Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Výr velký

Fotografie z obálky

Autor: Petr Mückstein

Výr velký

Největší evropská sova výr velký (Bubo bubo) nachází ve skalnatých terénech Chráněné krajinné oblasti Broumovsko řadu příležitostí k hnízdění. Je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Broumovsko.

Ochrana přírody 1/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Bledule jarní

Fotografie z obálky

autoři: Petr Köppl, Jiří  Spíšek

Bledule jarní

Bledule jarní (Leucojum vernum) nachází na Broumovsku řadu ideálních stanovišť. Na vlhkých nivních loukách, v údolních luzích a na lesních prameništích nás překvapí mnohdy tisíce jejích zářících květů.

Ochrana přírody 1/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Sokol stěhovavý

Fotografie z obálky

autoři: Petr Köppl, Jiří  Spíšek

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Skalní města Broumovska patřila až do poloviny 20. století mezi naše nejvýznamnější území, v nichž sokol pravidelně hnízdil.

Ochrana přírody 1/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Národní park Glacier

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Jana Vavřinová

Národní park Glacier

Rok co rok míří miliony Američanů i zahraničních turistů do vyhlášených národních parků na západě USA. Jejich nejčastějšími cíly jsou národní parky Yellowstonský, Yosemitský nebo Skalnaté hory. Ale i Ledovcový národní park (Glacier Na­tional Park) ve státě Montana má návštěvníkům co nabídnout.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

V Nagoji se Kodaň nekonala

Mezinárodní ochrana přírody

V Nagoji se Kodaň nekonala

Výsledky 16. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), konaného v prosinci 2009 v Kodani, očekávali s napětím nejen ti, kteří probíhající a očekávané změny podnebí považují za nejdůležitější celosvětový problém související se životním prostředím. S nemenším zájmem sledovali summit v dánské metropoli početní odpůrci tohoto názoru. Přestože vrcholné jednání téměř všech vlád neskončilo úplným fiaskem, přijmout konkrétní strategické cíle na ochranu podnebí pro alespoň střednědobé období, které by v podobě závazného dokumentu nahradily Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012, se ale nepodařilo (viz Ochrana přírody, 65, 2, 28-29, 2010).

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem akce (stejně jako u všech předchozích témat vyhlašovaných pro konkrétní rok) bylo zvýšit informovanost a veřejné povědomí o konkrétním tématu, v tomto případě o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi. V řadě států proběhly informační a osvětové kampaně, k nimž se připojila i Česká republika.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Zaměřeno na veřejnost

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí, pořádaná Hnutím Brontosaurus. Cílem je zapojení široké veřejnosti, především dětí a mládeže, do tvůrčích aktivit zaměřených na ztvárnění témat s problematikou životního prostředí, a zvýšit tak jejich zájem o ochranu životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost

Střevlík Ménétriésův - skvost našich rašelinišť

Výzkum a dokumentace

autoři: Radek Hejda, Jan Farkač

Střevlík Ménétriésův - skvost našich rašelinišť

Střevlík Ménétriésův patří mezi kriticky ohrožené zástupce brouků čeledi střevlíkovití (Carabidae),jehož význam podtrhuje zařazení do Směrnice Rady 92/43/EEC (směrnice o stanovištích) jako prio­ritní druh, respektive do červeného seznamu ohrožených druhů (Farkač, Král et Škorpík 2005).

Jde o boreoalpinní druh se třemi poddruhy. Nominotypický poddruh C. menetriesi menetriesije znám ze severovýchodního Německa (Meklenburska), Polska, severozápadního Slovenska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Karélie, severní a střední části evropského Ruska, Ukrajiny a ze západní Sibiře. Poddruh C. m. pacholeiz Česka, Rakouska (Horního a Dolního Rakouska) a z Německa (Saska, Bavorska). Třetí poddruh, C. m. witzgalli, žije v alpském předhůří na rakousko-německém pomezí (v severozápadním Tyrolsku, jihozápadním Bavorsku).

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Adámek, Vladimír  Antonín, Pavel Benda, Vilém Jurek, Ivana Marková, Dana Šteflová, Anna Švejnohová, Jan Trochta

Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko

Havraní skála (Krkavčí skála), nacházející se při severovýchodním okraji obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, vstoupila do povědomí široké veřejnosti 22. června 2006, kdy zde vypukl obrovský požár. Příčinu se nepodařilo nikdy spolehlivě zjistit, ale skoro dva měsíce trvající sucho a vysoký pohyb návštěvníků v lokalitě, z nichž řada nerespektovala zákaz kouření, vykonaly své. Hašení požáru trvalo celý týden a podílelo se na něm postupně více než 400 lidí, povolán byl i vrtulník.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

K aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů

Právo v ochraně přírody

autoři: Eliška Horydská, Antonín  Krása, Helena Neuwirthová, Lenka Tomášková

Na základě zadání Ministerstva životního prostředí vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR návrh seznamu zvláště chráněných druhů pro potřebu novelizace Vyhlášky č. 395/1992 Sb. (dále jen vyhláška). Status „zvláště chráněný druh“ vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Takto mohou být vymezeny druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. ZOPK pro ně stanovuje stupně ohrožení a definuje základní ochranné podmínky rozdílně pro rostliny a živočichy a rozdílně též pro stupně ohrožení.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf