Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

10. evropská konference o ekologické obnově

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Karel Fajmon

Ekologie obnovy (restoration ecology) je komplexní vědní obor zabývající se obnovou přírodě blízkých stanovišť na místech narušených činností člověka. Poskytuje vědecké podklady pro praktickou ekologickou obnovu a prosazuje v co možná největší míře využívání spontánní či řízené sukcese – bez nadbytečného používání klasických způsobů technické rekultivace.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Tomáš Salov

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Pod zkratkou TransParcNet se skrývá sdružení přeshraničních velkoplošných chráněných území (parků), které jsou certifikovány v rámci programu Federace Europarc „Transboundary Parks – Following Natureʼs Design“.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Interaktivní Atlas CHKO Pálava nově na webu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Miklín

Interaktivní Atlas CHKO Pálava nově na webu

Chráněná krajinná oblast Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Načerpat informace o přírodě, krajině i historii tohoto území mohou zájemci na nově spuštěném webovém atlasu.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Aktuální trendy v ochraně přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Jan Frouz, Michael Hošek

Dne 12. ledna 2016 náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., a ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., oficiálně zahájili první běh dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Aktuální trendy v ochraně přírody. Stalo se tak po několikaletých přípravách a diskusích, které jsme společně vedli a jejichž cílem bylo zaplnit citelnou mezeru v odborném vzdělávání pracovníků ochrany přírody. Cílem kurzu je vytvořit systém, který zajistí možnost trvalého vzdělávání, tj. udržení odbornosti jak v oblasti teoretických základů, tak aktuálních poznatků praxe ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Národní park Podyjí – 25 let očima vědy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lenka Reiterová

Národní park Podyjí – 25 let očima vědy

V jubilejním roce pořádá Správa Národního parku Podyjí odbornou konferenci, jejíž název je uveden v titulku tohoto článku. Konference  se koná 22.– 23. 11. 2016 v Louckém klášteře ve Znojmě a klade si za cíl zrekapitulovat výsledky výzkumu ve všech tematických oblastech za posledních 25 let, nalézt bílá místa a dosud nedostatečně prozkoumané oblasti, a nastínit možnosti dalšího směřování výzkumných aktivit v zájmovém území. Program konference je již naplněn přednáškami i postery.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Národní park Podyjí okem pamětníka

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Martin Škorpík

Národní park Podyjí okem pamětníka

V resortu ochrany přírody jsou mladší generací pomalu střídáni pamětníci začátku devadesátých let, kteří zažili vznik národních parků v České republice. Nebude proto od věci připomenout si v tomto kontextu počátky Národního parku Podyjí – našeho nejmenšího a zároveň jediného území na Moravě, vyhlášeného v této kategorii.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vratislav Ouhrabka

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Na jaře roku 2015 byla bez zvláštních oficialit uvedena do provozu nová naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s přírodními poměry malebného údolí říčky Vošmendy na pomezí obcí Bozkov, Jesenný a Roztoky u Semil. Stezka vznikla díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizovala obec Bozkov ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Českou speleologickou společností, základní organizací 5-01 Bozkov.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

10 let od vyhlášení národní přírodní rezervace Kněžičky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Irena  Formanová

10 let od vyhlášení národní přírodní rezervace Kněžičky

Národní přírodní rezervace Kněžičky vznikla v roce 2006 jako „nástupnická rezervace“ známější Žehuňské obory, která byla spolu se sousedícím Žehuňským rybníkem vyhlášena v roce 1948 z iniciativy tehdejšího majitele Zdeňka Radslava Kinského. 

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti