Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Péče o akátové porosty

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Michaela Vítková

Péče o akátové porosty

Problematika invazního akátu je v lesnických i ochranářských kruzích dlouho diskutovaná, což může vyvolat zdání, že se jí věnuje celkem velká pozornost. Ve skutečnosti je péče o akátové porosty ve srovnání s jinými invazními druhy (zejména bolševníkem a křídlatkami) poněkud opomíjena, a to i přesto, že akát najdeme na seznamu 31 nebezpečných invazních druhů České republiky a jeho přítomnost je v řadě chráněných území velmi problematická.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Proměny jeskyně Výpustek

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Petr Zajíček

Proměny jeskyně Výpustek

Už celých pět let slouží jeskyně Výpustek nedaleko Křtin v Moravském krasu veřejným prohlídkám. Návštěvníci mají možnost procházet podzemní vojenský kryt, který byl ještě v nedávné době tajným objektem, seznamují se pohnutou historií tohoto významného jeskynního systému a obdivují jeho přínos vědě zvané paleontologie. Z příspěvků Ministerstva životního prostředí ČR byla trasa podzemními prostorami upravena a osvětlena. Tím však pozitivní změny dříve značně poznamenané jeskyně neskončily. Každým rokem dochází k budování nových prvků přímo na prohlídkové trase nebo naopak k odstraňování neestetických a nežádoucích deponií, které se ve Výpustku v minulém století nahromadily. Z jeskyně se postupně stává podzemní přírodní muzeum historie a paleontologie.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Návrh metodického pokynu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Helena Neuwirthová, Martina Koubová

Návrh metodického pokynu

V posledních letech narůstající populace rybožravého predátora volavky popelavé (Ardea cinerea) je důvodem k nevraživým reakcím rybářů. Tato situace podnítila potřebu vytvořit návrh metodického pokynu, který by upravil a sjednotil postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny při ochraně volavky popelavé z důvodu prevence závažných škod v rybářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

„Znovuobjevená“ spolupráce při ochraně přírody a památek

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

„Znovuobjevená“ spolupráce při ochraně přírody a památek

Ochrana přírody a krajiny a ochrana kulturních památek má v České republice nejen dlouhou, ale i společnou tradici. V posledních dvaceti letech však, zjevně i v důsledku institucionálního rozdělení státní památkové péče a státní ochrany přírody, dochází k nedostatečné vzájemné informovanosti a v některých lokalitách i k názorovým střetům. Ve snaze těmto problémům předcházet a spolupracovat při zachování a rozvoji našeho přírodního a kulturního dědictví uzavřely Národní památkový ústav a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2011 smlouvu o vzájemné spolupráci.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Přínos norských fondů záchranným programům ohrožených druhů

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Václava Lamačová

Přínos norských fondů záchranným programům ohrožených druhů

Pro ochranu nejohroženějších živočišných a rostlinných druhů jsou v České republice připravovány záchranné programy. Jedná se o dočasné projekty, které se kombinací různých typů opatření snaží dosáhnout zvýšení populace dotčených druhů nad úroveň ohrožení vyhynutím. Programy kombinují ochranu ex situ(např. záchranné chovy a kultivace) s ochranou in situ, jejímž základem je ochrana biotopu příslušného druhu.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Přínos preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jaromír Kosejk, Vladimír Mikeš

Přínos preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO

Preventivní hodnocení krajinného rázu je důležitým pomocníkem pro orgány ochrany přírody a jejich využití má potenciál i do budoucna. Přispívá k větší transparentnosti jejich činnosti v oblasti ochrany krajinného rázu, k objektivizaci hodnocení krajinného rázu a díky svému přehlednému a často vizuálně atraktivnímu zpracování napomáhá pozitivnějšímu vnímání problematiky ochrany krajiny odborníky i veřejností.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Zbrašovské aragonitové jeskyně – zkušenosti z povodní 2010

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Barbora Šimečková

Zbrašovské aragonitové jeskyně – zkušenosti z povodní 2010

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v lázních Teplice nad Bečvou v místě, kde se řeka hlubokým kaňonem zařízla do devonského vápence. Vchod do jeskyní se nachází přímo v provozní budově a je v nadmořské výšce 266,3 m, tedy dostatečně vysoko nad povodňovými úrovněmi. Naproti tomu východ z jeskyní byl vybudován v roce 1956 z poslední zpřístupněné prostory návštěvní trasy – Mramorové síně –, a to čtyřicetimetrovou raženou horizontální štolou, ústící na lázeňskou kolonádu na nábřeží Bečvy ve výšce 247,5 m n. m. Pro návštěvní provoz řešení zdařilé a pohodlné, avšak z hlediska ohrožení povodněmi “Achillova pata“, neboť ústí tunelu leží pouhých 3,5 metru nad hladinou Bečvy za normálního stavu. Snad se plánování ražby tunelu trefilo do období bez velkých vod a naši předchůdci na ně trochu pozapomněli, pro nás to dnes znamená starost navíc.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Kumulace vlivů zástavby na krkonošských loukách

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Stanislav Březina, Jiří Flousek, Eva Chvojková, Josef Harčarik, Jan Vaněk, Pavel Bauer

Kumulace vlivů zástavby na krkonošských loukách

Snad každý zná staré české přísloví „stokrát nic umořilo osla“. Výstižně totiž shrnuje podstatu problému, se kterým se dnes a denně setkáváme v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V následujícím článku autoři předkládají způsob, jakým se v Krkonošském národním parku pokoušejí vypořádat s problémem kumulativních vlivů zástavby na tradičně obhospodařovaných krkonošských loukách, a zároveň doufají, že vyvolá potřebnou důkladnou diskusi mezi odbornou ochranářskou veřejností.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Pomůže Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Pradědu?

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Ondřej Vítek

Pomůže Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Pradědu?

Národní přírodní rezervace Praděd je se svou rozlohou 2 000 ha největší v České republice. Statut ochrany má již od roku 1955 s cílem ochránit zdejší přírodní prostředí. Jako oblíbená lokalita lyžařských sportů však musí čelit negativním vlivům, spojeným jak s rekreačními a sportovními aktivitami návštěvníků, tak i s doprovodnými jevy, jako například budování dopravní infrastruktury či ubytovacích kapacit. Ke zlepšení situace by měla napomoci nedávno dokončená Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Praděd.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Návrat sokola stěhovavého

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Václav Beran, Václav Hlaváč

Návrat sokola stěhovavého

Sokol stěhovavý je druhem, který se již od středověku těšil mimořádnému zájmu člověka. Jeho dokonalé letové vlastnosti, lovecké schopnosti a hrdý vzhled ho předurčovaly k tomu, aby byl častým námětem uměleckých děl, místních názvů nebo erbů šlechtických rodů. Od středověku byl také často využíván k sokolnictví, což mu na jedné straně přinášelo úctu, uznání a ochranu, ale na druhé straně i ohrožení populací vybíráním mláďat pro tyto účely. Díky svému postavení tzv. „vrcholového predátora“ se v posledních desetiletích sokol stěhovavý stal také symbolem mizející ohrožené přírody a následně symbolem její úspěšné ochrany. Velká pozornost byla ochraně sokola v minulých letech věnována i v České republice.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf