Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Matizna bahenní - vyhodnocení záchranného programu po 12 letech

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eliška Horydská, Jana Zmeškalová

Matizna bahenní - vyhodnocení záchranného programu po 12 letech

V roce 2013 bylo dokončeno vyhodnocení záchranného programu matizny bahenní. Záchranný program byl schválen v roce 2000, a patří tak mezi nejstarší záchranné programy u nás. Aktivity na podporu a záchranu matizny bahenní však začaly již daleko dříve. Nebýt Dr. Slavíka, který předpokládal vyhynutí druhu na poslední lokalitě v ČR, a proto sebral z posledních plodících jedinců v 80. letech nažky a založil kultivaci druhu, neměli bychom už pravděpodobně co zachraňovat.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Obnova 
rybníka Kojetín v Polabí

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Pavel Trnka, Eva Vojtěchovská, Marcela Hausvaterová

Obnova 
rybníka Kojetín v Polabí

Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené v roce 1999 o celkové rozloze 12,2ha v k.ú. Cholenice, okres Jičín, v západní části Královéhradeckého kraje. Je velmi cenným biotopem zejména pro vodní ptactvo a obojživelníky v intenzivně zemědělsky využívané krajině Polabí. Zároveň je součástí ptačí oblasti soustavy NATURA 2000, SPA Rožďalovické rybníky (CZ20211010), vyhlášené pro ochranu motáka pochopa a jeřába popelavého.

Vlastní rybník je nyní majetkem státu s příslušností hospodaření pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a na základě nájemní smlouvy jej rybářsky obhospodařuje Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Oceňování dřevin 
rostoucích mimo les

Péče o přírodu a krajinu

Oceňování dřevin 
rostoucích mimo les

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se jako znalecký ústav v oborech ochrana přírody a ekonomika dlouhodobě věnuje vývoji v oblasti oceňování vybraných složek přírody a krajiny. Vedle metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les je pozornost věnována oceňování biotopů a v poslední době byly zahájeny práce i na oceňování zvláště chráněných druhů organismů. Tento článek je věnován metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les, která je v tomto směru nejdále a je prakticky využívána. AOPK ČR metodiku na konci roku 2013 vydala v aktualizované verzi.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Linda Franková, Vlastimil Peřina

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Nedaleko města Lázně Bohdaneč se nachází nejvýznamnější ornitologická lokalita Pardubicka, Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník. Jedinečný obraz přírodního ostrova v moři okolní zemědělské krajiny skládají plochy mokřadních luk, rákosin, křovin a podmáčených lesů obklopující rozlehlý rybník se zátočinami a ostrovy. V území nastaly ve druhé polovině 20. století vlivem ústupu od tradičních forem hospodaření výrazné změny. V posledních 20 letech tu jsou prováděny rozsáhlé managementové zásahy s cílem obnovy cenných biotopů.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Bezzásahový režim v lesích kulturní krajiny střední Evropy

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Jeňýk Hofmeister

Bezzásahový režim v lesích kulturní krajiny střední Evropy

Bezzásahový režim se postupně stává důležitou součástí ochrany biodiverzity lesních stanovišť, dosud však v malé míře těch, které byly činností člověka v minulosti výrazně pozměněny. Přes neúplnost současného poznání se zdá, že zastavení lesního hospodaření může představovat významný – a možná nenahraditelný – stimul i pro biodiverzitu dlouhodobě hospodářsky využívaných lesů kulturní krajiny střední Evropy. Podmínkou pro naplnění uvedeného předpokladu je prozíravý a dostatečně velkorysý přístup k vymezení takového území.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Rizika bezzásahovosti v lesích

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Antonín  Krása

Rizika bezzásahovosti v lesích

Ochrana přírody se od počátku vyvíjí a mění v důsledku toho, jak roste naše poznání vztahů mezi jednotlivými skupinami organismů a klíčových faktorů, které je ovlivňují. Zároveň se v čase mění i ohroženost jednotlivých druhů, biotopů, ale i celých ekosystémů, na což musí ochrana přírody adekvátně reagovat. A my to musíme mít na paměti, pokud se rozhodujeme, který z možných přístupů zvolit pro konkrétní území nebo situaci. To samozřejmě platí i pro zavádění bezzásahovosti v lesích, protože zde kromě pozitiv existují i významná rizika, zejména v případě lesů nižších poloh.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

„Soukromé rezervace“ v České republice

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

„Soukromé rezervace“ v České republice

Náš právní řád nezná pojem „soukromá rezervace“, přitom se s tímto výrazem setkáváme čím dál častěji. Jde totiž asi o nejvýstižnější pojem pro soukromé úsilí o ochranu přírody na určitém území. Proč se soukromá osoba rozhodne pro ochranu konkrétního území či objektu z vlastní iniciativy?

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Pozemkové spolky

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jan Moravec, Pavel Pešout

Pozemkové spolky

Co je to pozemkový spolek? V podmínkách České republiky jde o neziskovou organizaci (libovolné organizační formy) s hlavním posláním chránit a pečovat o přírodní a kulturní dědictví, k čemuž využívá vlastnického práva či dlouhodobého smluvního vztahu k pozemkům a stavbám.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Hnědásek osikový tři roky po „vyhynutí“

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Antonín  Krása, Alois Pavlíčko

Hnědásek osikový tři roky po „vyhynutí“

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) patří k nejvzácnějším motýlům v ČR. Přežívá na jediné lokalitě v Polabí, což je z dlouhodobého hlediska značně rizikové, ale akutní hrozba jeho vymření se snížila. Po letech, kdy se zdál jeho osud zpečetěn, můžeme naštěstí optimisticky vyhlížet do dalších let. Hrozivý kolaps populace na samou hranu bytí a nebytí se nejen zastavil, ale v posledních dvou letech je zřetelný pozitivní obrat. Přibývá jak dospělých motýlů, tak zejména stromů, na nichž jsou nalézány jejich vajíčka a housenky. Dostat se do této fáze nebylo ale vůbec jednoduché.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Program péče o bobra evropského

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma, Vlastimil Kostkan

Program péče o bobra evropského

Píše se rok 1706 a bobr evropský (Castor fiber) postupně mizí z evropského kontinentu. Pruský král Bedřich I. vydává dva dekrety na jeho ochranu. V prvním je uvedeno: "My, Bedřich, z Boží milosti král pruský, uvádíme všem ve známost. Protože stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna t. r. v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo…".

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf