Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Nálezová databáze ochrany přírody a služby veřejnosti

Výzkum a dokumentace

autoři: Karel Chobot, Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický

Nálezová databáze ochrany přírody a služby veřejnosti

Nálezová databáze ochrany přírody, ND OP (pro bližší informace viz Ochrana přírody2/2011, 3/2010, 6/2008), georeferencovaná a trvale aktualizovaná databáze dat o výskytu všech druhů rostlin, živočichů i hub na území (nejen) České republiky, je dnes již široce známým a využívaným nástrojem pro praxi mnoha subjektů ochrany přírody i dalších smluvních partnerů. Na podzim 2012, kdy databáze překročila symbolickou hranici počtu 10 milionů dat, došlo i ke skutečnému naplnění záměru veřejného zpřístupnění interpretovaného obsahu databáze – tedy ke zveřejnění přehledů rozšíření všech druhů, jak je aktuálně zaznamenáno v ND OP, v síťových kartogramech (nebo méně přesně v síťových mapách či faunistických/floristických „čtvercích“) na tzv. kartách druhů, jejichž podobu článek krátce představuje.

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Celoplošné mapování obojživelníků a plazů v ČR

Výzkum a dokumentace

autorka: Lenka Jeřábková

Celoplošné mapování obojživelníků a plazů v ČR

Na území České republiky je v současné době potvrzen výskyt 21 druhů obojživelníků. Všechny jsou bohužel, byť různou měrou, určitým způsobem ohrožené. Protože základním předpokladem pro úspěšnou ochranu je dobrá znalost jejich recentního rozšíření, organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR již pátým rokem celoplošné mapování. Přestože ještě není u konce, je už dnes možné některá ze získaných dat vyhodnotit. Co naznačují první dosažené výsledky? Dochází k úbytku, nebo naopak k šíření druhů? Jaké jsou hlavní důvody těchto trendů? Na tyto a další otázky odpovídá tento článek.

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vliv pastvy na omezování ovsíku vyvýšeného a dřevin

Výzkum a dokumentace

autoři: Jiří Dostálek, Tomáš Frantík

Vliv pastvy na omezování ovsíku vyvýšeného a dřevin

Součástí desetiletého sledování vlivu pastvy na xerotermní trávníky na území Prahy bylo mimo jiné vyhodnocení, do jaké míry má období pastvy vliv na omezování expanzivního ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a také dřevin, které zarůstají chráněná území (podrobněji viz Dostálek & Frantík 2007, 2008). Článek přináší závěry tohoto sledování.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Koniklec otevřený – mírně optimistická zpráva o stavu druhu

Výzkum a dokumentace

autoři: Dana Turoňová, Roman Hamerský, Čestmír Ondráček

Koniklec otevřený – mírně optimistická zpráva o stavu druhu

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens (L.) Mill.) je díky svým časně rozkvétajícím, dekorativním květům poměrně známý druh, populární u veřejnosti i odborníků. Jeho lokalitám je věnována značná pozornost a všechny populace jsou pravidelně monitorovány, neboť druh je uveden v příloze II směrnice o stanovištích a vyhlašují se pro něj evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Ani legislativní ochrana, ani management a ochrana stanovišť však nezabránily jeho ústupu z našich nalezišť během druhé poloviny 20. století. Změny v krajině byly natolik výrazné, že se počty lokalit i jedinců výrazně snížily. Podobný vývoj byl rovněž zaznamenán v ostatních evropských zemích.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ekosystémové služby nejsou anonymní

Výzkum a dokumentace

Ekosystémové služby nejsou anonymní

Existuje známé známé, protože jsou věci, o kterých víme, že o nich víme. Existuje známé neznámé: víme totiž, že o některých věcech nevíme. Ale je i neznámé neznámé: nevíme, co nevíme.

Donald Rumsfeld před útokem na Irák

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

První mapa jeskyně Výpustek znovu nalezena

Výzkum a dokumentace

Autor: Petr Zajíček

První mapa jeskyně Výpustek znovu nalezena

V roce 2011 se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo vypátrat místo uložení velmi významného historického dokumentu, který byl více než sto let považován za ztracený či zničený. Jedná se o vůbec první mapu jeskynního systému Výpustek z roku 1807, kterou na příkaz majitelů pozemků Lichtenštejnů nakreslil dvorní inženýr Antonín Lola.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Červené seznamy: zpráva o stavu

Výzkum a dokumentace

Autor: Karel Chobot

Červené seznamy jsou za víc než padesát let své existence zavedeným zdrojem informací o stavu druhů živočichů, rostlin i hub. Analyzují pravděpodobnost jejich budoucího vymření za použití standardních kategorií a kritérií. V českých červených seznamech jsou vyhodnoceny téměř všechny skupiny druhů. Dokumentace kritérií však není vždy ideální. To vynikne při srovnání se situací v dalších státech či s celoevropským hodnocením dostupným díky publikovaným evropským červeným seznamům vybraných skupin.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ovlivňují globální změny prostředí alpinskou tundru Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku?

Výzkum a dokumentace

autoři: Marek Banaš, Miroslav Zeidler, David  Zahradník

Ovlivňují globální změny prostředí alpinskou tundru Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku?

Na konci roku 2011 byl ukončen pětiletý výzkumný projekt v rámci programu VaV MŽP – „Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn“. Cílem projektu bylo popsat odezvy alpinské vegetace a půdního prostředí na globální změny prostředí. Rozsáhlý výzkum se odehrával na území Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku a přinesl řadu zajímavých zjištění. Průběh výzkumu a jeho významnější závěry jsou shrnuty v tomto článku.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Které evropsky významné lokality jsou nefunkční

Výzkum a dokumentace

autoři: Alena Dostálová, Viola Handlová

Soustava Natura 2000 existuje v České republice již sedm let (první lokality byly vyhlášeny v roce 2005). Dnes čítá 1 082 evropsky významných lokalit (EVL) a 41 ptačích oblastí (PO), které dohromady (bez překryvů) pokrývají 14,0 % území České republiky. Článek hodnotí soustavu jako celek z pohledu EVL, definuje nefunkční EVL a shrnuje stávající požadavky na změnu vymezení EVL; popisuje administrativní a legislativní kroky a podmínky, za jakých lze měnit vymezení a/nebo výčet předmětů ochrany EVL.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nechováme se k tetřívkovi macešsky?

Výzkum a dokumentace

autoři: Jiří Flousek, Ondřej Volf

Nechováme se k tetřívkovi macešsky?

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) je bezesporu druhem velmi citlivým na jakékoliv změny v jím preferovaném prostředí. A jsou-li nepříznivé, což se v případě tetřívků stává často, i relativně početné a stabilní populace velmi rychle mizí. Nepřekvapuje proto, že je v posledních desetiletích předmětem zvýšeného zájmu vědců, lesníků i ochránců přírody.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf