Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jeskyně v procesu vzniku – rozsedlinové jeskyně

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka

Jeskyně v procesu vzniku – rozsedlinové jeskyně

Máme-li vůbec někdy možnost pozorovat vývoj podzemních objektů, pak snad vedle ledovcových jeskyní je tento proces postřehnutelný, dokonce přímo měřitelný u jeskyní, jejichž vznik je vázán především na gravitační (svahové) pohyby skalních masivů. V této souvislosti máme na mysli jeskyně rozsedlinového typu vzniklé v nekrasových horninách.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Jakou cenu má příroda?

Výzkum a dokumentace

autorka: Iva Hönigová

Jakou cenu má příroda?

Dětinská otázka, pomysleli bychom si. Milovník přírody by řekl, že obrovskou, byznysmen vytáhne kalkulačku a ten, kdo někdy otevřel učebnici etiky, si přečetl, že vnitřní hodnota přírody je nekonečná.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vzácný mech dvouhrotec zelený

Výzkum a dokumentace

autoři: Julie Jandová, Eva Holá

Vzácný mech dvouhrotec zelený

Mech dvouhrotec zelený (Dicranum viride) je epifyt, který roste na borce listnatých stromů v nížinách až v montánním stupni, v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí. Je zařazen do přílohy II směrnice o stanovištích a druzích, také patří mezi celoevropsky ohrožené druhy chráněné Bernskou úmluvou. V České republice jej červený seznam hodnotí jako ohrožený druh (EN, Kučera & Váňa 2005). Tento mechorost je nově navrhován mezi zvláště chráněné organismy (novelizace vyhlášky č. 395/1992 Sb.) jako ohrožený druh.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně Prachovských skal

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka

Jeskyně Prachovských skal

Prachovské skály jsou jedním z nejtypičtějších území budovaných kvádrovými pískovci svrchno-křídového stáří (svrchní turon – coniak) v České republice. Geomorfologická pozice vyzdvižené tabulové plošiny, víceméně pravidelně rozpukané, místy prostoupené tělesy neovulkanitů umožnila vznik rozsáhlého a značně členitého skalního města s řadou jevů charakteristických pro tzv. pískovcový pseudokras. K nejzajímavějším pseudokrasovým jevům patři bezesporu přirozené podzemní dutiny – jeskyně (propasti).

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vedení geografických dat o památných stromech

Výzkum a dokumentace

autorka: Alena  Zelenková

Vedení geografických dat o památných stromech

Jedním z nezbytných předpokladů pro zajištění kvalitní a odborně podložené ochrany přírody je kvalitní vedení a správa dat o zájmových částech přírody a krajiny. AOPK ČR je správcem a poskytovatelem těchto dat a informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o právu na informace o životním prostředí a také podle stavebního zákona. Ke splnění povinností plynoucích z těchto předpisů jsou vybraná data vedena v elektronické databázi – Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody (DR ÚSOP), geografická data jsou vedena ve formě GIS vrstev. Tento článek je zaměřen na způsob vedení geografických dat o památných stromech a podává základní informaci o provedené revizi a další aktualizaci těchto dat.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Bledule jarní – první posel jara

Výzkum a dokumentace

autorka: Helena Faltysová

Bledule jarní – první posel jara

Bledule jarní patří k ohroženým druhům naší květeny. K významnému snížení počtu lokalit v minulosti přispěly hlavně velkoplošné rekultivace a meliorace ve druhé polovině minulého století, slabší populace mohou být zničeny i vyrýpáváním do zahrad. Na druhé straně lze například u bohatých populací na místech zaniklých vesnic zejména v pohraničí jen těžko rozlišit přírodní a druhotný výskyt.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Nové lokality šikouška zeleného, tentokrát v Krkonoších

Výzkum a dokumentace

autoři: Eva Holá, Viera Horáková, Eva Novozámecká

Nové lokality šikouška zeleného, tentokrát v Krkonoších

Šikoušek zelený je v celé Evropě považován za vzácný druh, je řazen mezi zranitelné až ohrožené druhy v červených seznamech mnoha zemí a v rámci projektu Natura 2000 je mapován po celé Evropě. V České republice je považován za ohrožený druh (EN).

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf