Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Červené knihy a seznamy Mezinárodní unie ochrany přírody slaví půlstoletí

Výzkum a dokumentace

Autor: Jan Plesník

Červené knihy a seznamy Mezinárodní unie ochrany přírody slaví půlstoletí

Mezi volně žijícími živočichy, planě rostoucími rostlinami a dalšími organismy se státní i dobrovolná ochrana tradičně zaměřuje na druhy ohrožené vymizením, tedy vyhynutím nebo vyhubením. Červené seznamy ohrožených druhů a jejich rozšířená verze, červené knihy, přinášejí hodnocení druhů (nebo jiných taxonů) právě z hlediska nebezpečí vymizení.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zpráva o stavu druhů přílohy I
 Směrnice o ptácích

Výzkum a dokumentace

Autor: Eva Vojtěchovská

Zpráva o stavu druhů přílohy I
 Směrnice o ptácích

Hodnotící zprávy podle Směrnice o ochraně volně žijících ptáků (2009/147/EC, dále jen Směrnice o ptácích) jsou předmětem pravidelného reportingu Evropské komisi, který v různé podobě probíhá od roku 2008, kdy byla podána první zpráva za tříleté období let 2005–2007. Zpráva z roku 2008 byla spíše souhrnem administrativních a správních informací, které se konkrétních druhů, či snad trendu jejich početnosti ani nedotkly. Od té doby však nastaly výrazné změny struktury zpráv, které byly inspirovány hodnotícími zprávami Směrnice o stanovištích (92/43/EEC). Ty se odevzdávají v šestiletých intervalech pro každý hodnocený druh samostatně a shrnují stav i vyhlídky druhů a biotopů pomocí sjednocených kategorií a kritérií.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf