Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Zpráva o stavu biotopů a druhů podruhé:

Výzkum a dokumentace

Autor: Karel Chobot

Zpráva o stavu biotopů a druhů podruhé:

Hodnotící zprávy podle směrnice o stanovištích jsou jedním z nejvýznamnějších výstupů sledování stavu biotopů a druhů. Členské státy EU je podávají jednou za šest let. Poprvé se tak stalo v roce 2007, letos podruhé. Česká republika tak v obou případech učinila mezi prvními. Výsledky rozsáhlého sběru dat na celostátní úrovni přispívají k tvorbě jednoho z nejkompletnějších datových zdrojů o druhové rozmanitosti v evropském měřítku.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Žofínský prales kráčí do světa

Výzkum a dokumentace

autoři: Kamil Král, Tomáš Vrška

Žofínský prales kráčí do světa

Žofínský prales, naši nejstarší pralesovitou rezervaci (od 1838), bezpochyby není na stránkách Ochrany přírodynutno představovat. Zatímco jeho mladší, neméně významný bratr Boubínský prales (1858) je znám široké lesnické i ochranářské veřejnosti zejména v německy mluvících zemích (často pod alternativním názvem Kubani Urwald), Žofínský prales je mnohem šířeji znám např. ve Francii. Je-li to proto, že v něm tehdejší majitel hrabě Jiří L. Buquoy uskutečňoval myšlenky francouzského filozofa J. J. Rousseaua a chtěl zde zachovat „památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody“, už asi nezjistíme. Současnost však nabízí ještě další důvod pro jeho mezinárodní význam. V roce 2013 byl po dvouletém hodnocení zařazen do světové reprezentativní sítě výzkumných ploch zaměřených na studium dynamiky přirozených lesů a jejich projevů v globálním měřítku.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Likvidace lampenflory

Výzkum a dokumentace

Autor: Jiří Hebelka

Likvidace lampenflory

Ve veřejnosti přístupných jeskyních s elektrickým osvětlením se na celém světě setkáváme s problémem výskytu a rozšiřování různých druhů převážně nižších rostlin v okolí osvětlovacích těles. Jedná se zejména o řasy, sinice, mechorosty, kapradiny a výjimečně o semenné rostliny. Porosty lampenflory mění habitus krápníkové výzdoby a produkují huminové kyseliny, které mohou tuto výzdobu nenávratně poškodit.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Kdopak by se štír(k)ů bál

Výzkum a dokumentace

Autor: Alois Pavlíčko

Kdopak by se štír(k)ů bál

V našem povědomí jsou štíři vnímáni jako něco nebezpečného a to také tak platí v teplých krajinách od Středomoří směrem na jih. Nelze to však říci o štírcích podobných štírům, kteří nemají „jedový osten“, a již vůbec ne o těch, kteří nežijí na zemi, ale ve výškách v dutinách stromů s dostatkem trouchu. Navíc při své velikosti 1–2 mm jsou štírci okem skoro nerozeznatelní od jiných bezobratlých nebo organických zbytků.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vycpálka okrouhlá

Výzkum a dokumentace

autorka: Eva Holá

Vycpálka okrouhlá

Vzácný druh naší bryoflóry, hlevík vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis), je zařazen mezi druhy Bernské úmluvy, přílohy II směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS. Na území ČR je sledován v rámci monitorování evropsky významných druhů. Až do znovunalezení v roce 2010 (Koval & Zmrhalová 2010) byl tento druh v České republice považován za nezvěstný.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zajímavá oblast pískovcových jeskyní

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Jiří Rejl

Zajímavá oblast pískovcových jeskyní

Jeskyně v pískovcích známe v České republice z oblasti české křídové pánve (např. skalní města Broumovska nebo Českého ráje), případně z karpatského flyše (především Moravskoslezské Beskydy); Hromas ed. a kol. 2009. Některé oblasti, jako např. Adršpašsko-teplické skály, jsou mezi speleology proslulé i mimo naši republiku (Mlejnek, Ouhrabka & Růžička 2009). Z publikovaných výzkumů by se dalo usoudit, že v současné době v naší republice možná unikají pozornosti některé jeskyně, ale nikoliv celé oblasti. O opaku nás však přesvědčují výsledky průzkumu provedeného v oblasti údolí Labe nad Dvorem Králové nad Labem.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku

Výzkum a dokumentace

autoři: Klára Čámská, Jiří Pavlásek, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Petr Bauer, Věroslava Hadincová

Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku

V letech 2011 a 2012 zorganizovala Správa CHKO Labské pískovce podrobný monitoring modrásků bahenního a jílového s navazujícím botanickým, myrmekologickým a hydropedologickým výzkumem na loukách v povodí Jílovského potoka v CHKO Labské pískovce. S jeho průběhem a výsledky seznamuje následující článek.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Kdy je národní park národním parkem?

Výzkum a dokumentace

Autor: Michael Hošek

Kdy je národní park národním parkem?

Pokud něčím ochrana přírody napodobuje různorodost objektu svého zájmu, pak je to variabilitou kategorií chráněných území a jejich různým pojetím v jednotlivých státech. I proto Mezinárodní unie ochrany přírody vypracovala jednotný systém jejich kategorizace, o kterém se také v České republice vedou stále častější diskuse. Proč?

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Rozšírenie medveďa hnedého

Výzkum a dokumentace

Autor: Michal Kalaš

Rozšírenie medveďa hnedého

Populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) má na území Slovenska stúpajúcu tendenciu. Len v oblasti Krivánskej Fatry sa počet jedincov koncom 70. rokov 20. storočia odhadoval na 17–18 ks (Janík 1982), pričom v roku 2011 tu bolo počas pravidelného stacionárneho monitoringu zistených 37 medveďov. Naviac posledné číslo určite nepredstavuje celkový počet jedincov v tomto národnom parku (Kalaš 2012a). Napriek tomu oficiálne údaje hovoriace o takmer dvoch tisíckach medveďov na Slovensku treba brať so značnou rezervou. Podobne sa žiada pristupovať aj k otázke rozširovania recentného areálu. Súčasné ojedinelé výskyty jedincov mimo areál ešte neznamenajú, že sa hranica rozšírenia výraznejšie mení.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Weber, Zdeněk Lipský, Lenka Stroblová, Markéta Šantrůčková

K podnícení zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku aktivní ochrany kulturní krajiny probíhal na území Novodvorska a Žehušicka výzkumný projekt Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina, jehož cílem bylo vytvořit nové nástroje k integrované ochraně a nakládání s krajinou. Na řešení projektu spolupracovaly VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, Přírodovědecká fakulta UK v Praze a další subjekty. Výzkum byl završen v roce 2011.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf