Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Just, Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikaci České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z. s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo zemědělství (ke stažení například na stránkách eagri.cz).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Třicet let výzkumu  v národní přírodní rezervaci Čertoryje

Výzkum a dokumentace

Autor: Ivana Jongepierová

Třicet let výzkumu  v národní přírodní rezervaci Čertoryje

Milovníkům Bílých Karpat asi není třeba NPR Čertoryje představovat. Z hlediska druhové rozmanitosti je jedním z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen Bílých Karpat, ale i Evropy. V celosvětovém přehledu nejvyšších zjištěných počtů cévnatých rostlin na různě velkých plochách (Wilson et al. 2012) bylo pět světových rekordů hlášeno právě z luk v NPR Čertoryje: 13, 44, 105, 116 a 131 druhů na plochách 0,004, 0,25, 16, 25 a 49 m². V roce 2014 byl na stejné lokalitě vyrovnán dosavadní světový rekord 43 druhů na 0,1 m2 (Chytrý et al. 2015).

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

10. evropská konference o ekologické obnově

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon

Ekologie obnovy (restoration ecology) je komplexní vědní obor zabývající se obnovou přírodě blízkých stanovišť na místech narušených činností člověka. Poskytuje vědecké podklady pro praktickou ekologickou obnovu a prosazuje v co možná největší míře využívání spontánní či řízené sukcese – bez nadbytečného používání klasických způsobů technické rekultivace.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Jak správně kosit?

Výzkum a dokumentace

autoři: Karel Fajmon, Ivana Jongepierová

Jak správně kosit?

Travinobylinná společenstva patří celosvětově k druhově nejbohatší vegetaci na škálách od nejmenších ploch po plochy velké několik desítek metrů čtverečních. Jako primární bezlesí je ve střední Evropě najdeme jen na extrémních stanovištích – nad horní hranicí lesa, na silně zamokřených místech nebo na suchých skalnatých svazích. Naprostá většina je jich tedy podmíněna dlouhodobou činností člověka, zejména využíváním jako louky či pastviny. To se v některých oblastech počítá ne na stovky, ale tisíce let. Způsob obhospodařování (kosení versus pastva, termíny a četnost sečí, přepásání apod.) je přitom v návaznosti na stanovištní podmínky podstatným faktorem ovlivňujícím strukturu a druhové složení porostů, tedy konkrétní vegetační typ.

Ochrana přírody 3/2015 14. 9. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ekologie obnovy – mezinárodní konference v jihočeské metropoli

Zprávy-Recenze

autoři: Anna Šlechtová, Ivana Jongepierová

Nebývalou příležitostí pro setkání s předními představiteli oboru byla 8. evropská konference ekologie obnovy The 8thEuropean Conference on Ecological Restoration, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v září 2012. Akce se zúčastnilo 328 špičkových odborníků ze 40 zemí a 5 kontinentů z řad vědců a odborníků z praxe. Konferenci, která byla zaštítěna evropskou sekcí celosvětově působící Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), uspořádala pracovní skupina pro ekologii obnovy, která působí při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí. Během 5 dnů zde zaznělo 179 ústních příspěvků, bylo představeno 89 plákatových sdělení a proběhlo nepočítaně diskusí nad šálky kávy i půllitry českého piva.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Zprávy-Recenze

autorka: Ivana Jongepierová

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Bílé Karpaty– Dne 27. ledna se na Správě CHKO Bílé Karpaty konala již po šestadvacáté tradiční Botanická sekce, které se zúčastnila téměř padesátka profesionálních i amatérských botaniků, pracujících v tomto území, a to na obou stranách česko-slovenské hranice.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá

Z naší přírody

autoři: Karel Fajmon, Ondřej Konvička, Ivana Jongepierová

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá

Po staletí se ze svahů Bílých Karpat v období senoseče linuly táhlé tóny koseckých písní, kterými si zdejší lidé zpříjemňovali sklizeň tisíců hektarů luk – polokulturních luk, jež byly neodlučně spjaty s jejich životem. Bez lidí by zde nebyly louky a bez luk by zdejší usedlíci stěží měli dostatek obživy. Málokterá krajina odráží soužití člověka s přírodou tak výmluvně – druhově pestré louky s roztroušenými solitérními stromy a prameništi se střídají s háji, pastvinami, políčky a sady s množstvím starých a často místních odrůd jabloní, hrušní či slivoní. Symboly zdejší přírody – pestrobarevné květy – najdeme nejen na krojích, ale také jako ornamenty na různých stavbách a užitných předmětech. Dodnes se zde rovněž setkáváme s živou tradicí oslav různých svátků (např. fašank, Velikonoce, hody), při kterých se dostávají ke slovu lidové kroje, písně a tance, v jejichž nepřeberném bohatství jako by se odrážela také pestrost okolní přírody.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf