Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Analýza třináctiletého období poskytování náhrad škod způsobených bobrem evropským

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma

Analýza třináctiletého období poskytování náhrad škod způsobených bobrem evropským

Od 70. let 20. století se na naše území navrací bobr evropský (Šafář, 2002; Vorel et al., 2012). Jeho početnost narůstá a aktuálně je odhadována na 4 000 jedinců. Základní životní projevy bobrů se tak stále častěji dostávají do střetu s hospodářskými zájmy člověka v krajině a narůstá i množství jimi působených škod.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Po kůrovci… (20 let poté)

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Hubený

Po kůrovci… (20 let poté)

Lesy Modravských slatí byly na ploše cca 1300ha ponechány v první polovině 90. let samovolnému vývoji. Na počátku gradace lýkožrouta smrkového. Byl to na Šumavě první krok k vytvoření velkého bezzásahového území. Po dvou desetiletích od tohoto rozhodnutí vypadají zdejší lesy jinak – území, které bývalo předmětem velkých sporů, diskuzí i rozhořčení, přestává budit negativní vášně. Už je zřejmé, že tu opět poroste les. Les s přidanou hodnotou divočiny.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Zrušení vodního díla
na toku Kněhyně

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Kristýna Nevšímalová, Martin Poloha

Zrušení vodního díla
na toku Kněhyně

Tok Kněhyně náležící do katastrálního území obce Prostřední Bečvy má charakter podhorské bystřiny a je pro něj typická velká rozkolísanost průtoků. Před rokem 1997 byla Kněhyně svázána klasickou hrazenářskou úpravou s kamennými stupni vysokými 1,5m a souvislou úpravou břehu provedenou kamennou dlažbou. Vysoké povodňové průtoky vedly k zásadnímu poškození až likvidaci (samovolné revitalizaci) upraveného koryta vodního toku.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Spolupráce Správy jeskyní ČR na přípravě plánů péče o ZCHÚ

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Vratislav Ouhrabka

Spolupráce Správy jeskyní ČR na přípravě plánů péče o ZCHÚ

K důležitým úkolům uloženým Správě jeskyní České republiky (SJ ČR) jejím zřizovatelem (MŽP) patří i zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních a v přilehlých areálech, spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně, výzkumu a péči o jeskyně a při provozu zpřístupněných jeskyní.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Prase divoké
ve středoevropské (naší) krajině.

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Pavel Kolibáč, Petr Slavík

Prase divoké
ve středoevropské (naší) krajině.

Problematika narůstajících škod způsobených prasetem divokým je celoevropským problémem. Při bližším pohledu se skoro zdá, že alespoň ve středoevropském kontextu byly úhelným kamenem tohoto vývoje velké válečné konflikty minulosti – doba pobělohorská a následná třicetiletá válka, válka o rakousko-uherské dědictví a druhá světová válka. Mezi hlavní aspekty tohoto scénáře náleží zejména demografický vývoj a s ním spjaté změny ve využívání krajiny.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Martinec

Hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) má v rámci naší květeny výjimečné postavení, neboť je endemitem Českého masivu s těžištěm výskytu v České republice s přesahem do severního Rakouska, Bavorska a jižního Polska. Ačkoliv byl ještě nedávno hojným druhem, dnes si již zasluhuje naši pozornost.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Holá, Alžběta Manukjanová, Ester Ekrtová, Táňa Štechová

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Špatně načasovaný management a dlouhé týdny, kdy leží pomalu se rozkládající pokosená biomasa na lokalitě, může ovlivnit mechové patro velmi rychle. Pod tlející biomasou postupně začnou uhnívat i mechy, jejich porosty řídnou a stávají se zranitelnější. Pokud se však začne s nápravou managementu včas, je mechové patro díky velkému regeneračnímu potenciálu schopno rychlé obnovy.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf