Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ivana Jongepierová

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Jana Javorská

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

V posledních letech neúměrně narůstají škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří, především daňky, jeleny sika či divokými prasaty. Začínají si to uvědomovat nejen vlastníci a uživatelé lesů a zemědělské půdy, ale dochází i k vážnému poškození přírody v chráněných územích. Někdy je to přímá likvidace rostlin okusem či vyrytím (často jsou tak ohroženy populace chráněných druhů, jako jsou orchideje či mečíky), jindy zvěř znemožňuje přirozenou obnovu lesa okusem mladých stromků.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Biogeography of the Carpathians

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ivana Jongepierová

Ve dnech 12.–14. září 2022 se na Albertově v Praze konalo 3. interdisciplinární symposium Biogeography of the Carpathians, které pořádala Přírodovědecká fakulta UK Praha pod vedením Patrika Mráze, ve spolupráci s AOPK ČR, MŽP ČR a Journal of Biogeography. Účastnilo se ho přes 80 odborníků a studentů, především ze zemí Karpatského oblouku . Bylo předneseno 29 prezentací a představeno 40 plakátových sdělení týkajících se biodiverzity a vývoje karpatské přírody.

 

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

13. konference Society for Ecological Restoration: Restoring Nature, Reconnecting People

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Klára Čámská, Radka Broumová

Ve dnech 5.–9. září 2022 se po dvou letech odkladů prezenčně konala ve španělském Alicante 13. konference SER (Society for Ecological Restoration) nazvaná Restoring Nature, Reconnecting People. Zúčastnilo se jí téměř 400 vědců, ochranářů a praktiků nejen z Evropy, ale i ze zámoří.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínky na Vítka Grulicha

Kulér-Medailonky

autoři: Ivana Jongepierová, Pavel Lustyk, Karel Chobot

Vzpomínky na Vítka Grulicha

Jen pár hodin po zprávě o napadení Ukrajiny Ruskem šokovala naši botanickou veřejnost zpráva o odchodu jednoho z nejvšestrannějších odborníků s geniální pamětí. Vítek byl nejen vědec, učitel, ochranář, ale také zábavný společník, muzikant a především dobrý člověk. Protože jeho profesní život byl velmi úzce spojen s ochranou přírody, chtěli bychom v následujících řádcích přiblížit Vítka právě z tohoto pohledu.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Just, Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikaci České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z. s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo zemědělství (ke stažení například na stránkách eagri.cz).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Třicet let výzkumu  v národní přírodní rezervaci Čertoryje

Výzkum a dokumentace

Autor: Ivana Jongepierová

Třicet let výzkumu  v národní přírodní rezervaci Čertoryje

Milovníkům Bílých Karpat asi není třeba NPR Čertoryje představovat. Z hlediska druhové rozmanitosti je jedním z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen Bílých Karpat, ale i Evropy. V celosvětovém přehledu nejvyšších zjištěných počtů cévnatých rostlin na různě velkých plochách (Wilson et al. 2012) bylo pět světových rekordů hlášeno právě z luk v NPR Čertoryje: 13, 44, 105, 116 a 131 druhů na plochách 0,004, 0,25, 16, 25 a 49 m². V roce 2014 byl na stejné lokalitě vyrovnán dosavadní světový rekord 43 druhů na 0,1 m2 (Chytrý et al. 2015).

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

10. evropská konference o ekologické obnově

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon

Ekologie obnovy (restoration ecology) je komplexní vědní obor zabývající se obnovou přírodě blízkých stanovišť na místech narušených činností člověka. Poskytuje vědecké podklady pro praktickou ekologickou obnovu a prosazuje v co možná největší míře využívání spontánní či řízené sukcese – bez nadbytečného používání klasických způsobů technické rekultivace.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Jak správně kosit?

Výzkum a dokumentace

autoři: Karel Fajmon, Ivana Jongepierová

Jak správně kosit?

Travinobylinná společenstva patří celosvětově k druhově nejbohatší vegetaci na škálách od nejmenších ploch po plochy velké několik desítek metrů čtverečních. Jako primární bezlesí je ve střední Evropě najdeme jen na extrémních stanovištích – nad horní hranicí lesa, na silně zamokřených místech nebo na suchých skalnatých svazích. Naprostá většina je jich tedy podmíněna dlouhodobou činností člověka, zejména využíváním jako louky či pastviny. To se v některých oblastech počítá ne na stovky, ale tisíce let. Způsob obhospodařování (kosení versus pastva, termíny a četnost sečí, přepásání apod.) je přitom v návaznosti na stanovištní podmínky podstatným faktorem ovlivňujícím strukturu a druhové složení porostů, tedy konkrétní vegetační typ.

Ochrana přírody 3/2015 14. 9. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ekologie obnovy – mezinárodní konference v jihočeské metropoli

Zprávy-Recenze

autoři: Anna Šlechtová, Ivana Jongepierová

Nebývalou příležitostí pro setkání s předními představiteli oboru byla 8. evropská konference ekologie obnovy The 8thEuropean Conference on Ecological Restoration, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v září 2012. Akce se zúčastnilo 328 špičkových odborníků ze 40 zemí a 5 kontinentů z řad vědců a odborníků z praxe. Konferenci, která byla zaštítěna evropskou sekcí celosvětově působící Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), uspořádala pracovní skupina pro ekologii obnovy, která působí při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí. Během 5 dnů zde zaznělo 179 ústních příspěvků, bylo představeno 89 plákatových sdělení a proběhlo nepočítaně diskusí nad šálky kávy i půllitry českého piva.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Zprávy-Recenze

autorka: Ivana Jongepierová

Botanická sekce v Bílých Karpatech

Bílé Karpaty– Dne 27. ledna se na Správě CHKO Bílé Karpaty konala již po šestadvacáté tradiční Botanická sekce, které se zúčastnila téměř padesátka profesionálních i amatérských botaniků, pracujících v tomto území, a to na obou stranách česko-slovenské hranice.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf