Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Helena Neuwirthová

Ochrana ptáků na linkách vysokého napětí

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Václav Hlaváč, Martina Koubová, Helena Neuwirthová

Ochrana ptáků na linkách vysokého napětí

Českou republiku křižuje přes 70 000 km vzdušných elektrických vedení vysokého napětí, součástí přenosové soustavy je také více než 750 000 stožárů a sloupů. Nevhodně zvolené konstrukce jsou častou příčinou poranění či úhynu ptáků. Článek se zabývá jednak popisem rizik jednotlivých technických zařízení, jednak rolí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR při zajišťování ochrany ptáků na linkách vedení vysokého napětí.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Zprávy-Recenze

autorka: Helena Neuwirthová

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Praha – V povině září 2011 byla při AOPK ČR založena další odborná skupina (OS) s názvem Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury, jejímž smyslem je koncepční a metodická činnost a podpora jednotlivých pracovišť Agentury. Nová OS tedy rozšiřuje síť dosavadních odborných skupin, kterými jsou OS pro práci s veřejností, pro vodní ekosystémy, pro rekreaci, sport a turistiku, na ochranu entomofauny a OS – komise pro rybí přechody.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Návrh metodického pokynu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Helena Neuwirthová, Martina Koubová

Návrh metodického pokynu

V posledních letech narůstající populace rybožravého predátora volavky popelavé (Ardea cinerea) je důvodem k nevraživým reakcím rybářů. Tato situace podnítila potřebu vytvořit návrh metodického pokynu, který by upravil a sjednotil postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny při ochraně volavky popelavé z důvodu prevence závažných škod v rybářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

K aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů

Právo v ochraně přírody

autoři: Eliška Horydská, Antonín  Krása, Helena Neuwirthová, Lenka Tomášková

Na základě zadání Ministerstva životního prostředí vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR návrh seznamu zvláště chráněných druhů pro potřebu novelizace Vyhlášky č. 395/1992 Sb. (dále jen vyhláška). Status „zvláště chráněný druh“ vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Takto mohou být vymezeny druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. ZOPK pro ně stanovuje stupně ohrožení a definuje základní ochranné podmínky rozdílně pro rostliny a živočichy a rozdílně též pro stupně ohrožení.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf