viride) je epifyt, který roste na borce listnatých stromů v nížinách až v montánním stupni, v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí. Je zařazen do přílohy II směrnice o stanovištích a druzích, také patří mezi celoevropsky ohrožené druhy chráněné Bernskou úmluvou. V České republice jej červený seznam hodnotí jako ohrožený druh (EN, Kučera & Váňa 2005). Tento mechorost je nově navrhován mezi zvláště chráněné organismy (novelizace vyhlášky č. 395/1992 Sb.) jako ohrožený druh.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nové lokality šikouška zeleného, tentokrát v Krkonoších

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Viera Horáková, Eva Novozámecká

Nové lokality šikouška zeleného, tentokrát v Krkonoších

Šikoušek zelený je v celé Evropě považován za vzácný druh, je řazen mezi zranitelné až ohrožené druhy v červených seznamech mnoha zemí a v rámci projektu Natura 2000 je mapován po celé Evropě. V České republice je považován za ohrožený druh (EN).

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Táňa Štechová, Štěpán Koval

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Rašelinné biotopy patří k biotopům po všech stránkách zajímavým a cenným, ať už z pohledu botanika, zoologa či laika se zájmem o přírodu obecně. Bohužel ale právě tyto biotopy jsou zvláště ohrožené a velmi snadno zranitelné. Velká část našich rašelinišť byla již v minulosti zcela zničena snahou o využití každé „neužitečné“ plochy pro zemědělské, lesnické, stavební či jiné účely. Řada jich zanikla zdánlivě samovolně, většinou však rovněž následkem necitlivých zásahů či upuštěním od obhospodařování krajiny.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Výzkum a dokumentace

autoři: Magda Zmrhalová, Štěpán Koval, Eva Holá

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je epixylický mech rostoucí na vlhké tlející dřevní hmotě v určitém stadiu rozkladu. Roste na zetlelých padlých kmenech i drobných úlomcích dřeva, ztrouchnivělých pařezech i větvích většinou smrků či jedlí, méně často i některých listnatých dřevin.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf