Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Pro zkvalitnění personální práce v AOPK ČR

Zprávy-Recenze

autorka: Věra Dřevíkovská

Pro zkvalitnění personální práce v AOPK ČR

Praha– V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se v letech 2011 až 2012 uskutečnil projekt Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00025), jehož hlavním cílem bylo nastavit a zavést efektivní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci, včetně zavedení podpůrných nástrojů k realizaci kvalitní personální politiky.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Sedmý křížek Bohumila Reše

Zprávy-Recenze

autoři: Václav Petříček, Pavel Pešout

Sedmý křížek Bohumila Reše

V sídle AOPK ČR v Praze na Chodově najdete v prvním patře kancelář, většinou s otevřenými dveřmi, kde téměř vždy jako ranní ptáče sedí u počítače prošedivělý soustředěný muž, vždy usměvavý, tichý a neuvěřitelně ochotný. Kdykoliv ho vyrušíte dotazem nebo prosbou, vždy vyhoví.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Petrem Orlem

Rozhovor

Autor: Pavel Pešout

Rozhovor s Petrem Orlem

Ochránce přírody s příznačným jménem, zabývající se dlouhodobě ochranou volně žijících živočichů, vede Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích a ČSOP v Novém Jičíně. Je spoluzakladatelem Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy a od jejího založení stojí v jejím čele. Ochraně přírody a krajiny se také dlouhodobě věnuje jako komunální politik.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Záchrana handicapovaných zvířat ve Velké Británii

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr N. Stýblo

Záchrana handicapovaných zvířat ve Velké Británii

Nevládní nezisková organizace Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals zachraňuje handicapované živočichy ve Velké Británii už téměř 200 let.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Hluhluwe-iMfolozi Park

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: František Pelc

Hluhluwe-iMfolozi Park

Afrika vyniká nejvyšší druhovou rozmanitostí savců ze všech kontinentů. Bohužel se rozsah málo narušeného přírodního prostředí za posledních pár desítek let s výjimkou několika řídce zalidněných zemí, jako je Namibie, Botswana, Zambie, Gabon, Kongo, Středoafrická republika nebo Jižní Sudán, většinou rozmělnil na různě velké střípky, které v lepším případě požívají územní ochranu.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Osvěta a ekovýchova v záchranných stanicích

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Michala Musilová, Kateřina Červenková

Osvěta a ekovýchova v záchranných stanicích

Péčí pracovníků záchranných stanic pro živočichy prochází ročně několik tisíc volně žijících zvířat. Pomoc zraněným a jinak handicapovaným jedincům je však jen jednou polovinou poslání záchranných stanic. Jejich hlavní význam spočívá v osvětě a vzdělávání široké veřejnosti. Té se věnují různou měrou všechny stanice sdružené v Národní síti stanic, některé mají propracovaný kompletní systém ekovýchovného působení. Příkladem může být Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Rozšírenie medveďa hnedého

Výzkum a dokumentace

Autor: Michal Kalaš

Rozšírenie medveďa hnedého

Populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) má na území Slovenska stúpajúcu tendenciu. Len v oblasti Krivánskej Fatry sa počet jedincov koncom 70. rokov 20. storočia odhadoval na 17–18 ks (Janík 1982), pričom v roku 2011 tu bolo počas pravidelného stacionárneho monitoringu zistených 37 medveďov. Naviac posledné číslo určite nepredstavuje celkový počet jedincov v tomto národnom parku (Kalaš 2012a). Napriek tomu oficiálne údaje hovoriace o takmer dvoch tisíckach medveďov na Slovensku treba brať so značnou rezervou. Podobne sa žiada pristupovať aj k otázke rozširovania recentného areálu. Súčasné ojedinelé výskyty jedincov mimo areál ešte neznamenajú, že sa hranica rozšírenia výraznejšie mení.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Weber, Zdeněk Lipský, Lenka Stroblová, Markéta Šantrůčková

K podnícení zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku aktivní ochrany kulturní krajiny probíhal na území Novodvorska a Žehušicka výzkumný projekt Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina, jehož cílem bylo vytvořit nové nástroje k integrované ochraně a nakládání s krajinou. Na řešení projektu spolupracovaly VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, Přírodovědecká fakulta UK v Praze a další subjekty. Výzkum byl završen v roce 2011.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Monitoring živočichů

Výzkum a dokumentace

autorka: Zuzana  Pokorná

Monitoring živočichů

Monitoring živočichů vypuštěných po jejich vyléčení zpět do přírody je důležitou součástí péče o zraněné a jinak postižené živočichy v záchranných stanicích. Data získaná z tohoto monitoringu umožňují záchranným stanicím zlepšit a zefektivnit svou činnost a také zjistit, do jaké míry má záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů smysl.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Podjatost úředníků

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Nejvyšší správní soud v rozšířeném senátu řešil otázku, zda lze vyloučit pochybnost o nepodjatosti úředníků – zaměstnanců orgánu územního samosprávného celku při rozhodování o jeho zájmech. Protože s takovými pochybnostmi a námitkami se setkávají orgány ochrany přírody v rozhodovací praxi poměrně často, seznámím v tomto článku čtenáře se závěry rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a pokusím se je ilustrovat na dvou praktických příkladech.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf