Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Dana Turoňová

Jarmila Kubíková devadesátiletá

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová

Jarmila Kubíková devadesátiletá

V pondělí 16. 3. 2023 se konal na katedře botaniky v Praze seminář věnovaný geobotaničce, paní docentce Jarmile Kubíkové při příležitosti jejich 90. narozenin. Rejstřík botanických a ochranářských aktivit Jarmily je nepřeberný, i když neměla vždy na růžích ustláno, zejména v období normalizace, kdy musela odejít z Přírodovědecké fakulty UK. Dlouhá léta pracovala ve státní ochraně přírody v Praze a po změně politických poměrů začala na katedře geobotaniky zase působit. Pražská příroda jí vděčí za vyhlášení mnoha chráněných území, studenti za moderní pojetí geobotanických přednášek a úctyhodné je i množství publikovaných odborných a populárně-naučných prací.

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Jan Němec nás opustil

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová, Bohumil Kučera, Václav Petříček

RNDr. Jan Němec nás opustil

Dne 8. 6. 2021 odešel RNDr. Jan Němec, výborný přírodovědec, vzděláním geolog, specializací paleontolog. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK zde působil sedm let jako asistent na paleontologii obratlovců. V roce 1975 přešel do státní ochrany přírody na Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje z popudu tehdejšího ředitele dr. Václava Zieglera, vzděláním také geologa. Dělal běžnou ochranářskou agendu, vyjadřování k závažným zásahům do krajiny, péči o chráněné části přírody a zpracovával geologické inventarizační průzkumy. Byl výborný popularizátor ochrany přírody, napsal mnoho článků do různých novin a časopisů, nejen přírodovědně a ochranářsky zaměřených; inventarizační průzkumy publikoval ve sborníku Bohemia Centralis. Připomínal, že zejména kolega dr. Milan Rivola ho naučil vše, co potřeboval znát jako ochranář. Po deseti letech se stal ředitelem celého střediska, řídil tedy i památkovou péči. V roce 1991 vznikl ČÚOP spojením SÚPPOP s krajskými středisky ochrany přírody a jejich tehdejšími správami CHKO a správami zpřístupněných jeskyní. Jan Němec se stal vedoucím střediska pro střední Čechy později spojeného se střediskem pro Prahu.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová, Václav Petříček, Leša Leiský

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Dne 31. března se uzavřela téměř 95 let trvající životní dráha Otakara Leiského ― zoologa, profesionálního ochránce přírody a zakladatele první dobrovolné ochranářské organizace, Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea, později TISu ― Svazu pro ochranu přírody a krajiny. Ota se zásadním způsobem podílel i na záchraně a uchování genofondu huculských koní. Jeho heslo „Poznej a chraň“ už mezi ochranáři zdomácnělo a dostalo se do povědomí široké veřejnosti. Zemřel v předvečer Dne ptactva, o který se tak významnou měrou u nás zasloužil.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

K devadesátinám ochranáře a zoologa Otakara Leiského

Kulér-Medailonky

autorka: Dana Turoňová

K devadesátinám ochranáře a zoologa Otakara Leiského

Když jsem letos na Nový rok o dovolené na Šumavě spatřila úryvky Velkého zákona na informačním panelu Správy NP, byla jsem potěšena, že dobré myšlenky nebyly ani po půlstoletí zapomenuty. Nejméně tolik let uběhlo od doby, kdy byly tyto verše napsány Otakarem Leiským, jenž stál u zrodu československé ochrany přírody. Letos v listopadu oslavil devadesátiny – v plné duševní i tělesné svěžesti, ke které nepochybně přispěl i zdravý způsob života v dobrém souznění s přírodou, oproštěný od závislosti na spotřebě a materiálních statcích a motivovaný vyššími morálními principy. I když k jeho širokým aktivitám zaměřeným na ochranu přírody a krajiny nebyl totalitní režim vůbec přívětivý, došlo zřejmě i na přísloví „co tě nezabije, to tě posílí“.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Hodnotící zprávy

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Dana Turoňová

Hodnotící zprávy

Směrnice o stanovištích ukládá členským státům EU každých šest let podávat hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany jednotlivých biotopů a druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) proto podrobně monitoruje a sleduje i evropsky významné druhy bezcévných a cévnatých rostlin. Jejich monitoring přináší nové poznatky jak o biologii, tak o ekologii druhů, ale nadále jsou objevovány i četné nové lokality. Rokem 2012 se uzavřelo druhé hodnotící období (Chobot 2013), a tak se nabízí možnost porovnat velikost areálu, počet lokalit, velikost a trend bezcévných a cévnatých druhů za první (2001–2006) a druhé (2007–2012) hodnotící období. První graf ukazuje u obou skupin velmi mírné zlepšení, ale podrobný rozbor výsledků odhalí, že žádný velký optimismus vlastně není na místě.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Martin Braniš

Zprávy-Recenze

autoři: Iva Hönigová, Jindřiška Jelínková, Dana Turoňová

Martin Braniš

„Ekologie je standardní obor přírodních věd a zůstává důležitým, byť zdaleka ne jediným podkladem pro péči o přírodu, krajinu a životní prostředí.“ Tato na první pohled otřepaná banalita zazněla před necelými dvaceti lety na stránkách Lidových novinv místy vzrušené diskusi vedené mezi přírodovědci a ekonomy, z nichž někteří tehdy byli vrcholnými politiky. I když část zjitřeného sporu vyplynula ze skutečnosti, že čeština nemá pro životní prostředí jednoslovný název, takže si tradičně vypomáhá zmiňovanou svébytnou vědeckou disciplínou, mezi těmi, kdo na tento fakt upozornili, byl kromě Igora Míchala a Václava Petříčka také vědec a vysokoškolský pedagog Martin Braniš.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Koniklec otevřený – mírně optimistická zpráva o stavu druhu

Výzkum a dokumentace

autoři: Dana Turoňová, Roman Hamerský, Čestmír Ondráček

Koniklec otevřený – mírně optimistická zpráva o stavu druhu

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens (L.) Mill.) je díky svým časně rozkvétajícím, dekorativním květům poměrně známý druh, populární u veřejnosti i odborníků. Jeho lokalitám je věnována značná pozornost a všechny populace jsou pravidelně monitorovány, neboť druh je uveden v příloze II směrnice o stanovištích a vyhlašují se pro něj evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Ani legislativní ochrana, ani management a ochrana stanovišť však nezabránily jeho ústupu z našich nalezišť během druhé poloviny 20. století. Změny v krajině byly natolik výrazné, že se počty lokalit i jedinců výrazně snížily. Podobný vývoj byl rovněž zaznamenán v ostatních evropských zemích.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Prokleté hory nejsou vůbec prokleté

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Josef Havelka, Ervin Hausvater, Martin Hobza, Jana Mejzrová, Dana Turoňová, Martina Vočadlová

Prokleté hory nejsou vůbec prokleté

Prokleté hory (Prokletije), nejvyšší část Dinárských hor, se nacházejí na území hned tří států – Černé Hory, Albánie a Kosova. Na jihu pohoří na území Albánie leží Národní park Thethi, vyhlášený v roce 1966 na ploše 26,3 km2, a Národní park Údolí řeky Valbonës, ustavený o třicet let později na rozloze 80 km2. Na černohorské straně se připravuje zřízení Národního parku Prokletije a uvažuje se i o ochraně celého pohoří včetně kosovské části v rámci trilaterálního Balkánského mírového parku.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf