Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ustupující rozlivy v PR Meandry Lužnice

Fotografie z obálky

Autor: Jan  Ševčík

Ustupující rozlivy v PR Meandry Lužnice

Po jarní povodni 2006 zvýrazňují jemnou morfologii říční nivy, retenční funkce a ochrana přírody jsou zde v souladu.

Ochrana přírody 4/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Vlčí roklí po nových povalových chodnících

Fotografie z obálky

autorka: Hana Heinzelová

Vlčí roklí po nových povalových chodnících

Letos v červnu byly dokončeny opravy dřevěných chodníků na žluté turistické trase ve Vlčí rokli v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Návštěvníci tak mohou znovu projít z Teplických do Adršpašských skal soutěskou Vlčí rokle přes rašeliniště a skalní hřeben k Adršpašskému jezírku.

Ochrana přírody 4/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Hmyzí opylovači a neonikotinoidy:

Zprávy-Recenze

Hmyzí opylovači a neonikotinoidy:

Kubátová-Hiršová (2014) nedávno výstižně přiblížila často rozporuplné názory na možný vliv neonikotinoidů na hmyzí opylovače. Autorka mj. zdůrazňuje, že Evropská komise přijala v březnu 2013 dvouletý zákaz používání zmiňovaných insekticidů na území členských států EU, který vstoupil v platnost 1. prosince 2013. Opatření se ale nevztahuje na situace, kdy je zemědělci aplikují jinak než mořením osiva, granulátem do půdy či postřikem na list u jarních obilovin, nebo na plodiny, které včely za normálních okolností příliš nelákají, kupř. na ozimé obilniny, cukrovou řepu, chmel či brambory. Zákaz navíc nezahrnuje neonikotinoidy acetamiprid a thiakloprid, které působí podobným způsobem jako zmíněné zakázané látky a mohou je proto nahradit. Mezitím ale místy notně vzrušená debata na toto nejen odborně, ale i politicky ožehavé téma pokračuje, podpořena novými zjištěními.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozvojová pomoc Gruzii
 v jeskyních Imereti

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Drbal

Rozvojová pomoc Gruzii
 v jeskyních Imereti

V roce 2012 zahájila Správa jeskyní České republiky (SJČR) práce na projektu v rámci rozvojové pomoci Gruzii. Projekt reagoval na výzvu gruzínské Agentury chráněných území (APA). Na základě memoranda podepsaného ministrem životního prostředí České republiky při návštěvě Gruzie vypracovala APA dokument „Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti“. Tento dokument byl postoupen Správě jeskyní České republiky k projednání a realizaci pomoci gruzínské straně. Projekt tedy reagoval na přímou potřebu cílové skupiny.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Představitelé evropských institucí ochrany přírody jednali v Průhonicích

Zprávy-Recenze

Ve dnech 19.-20. května 2014 se v Průhonicích u Prahy uskutečnilo zasedání ředitelů evropských institucí ochrany přírody (ENCA), organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jednání předsedal ředitel AOPK ČR František Pelc a účastnili se jej představitelé 15 organizací ochrany přírody z 13 zemí a jako host i zástupce Evropské komise.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nový národní park
 Schwarzwald

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Pavel Storch

Nový národní park
 Schwarzwald

Prvního ledna letošního roku byl v Bádensku­‑Würtembersku vyhlášen již 15. národní park v Německu. Se svým podílem 39% procent patří Bádensko-Würtembersko u našich sousedů k lesnatějším oblastem. Zároveň se jedná o zemi, kde je vysoký podíl obecních a soukromých lesů (38 % obecní a městské lesy, dalších 37% je v rukou 260 000 (!) soukromých vlastníků a zbylých 24 % je v rukou spolkového státu BW), ale i velká tradice soukromého vlastnictví a šetrného, konzervativního a pilného hospodaření. I proto se apelu na nutnost úspor a dodržování přísného režimu, který v rámci evropské krize zastává kancléřka Merkelová, říká poněkud posměšně „přístup švábské hospodyňky“. Tam, kde má tento pojem své kořeny se poslední tři roky intenzivně diskutovalo o nutnosti, smyslu a možnostech, jak vyhlásit národní park (NP).

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Návrat puštíka bělavého 
do Bavorského lesa

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jörg Müller, Sebastian  Seibold, Sinja  Werner, Simon  Thorn

Návrat puštíka bělavého 
do Bavorského lesa

Během vzmachu pronásledování nevítaných potravních konkurentů byl v roce 1926 člověkem zabit poslední puštík bělavý (Strix uralensis) na české straně Šumavy. Stalo se tak přesto, že jeho hlavní kořistí jsou myši. Tak jsme na dlouhou dobu přišli o druhou největší evropskou sovu, již potkal stejný osud jako předtím i rysa, medvěda a vlka. Může se puštík bělavý do střední Evropy ještě vrátit?

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Jeskynní brouci
 na poštovních známkách

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Roman Mlejnek

Jeskynní brouci
 na poštovních známkách

Hmyz se na poštovních známkách začal objevovat později než náměty s velkými zvířaty či rostlinami. První známka s broukem byla vydána v Chile roku 1948. Jedná se o vyobrazení roháče Chiasognathus granti Stephens, 1831. Námět roháče zaujal i u nás, a proto na první naší známce s výjevem brouka je rytina roháče obecného Lucanus cervus(Linnaeus, 1758). Známka vyšla v roce 1955 v rámci série zvířena. V Československu byly následně vydány ještě další dvě kolekce výlučně s brouky. Jedná se o sérii šesti známek z roku 1962 a čtyř známek z roku 1992. Počty známek s tématikou brouků jdou celosvětově do stovek. Na známkách jsou vyobrazeny často druhy barevně atraktivní, notoricky známé v příslušném regionu nebo tvarově bizarní. Často jsou ztvárněni např. tesaříci (Cerambycidae) nebo slunéčka (Coccinellidae). Jeskynní brouci jsou na poštovních známkách zcela výjimeční. Do současné doby jich bylo na oficiálních známkách zachyceno pouze pět druhů. Bude určitě zajímavé přiblížit je podrobněji.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Hodnotící zprávy

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Dana Turoňová

Hodnotící zprávy

Směrnice o stanovištích ukládá členským státům EU každých šest let podávat hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany jednotlivých biotopů a druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) proto podrobně monitoruje a sleduje i evropsky významné druhy bezcévných a cévnatých rostlin. Jejich monitoring přináší nové poznatky jak o biologii, tak o ekologii druhů, ale nadále jsou objevovány i četné nové lokality. Rokem 2012 se uzavřelo druhé hodnotící období (Chobot 2013), a tak se nabízí možnost porovnat velikost areálu, počet lokalit, velikost a trend bezcévných a cévnatých druhů za první (2001–2006) a druhé (2007–2012) hodnotící období. První graf ukazuje u obou skupin velmi mírné zlepšení, ale podrobný rozbor výsledků odhalí, že žádný velký optimismus vlastně není na místě.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Jemné předivo české krajiny
 v GIS:

Výzkum a dokumentace

autoři: Iva Hönigová, Karel Chobot

Jemné předivo české krajiny
 v GIS:

V minulém roce jsme jako podklad pro mapování ekosystémových služeb sestavili podrobnou vrstvu krajinného pokryvu, která zahrnuje celé území ČR. Jako vstup jsme použili nejpodrobnější a nejaktuálnější data, která byla k dispozici. Vrstva dělí krajinný pokryv do 41 různých kategorií. Mapovací zrno se blíží detailu rozlišitelnému člověkem při terénním mapování.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf