Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Za jeskyněmi do našich národních parků

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Vratislav Ouhrabka, Roman Mlejnek

Za jeskyněmi do našich národních parků

„Pestrá geologická stavba a její dlouhý a složitý vývoj dal v České republice vzniknout pestré škále přírodních podzemních dutin – jeskyní a propastí. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou v nich zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života a lidské kultury a jsou i cennými biotopy vzácných a ohrožených živočichů“ (Hromas, ed. a kol. 2009).

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Soustava národních parků v ČR

Péče o přírodu a krajinu

autoři: František Pelc, Pavel Pešout

Soustava národních parků v ČR

Vizí národních parků v České republice je chránit přírodní hodnoty vázané na přírodní či přírodě blízké ekosystémy na dostatečně velkých plochách a umožňovat jejich nerušený vývoj a poznávání tohoto vývoje. Parky jsou místem, kde se lidé mohou setkávat s divokou přírodou.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Ivana Bufková

Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť

Revitalizace narušených ekosystémů je v poslední době běžným managementovým opatřením i na území národních parků. Revitalizují se také rašeliniště, která podobně jako většina dalších mokřadů doplácejí na proměny člověkem osídlené a obhospodařované krajiny. To se týká i Šumavy, která nikdy nebyla příliš intenzivně využívána, a přesto tu stopy působení člověka najdeme téměř na každém kroku.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Management klečových porostů

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Josef Harčarik

Management klečových porostů

Přirozené porosty borovice kleče (kosodřeviny Pinus mugo) jsou v Krkonoších jednou z nejvýznamnějších vegetačních formací. Problematické ovšem je umělé zakládání těchto porostů zejména po 2. světové válce, tak jak bylo provedeno. Proto Správa Krkonošského národního parku zpracovala managementový plán k redukci umělých výsadeb, jehož cílem je napodobit přírodě blízkou strukturu alpínského bezlesí.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Národní síť záchranných stanic

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr N. Stýblo, Petr Orel

Národní síť záchranných stanic

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných zvířat – mláďat, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných živočichů. Jejich počet velmi rychle narůstá, což mj. úzce souvisí s překotnou urbanizací a exploatací krajiny, rozvojem průmyslu, dopravy a energetiky. Současně narůstá i počet lidí, kteří chtějí pomoci jak konkrétním handicapovaným zvířatům, tak i snahám ochránců přírody negativní vlivy člověka na divoká zvířata eliminovat. Proto vznikly záchranné stanice, které se postupně zapojily do Národní sítě záchranných stanic – celostátního systému na pomoc handicapovaným živočichům, jehož obdobu bychom ve světě těžko hledali.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf