Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Autor: Vratislav Ouhrabka

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Na jaře roku 2015 byla bez zvláštních oficialit uvedena do provozu nová naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s přírodními poměry malebného údolí říčky Vošmendy na pomezí obcí Bozkov, Jesenný a Roztoky u Semil. Stezka vznikla díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizovala obec Bozkov ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Českou speleologickou společností, základní organizací 5-01 Bozkov.

Myšlenka ukázat turistům, kteří do Bozkova přicházejí zejména kvůli návštěvě zpřístupněných Bozkovských dolomitových jeskyní, i další přírodní, krajinářské a kulturně-historické zajímavosti blízkého okolí se zrodila v osmdesátých letech 20. století. První naučná stezka „Údolím Vošmendy“ zde byla vyznačena Okresní správou krasových jeskyní a ochrany přírody už v roce 1984. Procházela členitou krajinou Podkrkonoší přes izolované ostrůvky krasových hornin, okolo Bozkovských jeskyní, údolím Vošmendy až do údolí Kamenice. Celý okruh byl dlouhý téměř patnáct kilometrů. Stezka nebyla vybavena žádnými panely a informace mohli turisté získat pouze z tištěného průvodce. Po reorganizaci institucí v resortu životního prostředí v 90. letech bozkovské středisko ochrany přírody zaniklo a s ním i naučná stezka.

 

foto1Záměr na využití části trasy původní stezky pro zpestření turistické nabídky v regionu se dlouho nedařilo prosadit. Teprve iniciativa pracovníků odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje a oddělení péče o jeskyně Správy jeskyní ČR projekt rozhýbala. Během roku 2013 se podařilo zajistit dokumentaci, investora, zdroje financování i realizační firmu. Získaná dotace pokrývala doplnění projektové dokumentace a vlastní realizaci – vyčištění, opravy v té době už neprůchozích pěšin a cest v údolí Vošmendy, vybudování povalových chodníků, zábradlí, jedenácti informačních panelů, odpočinkových míst, prolézačky a interaktivních prvků pro děti, včetně nového přeznačení trasy KČT.

V současné době stezku tvoří obousměrně průchozí 5,5  km dlouhý okruh, který je veden po modré a zelené turistické trase. Výchozím místem je centrum obce, případně parkoviště sloužící návštěvníkům jeskyní. Po polních cestách s mimořádnými výhledy do krajiny, lemovanými panoramaty Ještědsko-kozákovského hřbetu, Jizerských hor a západních Krkonoš, zavede návštěvníky do nejcennější části údolí Vošmendy se stejnojmennou přírodní rezervací. Říčka Vošmenda pramenící v mělkém údolí pod Petruškovými vrchy u Vysokého nad Jizerou (600  m n. m.) je na území rezervace zhruba v polovině svého klidného, 13  km dlouhého toku zalesněnými údolími. U Podspálova se jako poslední levostranný přítok vlévá do řeky Kamenice.

Přírodní rezervace Údolí Vošmendy o rozloze 13 hektarů zde byla zřízena v roce 1997 především z důvodu zajištění ochrany krasového území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod i cenných lesních a lučních společenstev s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Údolí je i významnou lokalitou Globálního geoparku UNESCO Český ráj.

Krasové jevy se zde vyvinuly převážně ve velmi čistých krystalických vápencích v masivu Zítkovy skály. Vznikly v něm zmíněné ponory, vývěry, estavela a několik jeskyní. Mimořádná je dosud neobjasněná hydrografie, která je prokazatelně závislá na stavu hladin podzemních vod ve vápencových tělesech v 1,5  km vzdáleném Jesenném. Nejvýznamnější jeskyní na území rezervace je 100  m dlouhá a 20  m hluboká puklinová jeskyně Na Vošmendě, která byla objevená místními jeskyňáři v roce 1961. Unikátní je zejména její výzdoba tvořená kašovitou hmotou, tzv. nickamínkem, a paleontologické nálezy dokládající vývoj krajiny v posledních 10 000 letech. Kromě informací o přírodních fenoménech se mohou návštěvníci dozvědět i zajímavosti o historické těžbě a zpracování vápenců a železných rud, která v údolí s různou intenzitou probíhala od středověku až do 2. světové války a jejíž pozůstatky jsou zde dodnes patrné.

Svůj účel nová stezka rozhodně plní, což dokládají hojné návštěvy z okolních škol, využívající zde uvedené informace o místní přírodě i interaktivní prvky s ukázkami dřevin, krasových jevů, vodních toků a speleologickými testy k doplnění výuky.

Vratislav Ouhrabka