Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Táňa Štechová, Štěpán Koval

Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů

Rašelinné biotopy patří k biotopům po všech stránkách zajímavým a cenným, ať už z pohledu botanika, zoologa či laika se zájmem o přírodu obecně. Bohužel ale právě tyto biotopy jsou zvláště ohrožené a velmi snadno zranitelné. Velká část našich rašelinišť byla již v minulosti zcela zničena snahou o využití každé „neužitečné“ plochy pro zemědělské, lesnické, stavební či jiné účely. Řada jich zanikla zdánlivě samovolně, většinou však rovněž následkem necitlivých zásahů či upuštěním od obhospodařování krajiny.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Je současná ochrana přírody postavena na výsledcích výzkumu?

Výzkum a dokumentace

autoři: Handrij Härtel, Zdenka Křenová, Jakub Hruška, Jan Dušek

Bezprostředním impulzem k napsání tohoto textu byl seminář Současnost a budoucnost výzkumu biodiverzity, pořádaný 24. května 2010 Ministerstvem životního prostředí v Městské knihovně v Praze. Seminář proběhl v rámci tzv. týdne pro biodiverzitu a jeho cílem bylo nejen popsat současný stav výzkumu biodiverzity, ale diskutovat i širší vazby, jako jsou propojení výzkumu s jeho aplikací, institucio­nální zajištění, systém a zajištění finančních zdrojů apod.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Je u nás vrba hrotolistá ohrožena hybridizací?

Výzkum a dokumentace

autoři: Blanka Brandová, Radim Jan Vašut

Je u nás vrba hrotolistá ohrožena hybridizací?

Rod vrba (Salixsp.; čeleď Salicaceae) není v České republice mezi ochranáři a botaniky příliš oblíben pro svou taxonomickou a determinační obtížnost. K určitým výjimkám mohou patřit „horské“ druhy vrb ČR, které se téměř všechny vyznačují relativně snadným způsobem určování (částečně také již pouze podle lokality). Tyto druhy jsou svým nevelkým vzrůstem poměrně estetické a nezřídka jsou vyhledávány i do soukromých alpín a zahrad. Přesto většina z nich patří k silně nebo kriticky ohroženým druhům rostlin a zasluhují si proto pozornost jak ochránců přírody, tak vědeckých pracovníků.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie

Výzkum a dokumentace

autoři: Miroslav Dusík

Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie

Početnost ptáků hnízdících v dutinách omezuje kromě množství a dostupnosti potravy také nabídka hnízdních příležitostí (Newton 1998). Dlouhodobý nedostatek přirozených hnízdišť v zemědělsky využívané krajině a v běžným způsobem obhospodařovaných lesích, tedy v prostředí s poměrně dobrou nabídkou potravy, může v některých oblastech limitovat abundanci i zcela běžných ptačích druhů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Jalovec obecný nízký

Výzkum a dokumentace

autoři: Miroslav Ziedler, Marek Banaš

Jalovec obecný nízký

Jalovec obecný nízký (Juniperus communissubsp. alpina(Smith) Čelakovský) je amfiboreálním, arktickoalpinským taxonem, který vikarizuje jalovec obecný nad horní hranicí lesa a v Arktidě. Jalovec nízký je rozšířen především v pohořích severní polokoule, v supramontánním, subalpinském a alpinském stupni mírného pásma a v nižších polohách tundry.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Chytridiomykóza – hrozba pro naše obojživelníky?

Výzkum a dokumentace

autoři: Petr Civiš, Jiří Vojar, Vojtěch Baláž

Chytridiomykóza – hrozba pro naše obojživelníky?

Chytridiomykóza je globálně rozšířené houbové onemocnění obojživelníků s výrazným dopadem na jejich populace. Ačkoliv obojživelníci trpí řadou dalších houbových, virových nebo bakteriálních nemocí, pouze chytridiomykóza má na svědomí masové vymírání desítek druhů. V roce 2008 byla poprvé zjištěna i v České republice, v roce následujícím byl její výskyt potvrzen. Měli bychom se jí obávat? A co o ní vlastně víme?

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nové objevy v krasovém území Na Pomezí

Výzkum a dokumentace

autoři: Petr Kubalák, Rostislav Morávek

Nové objevy v krasovém území Na Pomezí

V roce 2010 si Jeskyně Na Pomezí připomněly šedesáté výročí zpřístupnění (1950), které zařadilo zdejší krasové území k nejvýznamnějším a turisty nejnavštěvovanějším místům v České republice. S ohledem na zajištění ochrany této z přírodovědeckého hlediska mimořádně cenné lokality a programu péče byly usnesením rady Severomoravského KNV Ostrava v roce 1965 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem a v roce 1992 převedeny do kategorie národní přírodní památka (NPP Na Pomezí).

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

JESO – Jednotná evidence speleologických objektů

Výzkum a dokumentace

Autor: Ivan Balák

Tento text slouží k prezentaci nově vytořené a v současné době již zprovozněné evidenci Jednotná evidence speleologických objektů (dále JESO) a měl by pomoci k širšímu povědomí o její existenci a účelu především ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Hvozdík písečný český – záchranný program běží

Výzkum a dokumentace

autoři: Anna Šlechtová, Jiří Bělohoubek

Hvozdík písečný český – záchranný program běží

Téměř kontinuální zmenšování populace hvozdíku písečného českého (Dianthus arenariussubsp. bohemicus)od počátku 20. století dospělo koncem 90. let do stavu, kdy bylo v národní přírodní památce (NPP) Kleneč přibližně 200 starých trsů hvozdíku písečného českého, na druhé uměle založené lokalitě Na Kamenici u Kyškovic se dochoval jediný trs z výsadby z roku 1987 a nové semenáčky nebyly ani na jedné lokalitě pozorovány. Udržení endemického hvozdíku v české květeně se tak zdálo přinejmenším nejisté. V roce 1999 se však podařilo uskutečnit nebývalý managementový zásah – masivní mechanizované stržení drnu v NPP Kleneč (více viz článek v Ochraně přírody, 61:208-212). Tento zásah znamenal zlom v ochraně tohoto druhu. Hvozdík se na obnaženou písčinu začal spontánně šířit a cesta k záchraně tohoto druhu se otevřela.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Výzkum a dokumentace

autoři: Magda Zmrhalová, Štěpán Koval, Eva Holá

Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je epixylický mech rostoucí na vlhké tlející dřevní hmotě v určitém stadiu rozkladu. Roste na zetlelých padlých kmenech i drobných úlomcích dřeva, ztrouchnivělých pařezech i větvích většinou smrků či jedlí, méně často i některých listnatých dřevin.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf