Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Péče o přírodu a krajinu

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

autoři: Petr Kostečka, Bohumil Fišer

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

Vsoučasné době byl spuštěn nový národní dotační program Obnova přirozených funkcí krajiny (POPFK). Tento program je nástupcem Programu revitalizace říčních systémů a jeho spuštění je posledním krokem k naplnění optimalizace národních dotačních programů v ochraně přírody, která byla představena v článku Budoucnost dotačních programů (Ochrana přírody 2/2009, str. 7-10). POPFK doplňuje především evropský Operační program Životní prostředí 2007–2013 a národní Program péče o krajinu.

Cílem programu je podpora opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Dále je jeho cílem podpora adaptačních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve vodních, v nelesních a lesních ekosystémech.

V případě realizace plánů péče, souhrnu doporučených opatření, záchranných programů a programů péče jsou žadatelem Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR nebo správy národních parků (NP) a realizace je omezena na konkrétní území. V případě adaptačních opatření na klimatické změny je program žadatelsky otevřený a realizace je možná na celém území České republiky. POPFK podporuje investiční i neinvestiční záměry splňující předmět podpory. Na jednoleté i víceleté realizace (maximálně pět let) je poskytována dotace až do výše 100 % celkových nákladů akce.

Členění na podprogramy

Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory, možnými žadateli a maximální výší podpory (viz tabulka).

115 162 – Podpora péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ), ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL)slouží k financování specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, PO a EVL, jako jsou managementová opatření v souladu s dokumentací upravující péči o tato území (plán péče, soubor doporučených opatření), značení hranic, příprava plánovacích dokumentů či zajištění provozu návštěvnických středisek.

115 163 – Podpora záchranných programů a programů péčeslouží k financování realizace a přípravy záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů stanovených Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

115 164 – Podpora adaptace vodních ekosystémůslouží k financování opatření zaměřených na zlepšování přirozených funkcí vodních toků včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, k obnově nebo tvorbě mokřadů, tůní a vodních nádrží přírodě blízkého charakteru nebo k zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

115 165 – Podpora adaptace nelesních ekosystémůslouží k financování opatření zaměřených na tvorbu a obnovu ekostabilizačních prvků v krajině, biotopů pro zvláště chráněné druhy, k omezování fragmentace krajiny a k podpoře migrační prostupnosti krajiny nebo k likvidaci invazních druhů.

115 166 – Podpora adaptace lesních ekosystémůslouží k financování opatření zaměřených na zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů včetně likvidace invazních druhů, ponechání dřevní hmoty v lese a ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití po těžbě. Dále je z podprogramu možné financovat zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a v jejich ochranných pásmech.

115 167 – Odborná podpora a monitoringslouží k financování zpracování odborných studií, monitoringu a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů a stavu předmětů ochrany ZCHÚ a PO z hlediska kvality, efektů a přínosů ve vazbě na realizovaná opatření.

Předkládání a posuzování žádostí

Investiční záměry a konečné žádosti žadatelé předkládají na sběrná místa, kterými jsou krajská střediska AOPK ČR (pro žádosti podané AOPK ČR nebo správami NP je sběrným místem MŽP). U stavebních akcí je možné žádosti předkládat průběžně, u ostatních akcí od 1. 3. do 30. 9. běžného roku. Do 30 dnů od podání žádosti AOPK ČR žádost posoudí, v případě jejího kladného vyhodnocení ji doporučí MŽP, v případě formálních nedostatků vyzve žadatele k doplnění, věcně nedostatečné žádosti zamítne a vyrozumí žadatele (žádosti podané AOPK ČR nebo správou NP posuzuje MŽP). Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s podmínkami vydává MŽP do 30 dnů od data doručení doporučení. U stavebních akcí je termín pro posouzení a případného zamítnutí 60 dnů, pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace také 60 dnů.

Náležitosti žádosti upravuje Směrnice MŽP č. 6/2009, detailní kritéria pro hodnocení stanoví Metodický dokument AOPK ČR. Oba dokumenty jsou přístupné na internetových stránkách www.dotace.nature.cz.

V průběhu a po skončení realizace akce provádí AOPK ČR kontroly. U záměrů předložených AOPK ČR nebo správami NP provádí finanční kontroly v případě víceletých akcí a v rámci závěrečného vyhodnocení akce MŽP.

Závěr

Po dobu trvání Operačního programu Životní prostředí (tj. do roku 2013) jsou u většiny opatření stanoveny finanční limity, což znamená, že POPFK je určen na rea­lizaci finančně méně náročných opatření, pro něž se z administrativních a časových důvodů nevyplatí čerpat prostředky z evropských zdrojů. Z předpokládaného finančního obje-mu téměř 50 mil. Kč bylo pro letošní rok vyčleněno téměr 40 mil. Kč. V následujících letech – s ohledem na redukce státního rozpočtu – nelze očekávat naplnění předpokládaného pokrytí cca 125 mil. Kč ročně. Přesto autoři článku věří, že nedojde ke snížení dramatickému, které by ohrozilo naplnění cílů programu.

Kde se dozvíte více

Ucelený a průběžně aktualizovaný přehled vhodných opatření v přírodě a krajině s vazbou na POPFK i ostatní dotační programy, které je podporují, naleznete na internetových stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu na adrese www.dotace.nature.cz. Nechybí zde ani kompletní dokumentace programů a kontakty na sběrná místa.

Autoři pracují v AOPK ČR Praha