Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Autor: Handrij Härtel, Tomáš Salov

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Pod zkratkou TransParcNet se skrývá sdružení přeshraničních velkoplošných chráněných území (parků), které jsou certifikovány v rámci programu Federace Europarc „Transboundary Parks – Following Natureʼs Design“.

Program Transboundary Parks v současné době sdružuje 23 chráněných území ve 13 evropských zemích: od norsko-ruských chráněných území u Barentsova moře až po slovinsko-italské Alpy na jihu. Česká republika je výjimečná tím, že všechny naše čtyři národní parky jsou společně se svými přeshraničními protějšky v tomto systému certifikovány, navíc v případě Českosaského Švýcarska jsou zahrnuty nejen oba národní parky, ale i obě chráněné krajinné oblasti po obou stranách státní hranice.

Zástupci těchto přeshraničních parků se každoročně setkávají v některém z certifikovaných území. V letošním roce správy chráněných území v Českosaském Švýcarsku (správy NP a AOPK ČR) spolu s Centrem národního parku Saské Švýcarsko hostily ve dnech 7.–9. června 2016 toto setkání v malebném lázeňském městečku Bad Schandau. Po přivítání starostou města (Thomas Kunack) a řediteli/vedoucími správ obou NP, resp. CHKO (Pavel Benda, Dietrich Butter, Petr Kříž), konferenci slavnostně zahájili zástupci českého a saského ministerstva životního prostředí (Vladimír Dolejský, Hartmut Schwarze) a zástupce Federace Europarc (Paulo Castro). Je již dobrým zvykem, že setkání se stále ve větší míře účastní nejen zaměstnanci evropských přeshraničních chráněných území, ale i potenciální zájemci o program Transboundary Parks a zvaní hosté, takže na letošním setkání participovalo až 80 účastníků ze 13 zemí z Evropy, včetně jednoho účastníka z Peru.

Téma letošního setkání bylo vybráno v souladu s jednou z hlavních výzev tohoto chráněného území: „Management návštěvnosti v chráněných územích.“ Zazněly proto četné referáty na aktuální temata, jako jsou přeshraniční návštěvnické strategie (Bavorský les/Šumava) nebo sociální únosná kapacita návštěvnosti chráněných území, stejně jako související témata jako Evropská charta udržitelného turismu v rámci Federace Europarc a možné synergie s programem Transboundary Parks, zkušenosti z projektu evaluace národních parků v Německu a Rakousku a základní informace o obdobném projektu nyní připravovaném pro Českou republiku. Významným příspěvkem byla rovněž prezentace o aktivitách Přeshraniční expertní skupiny (Transboundary Specialists Group v rámci Komise pro chráněná území – WCPA/IUCN) a možné spolupráci s platformou Transboundary Parks v rámci Federace Europarc. Podrobný program konference TransParcNet 2016 lze nalézt na http://www.npcs.cz/TPN2016.

Účastníci v rámci konference a jejích workshopů na základě vlastních dobrých zkušeností mj. konstatovali, že pro kvalitní a k přírodě šetrný management turistického ruchu v příhraničních velkoplošných chráněných územích jsou základním předpokladem vhodně propojené systémy značených turistických cest, vícejazyčná informační zařízení podávající vhodným způsobem informace o přírodních hodnotách území, ale také další přeshraničně harmonizované služby, například v oblasti veřejné hromadné dopravy. Pro dosažení rovnováhy mezi turistickým využíváním příhraničních chráněných území a jejich ochranou pak jsou nezbytností návštěvnický management založený na „tvrdých“ datech, informování co možná největší části návštěvníků o přírodě daného území, možnostech prožívání přírody a krajiny, ale také pravidlech pro pobyt v chráněných územích. Návštěvnické požadavky a jejich řešení mohou být značně různorodé, právě tak možnosti, stav a zranitelnost konkrétního přírodního prostředí. Právě proto byla výměna zkušeností a vzájemná inspirace na mezinárodní úrovni pro účastníky mimořádně přínosná.

Na příští setkání TransParcNet 2017 se můžeme těšit v Julských Alpách na italsko-slovinské hranici.

Handrij Härtel a Tomáš Salov