Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Současný stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření

Právo v ochraně přírody

autoři: Pavel Pešout, Jana Hůlková

Současný stav vyplácení újmy za ztížení hospodaření

Schválením „euronovely“ zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 2004 byl do českého právního řádu zaveden nový institut – finanční náhrada hospodářům (vlastníkům či nájemcům zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže) za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření v důsledku omezení zohledňující zájmy ochrany přírody (tzv. újma). Újmu na území celé ČR s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem poskytuje AOPK ČR. Přestože se tento ekonomicko-právní nástroj užívá již sedm let, stále dochází k vývoji v jeho aplikaci, a to zejména zpřesňováním v rámci metodického vedení MŽP (stanovisek výkladové komise ministra životního prostředí) a dále judikaturou.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

K opatřením obecné povahy

Právo v ochraně přírody

autorka: Barbora Landová

K opatřením obecné povahy

Judikáty Nejvyššího správního soudu k opatřením obecné povahy jsou četné. Následující text vedle vymezení rámce soudního přezkumu opatření obecné povahy blíže rozebírá rozsudky tohoto soudu, jimiž byly zrušeny část Návštěvního řádu NP Šumava a nařízení o omezení vstupu na území národního parku Šumava, vydané podle § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Návrh metodického pokynu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Helena Neuwirthová, Martina Koubová

Návrh metodického pokynu

V posledních letech narůstající populace rybožravého predátora volavky popelavé (Ardea cinerea) je důvodem k nevraživým reakcím rybářů. Tato situace podnítila potřebu vytvořit návrh metodického pokynu, který by upravil a sjednotil postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny při ochraně volavky popelavé z důvodu prevence závažných škod v rybářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Ke dvacetiletí CHKO Poodří

Z naší přírody

Autor: Ivan Bartoš

Ke dvacetiletí CHKO Poodří

Charakter jedinečné krajiny Poodří na severní Moravě je určován především řekou Odrou, jejíž početné meandry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní zde vytvářejí hodnotný mokřadní ekosystém. Struktura krajiny, charakteristická střídáním vodních toků a vodních ploch s menšími celky lesa a s rozsáhlými zemědělsky využívanými pozemky – loukami i ornou půdou s rozptýlenou zelení – byla ovlivněna dlouhodobým působením člověka.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Pozoruhodný Sedmihorský mokřad

Z naší přírody

Autor: Vojtěch Šťastný

Pozoruhodný Sedmihorský mokřad

Území Sedmihorského mokřadu leží v nejstarší části CHKO Český ráj. Je pozoruhodným mokřadním biotopem s bohatou druhovou pestrostí, v níž vyniká zejména avifauna; mj. zde hnízdí početná populace modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula). Lokalita v údolní nivě říčky Libuňky pod hruboskalským skalním městem o rozloze kolem 25 ha je již pár desítek let ponechána na pospas přírodě a právě díky tomu se stává každým rokem o něco bohatší a podivuhodnější.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Bohatství přírody nelze vystihnout jen ekonomickou hodnotou

Úvodem

Autor: Bedřich Moldan

Bohatství přírody nelze vystihnout jen ekonomickou hodnotou

Rozsáhlý projekt Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí(MA, Millennium Ecosystem Assessment) zavedl termín ekosystémové služby, který už natrvalo pronikl nejen do odborné literatury, ale i do široce publikovaných textů včetně politických dokumentů Evropské unie či materiálů přípravného procesu Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20). Zásadní přínos MA – definování ekosystémových služeb a jejich mnohočetných vazeb na kvalitu života lidí (well-being) – je ve skutečnosti „vedlejším produktem“ rozsáhlého komplexu prací, jejichž hlavním cílem bylo co nejobjektivnější hodnocení stavu ekosystémů v celosvětovém měřítku, jak ostatně ukazuje samotný titul celého projektu.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf