Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Editorial 2009/4

Úvodem

Autor: Karel Drbal

Editorial 2009/4

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně Na Špičáku

Z naší přírody

autorka: Evelyna Vozábalová

Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Špičáku, dříve nazývaná Supíkovická krápníková jeskyně, se nachází v jižním svahu nápadného osamělého vrchu Špičák (518 m n. m.), jižně od obce Supíkovice v okrese Jeseník. Je jedním z nejznámějších podzemních krasových jevů Jesenického krasu a spolu s jeskyněmi Na Pomezí je zpřístupněna pro turisty.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Kostečka, Bohumil Fišer

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

Vsoučasné době byl spuštěn nový národní dotační program Obnova přirozených funkcí krajiny (POPFK). Tento program je nástupcem Programu revitalizace říčních systémů a jeho spuštění je posledním krokem k naplnění optimalizace národních dotačních programů v ochraně přírody, která byla představena v článku Budoucnost dotačních programů (Ochrana přírody 2/2009, str. 7-10). POPFK doplňuje především evropský Operační program Životní prostředí 2007–2013 a národní Program péče o krajinu.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Na renaturaci technicky upravených koryt se podílí hlavně zanášení a zarůstání, rozpad technického opevnění a vymílání břehů. Zejména v úsecích ve volné krajině mohou tyto změny do značné míry zlepšovat ekologické a často i vodohospodářské vlastnosti toků. Toto konstatování nelze absolutizovat, každý případ je třeba hodnotit s ohledem na místní podmínky. Celkově však jsou renaturace v rámci povodí významným pozitivním jevem. Pracují zadarmo a jejich přínosy ke zlepšování stavu vodních toků jsou podstatně rozsáhlejší než přínosy záměrně prováděných revitalizačních staveb.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Rámcové směrnice pro pěstování středního lesa

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Dušan Utinek

Rámcové směrnice pro pěstování středního lesa

Střední les. Kouzelné spojení dvou zcela neutrálních slov, vyslovované zaklínadlo při péči o lesní ekosystémy v chráněných územích. Často skloňované zejména při péči o doubravy, kde je třeba nahradit přirozenou disturbanční dynamiku trvalou intervencí umožňující nejen přežití druhů vázaných na prosvětlená stanoviště, ale i udržení samotného dubu v zastoupení, jehož historicky i prehistoricky dosahoval. V souladu s cíli ochrany přírody se dále modifikuje způsob a intenzita této intervence.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Komu uložit sankci za delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Právo v ochraně přírody

autorka: Jitka Jelínková

Název článku jsem zvolila jako parafrázi již značně letitého příspěvku M. Pekárka1, ve kterém se autor jednoznačně vyslovil ve prospěch odpovědnosti souseda, který na požádání vlastníka v rámci dobrých sousedských vztahů pokácel stromy, aniž by existovalo pravomocné povolení k jejich kácení.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Hnízdí u nás naši čápi černí?

Výzkum a dokumentace

Autor: František Pojer

Hnízdí u nás naši čápi černí?

Čáp černý (Ciconia nigra) patří mezi velmi zajímavé ptačí druhy naší přírody. V první polovině 20. století hnízdilo na území dnešní České republiky jen několik párů v lužních lesích jižní Moravy, po 2. světové válce začal rozšiřovat svůj hnízdní areál ze severovýchodní Evropy. Nejdříve pravidelně hnízdil na severní Moravě, první hnízdění v Čechách bylo doloženo v roce 1952 u Trutnova a během 60. a 70. let obsadil vhodné lokality na celém území dnešní ČR (Šťastný et al. 2006). V dalších desetiletích naše populace rostla a po roce 2000 byla odhadována na 300–400 hnízdních párů (Šťastný l. c.). Druh se dále šířil na západ a dosáhl až Belgie, Lucemburska a střední Francie.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vědecký orgán CITES

Výzkum a dokumentace

Autor: Adam Kurz

Vědecký orgán CITES

CITES neboli Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla podepsána 3. března 1973 ve Washingtonu, v platnost vstoupila 1. července 1975. Jejím podpisem byla završena dlouholetá snaha mezinárodního společenství o regulaci sílícího tlaku mezinárodního obchodu na přírodní populace některých druhů rostlin a živočichů. Dosud k ní přistoupilo 175 zemí světa, a jedná se tak o jednu z největších globálních úmluv vůbec.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Dopady návštěvnosti v národní přírodní rezervaci Čertoryje

Výzkum a dokumentace

Autor: Jaromír Čtrnáctý

Dopady návštěvnosti v národní přírodní rezervaci Čertoryje

V letech 2007 a 2008 byl uskutečněn projekt podporovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, jehož cílem bylo přispět k řešení vztahu návš­těvnosti a přírodního prostředí v národní přírodní rezervaci (NPR) Čertoryje v Bílých Karpatech.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Environmentální výchova pro nejmenší

Zaměřeno na veřejnost

Principy environmentální výchovy a vzdělávání je nutné uplatňovat v každém věku; nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf