Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

David Horal

K přemnožení sosnokaza borového v oblasti Bzenecké a Hodonínské Doubravy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: David Horal, Pavel Pešout

K přemnožení sosnokaza borového v oblasti Bzenecké a Hodonínské Doubravy

Stalo se již na Hodonínsku tradicí, že každé čtyři roky řeší orgány ochrany přírody (tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí, na území národních přírodních památek pak také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava) záměr Lesů České republiky, s. p., případně dalších vlastníků lesa, použít letecký postřik insekticidu proti gradujícím chroustům maďalovým v oblasti Hodonínské a Bzenecké Doubravy (viz např.: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/o-nesmrtelnosti-tematu-chroust/).

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O nesmrtelnosti tématu 
„chroust“

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Pavel Dedek, David Horal

O nesmrtelnosti tématu 
„chroust“

Bzenecká a Hodonínská Dúbrava se řadí mezi biologicky nejvýznamnější území v ČR. Upuštění od tradičních forem hospodaření a unifikace toho současného (posun v druhové skladbě směrem k nestabilním, pasečně obhospodařovaným borovým monokulturám) ohrožuje mnoho zdejších přírodních vzácností. Právě v této oblasti dochází každé 4 roky k rojení chrousta maďalového, které přidělává vrásky na čelech lesníků.

Ochrana přírody 3/2015 14. 9. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Soutok - nová CHKO na jižní Moravě?

Z naší přírody

autoři: David Horal, Vladan Riedl

Soutok - nová CHKO na jižní Moravě?

V rámci návrhů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro velkoplošnou ochranu území z hlediska zajištění ochrany evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 z roku 2008 patří území v oblasti soutoku Moravy a Dyje k prioritám. Navrhovaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok zahrnuje údolní nivy řeky Dyje od obce Nové Mlýny po proudu a řeky Moravy od Hodonína po proudu až po jejich soutok, v celkové rozloze 13 937,57 ha.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Výstavky v lužních lesích jižní Moravy

Péče o přírodu a krajinu

autoři: David Horal, Vladan Riedl

Výstavky v lužních lesích jižní Moravy

Výstavky (někdy také nazývané „výstavce“) jsou podle Lesnického naučného slovníku (Poleno et al. 1994) stromy, ponechané záměrně na porostní ploše po mýtní těžbě. Důvodem může být semenná obnova porostu, produkce jakostních sortimentů, estetické hledisko nebo zájmy ochrany přírody. Ponecháváním výstavků z důvodu ochrany přírody se budeme zabývat v dalším textu.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Orel královský na jižní Moravě

Výzkum a dokumentace

Autor: David Horal

Orel královský na jižní Moravě

Přestože je orel královský zařazen v Příloze I Směrnice o ptácích a poslední červený seznam ptáků (IUCN 2008) jej řadí mezi celosvětově ohrožené druhy v kategorii VU (vulnerable – zranitelný), není bohužel uveden v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a není tedy zvláště chráněných druhem živočicha ve smyslu § 48 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Není tedy ani předmětem ochrany v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko, v níž byl od roku 1998 zaznamenán jeho výskyt. Z toho nepochybně vyplývají jistá úskalí pro zabezpečení účinné ochrany tohoto druhu.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech

Výzkum a dokumentace

autoři: David Horal, Bohumil Jagoš

Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech

Mečík bahenní (Gladiolus palustris) je vyhláškou 395/1992 Sb. řazen mezi kriticky ohrožené druhy rostlin; Červený a černý seznam cévnatých rostlin ČR jej řadí do kategorie C1 (CR podle IUCN); je zařazen i do celosvětového červeného seznamu (IUCN) a také do přílohy II směrnice o stanovištích.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace