Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Národní park Podyjí – 25 let očima vědy

Autor: Lenka Reiterová

Národní park Podyjí – 25 let očima vědy

V jubilejním roce pořádá Správa Národního parku Podyjí odbornou konferenci, jejíž název je uveden v titulku tohoto článku. Konference  se koná 22.– 23. 11. 2016 v Louckém klášteře ve Znojmě a klade si za cíl zrekapitulovat výsledky výzkumu ve všech tematických oblastech za posledních 25 let, nalézt bílá místa a dosud nedostatečně prozkoumané oblasti, a nastínit možnosti dalšího směřování výzkumných aktivit v zájmovém území. Program konference je již naplněn přednáškami i postery.

Pro případné zájemce o účast uvádíme seznam aktuálně přihlášených referátů a posterů:

Přednášky:
Vančura a kol.: Změny v lesích během 25 let existence NP
Běťák: Mykofloristický výzkum v NP Podyjí
Übl: Rakousko-česká spolupráce ve výzkumu
Němec: Floristické výzkumy v NP Podyjí – minulost, současnost a budoucnost
Škorpík: Čtvrtstoletí výzkumu v kontextu současných znalostí fauny bezobratlých NP Podyjí
Kuda: Poznatky geovědních výzkumů Ledových slují
Reiter: 25 let výzkumu netopýrů na Ledových slujích u Vranova nad Dyjí
Zahradníček: Výsledky opakované statistické inventarizace lesa v NP Podyjí
Máčka: Mrtvé dřevo v řece Dyji – ohlédnutí za jednou dekádou monitoringu tohoto fenoménu
Reiter: Monitoring obojživelníků v Národním parku Podyjí – co se změnilo od konce
20. století?
Kirchner a kol.: K novým výzkumům a typům reliéfu NP Podyjí
Šebek: Kácením k podpoře biodiverzity. Vliv cíleného prosvětlování lesa na společenstva hmyzu, obratlovců a rostlin
Miklín: Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Roštínský, Šmerda: Říční štěrky protažené od meandru Šobes (NP Podyjí / Thayatal) podél česko-rakouské hranice – nedoceněný přírodní fenomén?
Kozdas: Althannovská Braitava ve Vranově a císařský Schönbrunn ve Vídni, možnosti souvislostí
Postery:
Keizer: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť
Mačát: Velcí čolci (Triturus cristatus superspecies) na Znojemsku: morfologicko-genetická studie
Vymyslický, Fabšičová: Vegetace úhorů v NP Podyjí
Übl: Záchranný program kočky divoké v NP Thayatal
Lenart: Geomorfologie jeskyní Ledových slují
Rožnovský: Pravěké hradisko Šobes
Kučová: Památková zóna Vranovsko-Bítovsko
Záhora: Dusík v půdě vřesovišť
Vítáni jsou zájemci zaměření nejen na studium živé přírody, ale i ti, kteří se vzdělávají i v oborech geologických či společenských. Přihlašovací formulář najdete na adrese:
http://www.nppodyji.cz/konference25.

Lenka Reiterová