Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Budování klimaticky odolné krajiny – vlajková konference českého předsednictví v životním prostředí

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ladislav Miko

Priority českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhém pololetí roku 2022 do značné míry určil stav projednávání významných legislativních iniciativ současné Evropské komise – především jde o celou řadu právních norem v souvislosti se schválenou novou Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal), zejména pak balíček opatření k dosažení cíle uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050, zvaný Fit for 55 – s cílem snížit emise CO2 do roku 2030 o 55 % . K probíhajícím legislativním procesům patří i právní normy k zastavení velkoplošného odlesňování, nařízení o bateriích nebo návrh Evropské komise o obnově přírody (Nature Restoration Law) . Velký objem legislativní práce, ať už s cílem dosáhnout společné pozice Rady, nebo v následném jednání s Evropským parlamentem v tzv . trialozích, nenechával takřka žádný prostor pro extenzivní rozšiřování předsednické agendy, a to zejména s ohledem na limitovaný čas a také nezbytně omezené kapacity předsednického týmu.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Čtrnácté zasedání Rady AOPK ČR se konalo v Jeseníkách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Čtrnácté zasedání Rady AOPK ČR se konalo v Jeseníkách

Rada AOPK ČR byla ustanovena jako poradní orgán s cílem otevřít profesionální ochranu přírody zainteresované veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy a neziskového sektoru . Rada je platformou pro výměnu názorů, znalostí a zkušeností a výsledkem jejích jednání jsou doporučení řediteli AOPK ČR . Aktuální složení Rady najdete na webu AOPK ČR – https://nature .cz/rada-aopk-cr

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podepsáno: skauti a státní ochrana přírody budou společně pečovat o vzácnou přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Podepsáno: skauti a státní ochrana přírody budou společně pečovat o vzácnou přírodu

Memorandum, které napomůže většímu zapojení dětí do praktické ochrany přírody, podepsali v září zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Junáka-českého skauta a Skautského institutu.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Pozornost, kterou na sebe oprávněně strhlo několikrát odložené uveřejnění návrhu nařízení na obnovu přírody v Evropské unii, poněkud zastínila projednávání nové právní normy významně posilující druhovou ochranu ve Spojených státech. Podívejme se proto na nový zákon v širších souvislostech.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Karel Drbal

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní den geodiverzity byl schválen 22. listopadu 2021 Generální konferencí UNESCO v Paříži. Jeho vznik podpořilo 193 členských států na základě návrhu Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a dalších vědeckých organizací. Šestý říjen byl tedy trvale vyhlášen Mezinárodním dnem geodiverzity počínaje rokem 2022. Organizace spojených národů předkládá podněty k vyhlášení mezinárodních dnů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o dané problematice. UNESCO se chystá jako vyhlašovatel do budoucna využít Mezinárodní den geodiverzity především k propagaci cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Z historie ochrany přírody

Autor: Jaroslav Hromas

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

Když se v roce 1947 před lamači dolomitu v malém lůmku nedaleko Bozkova otevřel otvor jeskyně, odborníci nevěřili, že je to cesta do jeskynního systému. Dolomit přece odolává krasovým procesům. Dolomitové jeskyně byly známy jen nevelké a spíše pseudokrasového charakteru. O krápníkových útvarech ani nemluvě. To však nevzali v potaz místní nadšenci, kteří se od té doby čas od času prokopávali mezi kameny a bloky a hledali pokračování záhadné díry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí

Rozhovor

Autor: Karolína Šůlová

Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí

Co vás ve funkci ministryně nejvíce pozitivně či naopak negativně překvapilo?

Pozitivním zjištěním je pro mne profesionalita a racionalita práce velké většiny ochranářů přírody, stejně tak jako vedení ministerstva. A co mne překvapilo negativně? Myslím, že dlouhodobě tady máme z více příčin podceněnou a nedostatečnou práci s veřejností. A to nejen ve vlastní ochraně přírody, ale i v oblasti životního prostředí obecně. Potkávala jsem se s tím doslova na každém kroku.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Ondřej Vítek

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) již od roku 2009 systematicky sleduje návštěvnost vybraných lokalit v chráněných územích, o která pečuje. Výsledky mají široké využití nejenom v ochranářské praxi, ale jsou zajímavé i pro naše partnery. S narůstající délkou časových řad sledování se výsledky monitoringu stávají kvalitnějšími a lze z nich vyvozovat spolehlivější závěry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Návrh revize ochrany ohrožených druhů

Právo v ochraně přírody

autoři: Pavel Pešout, Jan Šíma, Eliška Blažejová, Lenka Tomášková, Lenka Filipová, Jana Fuglíková, Radek Hejda, Karel Chobot, Jindřiška Jelínková, Lenka Jeřábková, David Lacina, Ivan Mikuláš, Aleš Tenčík, Petr Vít

Návrh revize ochrany ohrožených druhů

Teze nastavení současného systému zvláštní druhové ochrany přírody pocházejí z druhé poloviny osmdesátých let minulého století. Uvedeny v život byly zákonem o ochraně přírody a krajiny v r. 1992 a od té doby se až na menší úpravy v souvislosti se vstupem do Evropské unie téměř nezměnily. Za třicet let se poznání významně posunulo, značně se proměnil stav naší přírody a krajiny. Dlouhodobě působící negativní vlivy jsou dnes ještě znásobené dopady změny klimatu. Je zjevné, že nástroje druhové ochrany jsou v řadě ohledů zastaralé a jejich účinnost je nedostatečná. Nedokážeme čelit úbytku druhové diverzity a účinně chránit prostředí, biotopy jednotlivých druhů, jako základní podmínku jejich existence. Řada potřebných změn je realizovatelná úpravou metodik a přístupů v zajišťování výkonu státní správy a nastavením ekonomických nástrojů bez nutnosti změn legislativy, avšak účinnější ochranu a vytvoření podmínek pro zajištění péče o nejohroženější druhy lze zajistit pouze prostřednictvím nové právní úpravy v oblasti zvláštní druhové ochrany.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Natura 2000 se opět rozroste

Právo v ochraně přírody

autoři: Tereza Kušnírová, Martin Šikola

Natura 2000 se opět rozroste

Přestože první národní seznam evropsky významných lokalit (EVL) přijala vláda České republiky v návaznosti na vstup do Evropské unie již v roce 2005, nebyla dosud Evropskou komisí uzavřena otázka jeho reprezentativnosti pro evropsky významné druhy a stanoviště, potažmo dostatečnosti evropské soustavy chráněných území Natura 2000 v ČR. V průběhu existence soustavy se ČR pokoušela identifikované nedostatky vypořádat zejména třemi velkými doplněními, naposledy v roce 2016. Přesto nás nyní čeká další rozsáhlejší aktualizace národního seznamu EVL. Podoba připravované novely a důvody jejího vzniku jsou obsahem následujících řádků.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf