Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jarní tah je každoroční divadlo, které v některých případech nabývá mimořádných kulis

Fotografie z obálky

Autor: František Pelc

Jarní tah je každoroční divadlo, které v některých případech nabývá mimořádných kulis

Hejno jeskápů rezavých (Calidris canutus) a břehoušů rudých (Limosa lapponica) tvořené statisíci jedinců. NP Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer v Německu. U nás tito ptáci protahují jen vzácně.

Ochrana přírody 2/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Červené blato

Fotografie z obálky

autorka: Markéta Drábková

Červené blato

V CHKO Třeboňsko se nachází rozsáhlá plocha rašelinišť, tzv. blat. Začala vznikat ve sníženinách terénu již před více než 12 000 lety. Jejich rašelina je dodnes využívána k lázeňství a k výrobě zahradních substrátů. V minulosti bylo hlavním důvodem k těžbě rašeliny borkování – ruční výroba cihliček na topení. Po zaniknutí tohoto způsobu hospodaření začala rašeliniště regenerovat, a vznikla tak pestrá mozaika různých rašelinných biotopů od bezlesí až po zapojený les podle stáří porostu a výšky hladiny podpovrchové vody. Od roku 1993 jsou „Třeboňská rašeliniště“ zapsána na Seznamu mokřadů mezinárodního významu Ramsarské úmluvy.

Ochrana přírody 2/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Majetkové vyrovnání s církvemi

Zprávy-Recenze

autorka: Dagmar Heřmanová

K 1. lednu roku 2013 nabyl účinnost zákon č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon č. 428/2012 Sb.). Cílem zákona je zmírnění některých majetkových křivd, které byly v posuzovaném období spáchány komunistickým režimem vůči registrovaným církvím a náboženským společnostem (dále jen církve), a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Zprávy-Recenze

Autor: Ladislav Pořízek

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko obdržela první neověřené informace o spatření vlka v oblasti rezervace Břehyně-Pecopala již před dvěma lety. V posledních měsících však intenzita informací o pravděpodobném výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedincem.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Protiprávní jednání

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Nejčastějšími případy, kterými se zabývají správní soudy v rámci přezkoumávání zákonnosti správních rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny, jsou rozhodnutí, kterými orgány ochrany přírody uložily pokutu za protiprávní jednání právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 ZOPK. V důsledku neexistence obecné právní úpravy správního trestání není pro orgány ochrany přírody snadné se v řadě otázek spojených s rozhodováním o odpovědností za protiprávní jednání a ukládání pokut orientovat.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Linda Franková, Vlastimil Peřina

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Nedaleko města Lázně Bohdaneč se nachází nejvýznamnější ornitologická lokalita Pardubicka, Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník. Jedinečný obraz přírodního ostrova v moři okolní zemědělské krajiny skládají plochy mokřadních luk, rákosin, křovin a podmáčených lesů obklopující rozlehlý rybník se zátočinami a ostrovy. V území nastaly ve druhé polovině 20. století vlivem ústupu od tradičních forem hospodaření výrazné změny. V posledních 20 letech tu jsou prováděny rozsáhlé managementové zásahy s cílem obnovy cenných biotopů.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Bezzásahový režim v lesích kulturní krajiny střední Evropy

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Jeňýk Hofmeister

Bezzásahový režim v lesích kulturní krajiny střední Evropy

Bezzásahový režim se postupně stává důležitou součástí ochrany biodiverzity lesních stanovišť, dosud však v malé míře těch, které byly činností člověka v minulosti výrazně pozměněny. Přes neúplnost současného poznání se zdá, že zastavení lesního hospodaření může představovat významný – a možná nenahraditelný – stimul i pro biodiverzitu dlouhodobě hospodářsky využívaných lesů kulturní krajiny střední Evropy. Podmínkou pro naplnění uvedeného předpokladu je prozíravý a dostatečně velkorysý přístup k vymezení takového území.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Obrázky z jihozápadní Číny

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Eva Knižátková, Antonín  Krása

Obrázky z jihozápadní Číny

Čína je zemí mnoha nej. Rozlohou je sice až čtvrtá největší, ale pokud jde o počet obyvatel, jednoznačně vede a první místo zřejmě brzy obsadí, i pokud jde o absolutní velikost hospodářství vyjádřenou hrubým domácím produktem. Přímo před očima se mění z rozvojové země v planetární velmoc, protože tempo výstavby celých městských čtvrtí, dálnic a železnic nemá jinde obdobu. Zvedá se i životní úroveň obyvatel, ale ruku v ruce s tím jde zvyšující se tlak na zbývající přírodu, která samozřejmě trpí. Při naší loňské cestě do této země jsme ale měli možnost nahlédnout trošku pod pokličku zpravodajských klišé a na několika příkladech se přesvědčit, že to s tamní ochranou přírody není vždy úplně špatné.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Rizika bezzásahovosti v lesích

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Antonín  Krása

Rizika bezzásahovosti v lesích

Ochrana přírody se od počátku vyvíjí a mění v důsledku toho, jak roste naše poznání vztahů mezi jednotlivými skupinami organismů a klíčových faktorů, které je ovlivňují. Zároveň se v čase mění i ohroženost jednotlivých druhů, biotopů, ale i celých ekosystémů, na což musí ochrana přírody adekvátně reagovat. A my to musíme mít na paměti, pokud se rozhodujeme, který z možných přístupů zvolit pro konkrétní území nebo situaci. To samozřejmě platí i pro zavádění bezzásahovosti v lesích, protože zde kromě pozitiv existují i významná rizika, zejména v případě lesů nižších poloh.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

„Soukromé rezervace“ v České republice

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

„Soukromé rezervace“ v České republice

Náš právní řád nezná pojem „soukromá rezervace“, přitom se s tímto výrazem setkáváme čím dál častěji. Jde totiž asi o nejvýstižnější pojem pro soukromé úsilí o ochranu přírody na určitém území. Proč se soukromá osoba rozhodne pro ochranu konkrétního území či objektu z vlastní iniciativy?

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf