Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Evropsky významná lokalita  Louky u Přelouče

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Milan Růžička

Evropsky významná lokalita  Louky u Přelouče

Lokalita Louky u Přelouče ještě není zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL), přesto má za sebou dlouhou, komplikovanou a snad i zajímavou historii. V ochraně přírody panuje odborná shoda na nezbytnosti zařazení lokality na seznam EVL, doposud tomu ale bránil zájem na zplavnění přilehlého úseku Labe. Situace však pokročila; díky spolupráci AOPK ČR a ŘVC se snad konečně podařilo nalézt řešení. Předmětem ochrany je zde navržen modrásek bahenní (Phengaris nausithous, dříve Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Phengaris teleius, dříve Maculinea teleius). Jaká je tedy současná situace okolo této dosud nevyhlášené EVL na Pardubicku?

Ochrana přírody 2/2019 26. 4. 2019 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Rohová – nová NPR  na českomoravském pomezí

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Eva Jetenská, Aleš Kopecký, Pavel Lustyk

Rohová – nová NPR  na českomoravském pomezí

Nově vyhlášená NPR Rohová v jihovýchodním cípu Pardubického kraje je přírodním klenotem Svitavska a Moravskotřebovska. Jedinečné geomorfologické a geologické podmínky a procesy umožňují na malé ploše současný výskyt druhů se zcela odlišnými nároky. Objevují se zde vedle sebe horské a nížinné druhy, zasahují sem prvky alpské, karpatské i pontické. Řada druhů tady dosahuje hranice areálu svého rozšíření. Roste zde kriticky ohrožený ploštičník evropský společně se starčkem skalním, považovaným donedávna za nezvěstný druh naší květeny. Kontinuální vývoj přirozených lesů dokládá výskyt významných indikačních druhů bezobratlých i obratlovců… Pestrý šťavnatý salát, který zde příroda mistrně namíchala, nemá v rámci ČR obdoby.

Ochrana přírody 1/2019 20. 2. 2019 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf