Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Povodně v podhůří Jizerských hor

Zprávy-Recenze

Autor: Vladimír Vršovský

Povodně v podhůří Jizerských hor

Liberecký kraj– Lokální extrémní srážky počátkem srpna 2010 způsobily v Libereckém kraji povodně s velkými škodami především v severním podhůří Jizerských hor. Těžce postižena byla města Frýdlant a Raspenava a další obce ležící dále po toku Smědé. Mnozí obyvatelé těchto obcí trpce sledovali, jak rozvodněný tok ničí jejich majetek, často v těsné blízkosti zregulovaného toku, a mnozí budou muset řešit zásadní otázku, zda by v těchto nivách měly být obnoveny poškozené či zničené stavby.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Migrace velkých savců nezná hranic

Zprávy-Recenze

autoři: Martin Strnad, Tereza Mináriková

Praha– Ve dnech 8.–9. dubna 2010 se v Praze uskutečnil workshop k migraci velkých savců – Large mammals migration workshop, jehož se zúčastnilo na 33 odborníků z pěti středoevropských států zabývajících se problematikou migračních koridorů.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Knihovna AOPK ČR v novém

Zprávy-Recenze

Autor: red

Praha– Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v srpnu znovu otevřela odbornou knihovnu, která společně se Sbírkou listin Ústředního seznamu ochrany přírody a dalšími pracovišti organizace sídlí od 19. čer­vence 2010 v nových prostorách v Praze na Chodově.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Stav a výhled světové biodiverzity: cíl OSN nebyl naplněn

Zprávy-Recenze

Rok 2010 nebyl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem bio­diverzity náhodou. Již v roce 2002 se vrcholní představitelé členských zemí OSN na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu slavnostně zavázali do roku 2010 významně snížit rozsah a rychlost úbytku biologické rozmanitosti, a to v celosvětovém měřítku, v jednotlivých částech světa i v rámci států, a přispět tak k omezení chudoby. Bezesporu značně ambiciózní a obtížně vyhodnotitelný cíl evropským politikům však nestačil. Rozhodli se, že nejen v Evropské unii, ale na celém šířeji pojatém kontinentě včetně zemí bývalého Sovětského svazu úbytek biodiverzity rovnou zastaví.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Nová aplikace pro výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP

Zprávy-Recenze

Autor: zoh

Praha– AOPK ČR uvedla v srpnu 2010 do provozu novou aplikaci, sloužící pro automatické poskytování údajů o území dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) pro účely pořizování územně analytických podkladů (ÚAP). Aplikace vznikla na základě potřeby automatizovat průběžné poskytování aktualizovaných dat příslušným subjektům veřejné správy (krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, újezdní úřady, Ministerstvo obrany ČR) a zajistit při vysoké náročnosti této agendy zákonné povinnosti včetně kvality poskytovaných údajů.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Ze světa ochrany přírody

Zprávy-Recenze

Autor: jpl

Přízemní ozon, tedy ozon vyskytující se v troposféře (část atmosféry až do výšky 9–18 km nad zemským povrchem), může ve vyšších koncentracích vyvolávat zejména u starších lidí dýchací potíže a nemoci oběhové soustavy, protože omezuje fotosyntézu, poškozuje vegetaci a snižuje sklizeň zemědělských plodin. Nejčastěji vzniká reakcí oxidů dusíku (NOx) s těkavými organickými látkami při intenzivním působení slunečního světla. Samotný ozon v nejnižší vrstvě ovzduší navíc působí jako významný skleníkový plyn. Látky, z nichž se troposférický ozon vytváří, pocházejí mj. ze spalování fosilních paliv.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

O Zemi a lidech

Zprávy-Recenze

O Zemi a lidech

Chcete-li čtenáři rozumným způsobem přiblížit globální problémy související se životním prostředím, máte dvě možnosti. Promyšleně sestavíte kolektiv autorů zaměřených na jednotlivé otázky, přemluvíte je, aby si na psaní našli čas, a seženete odborně a jazykově zdatného redaktora, který se z rozdílných příspěvků pokusí sestavit alespoň trochu čtivou publikaci. Druhým řešením je oslovit polyhistora (což je dnes již bez nadsázky kriticky ohrožený druh) a přesvědčit jej, aby se této nezáviděníhodné úlohy ujal.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zprávy-Recenze

Wadi Rum

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Wadi Rum

Na Blízkém východě se ochrana přírody začala rozvíjet až ve druhé polovině 20. století. Jedním z nejstarších velkoplošných chráněných území, uvedených z této oblasti na světovém seznamu OSN, je Wadi Rum ve státě s oficálním názvem Jordánské hášimovské království. Wadi Rum proslul i pobytem (v roce 1917) anglického vůdce arabských vzbouřenců proti turecké nadvládě Thomase Edwarda Lawrence – slavného Lawrence z Arábie.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Výmladkové lesy v krajině Jižních Karpat

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Václav Hurt

Výmladkové lesy v krajině Jižních Karpat

Blízkost mohutného vodního toku Dunaje předurčila území rumunského Banátu k tomu, aby se stalo významnou evropskou dopravní a kulturní křižovatkou. Různorodá a bohatá mozaika přírodních podmínek byla významným předpokladem pro význačné starověké osídlení. Reliéf terénu a geologické podloží (zejména vápencové) taktéž podmínilo místy značnou bohatost půd lesních ekosystémů v okolí obce Svatá Helena (Sfanta Elena).

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Podpora neziskovek v oblasti environmentální výchovy

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Helena Knappová

Podpora neziskovek v oblasti environmentální výchovy

Neziskovky neboli nestátní neziskové organizace (NNO)1působící v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje jsou významnou součástí občanské společnosti v naší zemi. Po roce 1989 jejich počet velmi narostl a dnes jich aktivně pracuje několik stovek. Jejich zaměření je velmi pestré – od environmentální (ekologické) výchovy přes poradenství, ochranu přírody a krajiny až po kampaně zaměřené na spotřebitele či politiku životního prostředí. Navíc se mnoho organizací věnuje více tématům současně a některé organizace jsou aktivní v oblastech, které přesahují téma životního prostředí (např. ekologické zemědělství, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, udržitelný cestovní ruch apod.).

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf