Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Postavení AOPK ČR jako znaleckého ústavu a důkaz znaleckým posudkem ve správním řízení: poznatky z p

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků pro účely trestního, civilního nebo správního řízení. Z důvodu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) podílí především na zpracovávání znaleckých posudků pro účely správního řízení, je tento článek věnován právě tomuto procesu s ohlédnutím a některými postřehy, které vyplývají z patnáctiletého postavení AOPK ČR v pozici znaleckého ústavu.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Operační program Životní prostředí v polovině své existence

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Anna Limrová, Petr Kostečka, Jiří Petřivalský, Jiří Klápště, Linda Franková, Luboš Stárka

Operační program Životní prostředí v polovině své existence

Pro programové období 2007–2013 je v České republice schváleno Evropskou komisí 26 operačních programů (OP), jejichž zaměření vychází a navazuje na cíle a priority rozvojového plánu ČR. Operační programy jsou orientovány buď územně (na jednotlivé kraje), tematicky (doprava, vzdělání, zaměstnanost, životní prostředí), nebo na přeshraniční spolupráci (ČR – Polsko, ČR – Rakousko atd.). Na jednotlivé složky životního prostředí je zaměřen Operační program Životní prostředí (OP ŽP), při jehož nastavování byl zohledněn požadavek, aby z něj mohlo být finan­čně podpořeno co nejvíce opatření, která byla v minulých letech hrazena z národních dotačních programů (např. z Programu revitalizace říčních systémů). Z OP ŽP je tak možné hradit celou řadu investičních i neinvestičních akcí na zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny a na podporu environmentálního vzdělávání.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

Zprávy-Recenze

autorka: Lucie  Juřičková

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

Letos v červenci oslavil 85. narozeniny nestor české přírodovědy RNDr. Vojen Ložek, DrSc. Vyjmenujeme-li obory, v nichž se pohybuje jako ryba ve vodě, vznikne neuvěřitelný seznam: malakozoologie, kvartérní paleontologie, pedologie, geologie, botanika, ekologie, klasická antropologie, archeologie.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Z ochrany přírody ve světě

Zprávy-Recenze

Autor: jpl

Chráněná území představují tradiční přístup k péči o přírodní a krajinné dědictví. Protože se v celosvětovém měřítku zvyšuje zejména v posledních 30 letech jak jejich počet, tak celková rozloha, otázkou zůstává, do jaké míry napomáhají chránit biologickou rozmanitost. Při tom až dosud věnovali vědci otázce, v jakém rozsahu přispívají chráněná území k zachování významných druhů, které je obývají a pro jejichž zachování byla často zřízena.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Knižátková, David Lacina

Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti

V roce 2002 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou dokončila odborný návrh ptačích oblastí (PO) v České republice, který zahrnoval 41 území. Ne vždy snadný proces jejich vyhlašování byl završen v listopadu 2009, kdy byly vládními nařízeními vymezeny poslední dvě PO: Českobudějovické rybníky a Dehtář. K ochraně 41 druhů přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS) a dalších pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů ptáků je tak nyní konečně vytvořena kompletní soustava území. Vymezením ptačích oblastí však pochopitelně celý proces nekončí; stát se především zavázal, že nedojde k poklesu početnosti druhů, pro jejichž ochranu byly oblasti vytvořeny. Proto je vývoj jejich stavu pravidelně monitorován, výsledky jsou každých šest let formou zprávy předávány Evropské komisi a v případě potřeby je nutné přistoupit k provádění vhodných zásahů a opatření pro zlepšení stavu jejich populací a biotopů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Nadregionální územní systém ekologické stability prochází aktualizací

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jaromír Kosejk, Václav Petříček, Jana Šmídová

Aktualizace nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen NR ÚSES) má v současné době první výsledky. Zpracování projektu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě pověření Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde o aktualizaci vymezení NR ÚSES, umístění aktuálních mapových podkladů a dat na mapový server AOPK ČR, aktualizace a dopracování dokumentací NR ÚSES včetně stanovení limitů využití území a o poskytování územně analytických podkladů (ÚAP) v oblasti NR ÚSES.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Za památnými stromy v Praze

Zprávy-Recenze

Autor: Aleš Rudl

Praha– Kulturní bohatství Prahy je vše­obecně známé, už méně její obyvatelé či návštěvníci vědí, že na území hlavního města se nacházejí památné stromy, jejichž ochrana je ukotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992, Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde obvykle o cenné nepůvodní dřeviny, jako například platany či cedry, nebo o dřeviny významně spjaté s historií národa či s jeho pověstmi a bájemi.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Zajíček

Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní

Jihomoravský kraj– Punkevní jeskyně patří mezi nejnavštěvovanější přírodní útvary v ČR. Ročně si je prohlédne kolem 200 tisíc turistů. Kromě překrásné krápníkové výzdoby jsou známy především vodní plavbou po ponorné řece Punkvě a propastí Macochou, jejíž dno je součástí návštěvního okruhu.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Z naší přírody

autoři: Michal Servus, Jan Vrbický, Ondřej Dočkal

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Dvacet let je na světě jedna z výjimečných chráněných krajinných oblastí České republiky Litovelské Pomoraví, která se nachází v centrální části Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí na rozloze 96 km2. U jejího zrodu stáli lidé z regionu, vůdčí postavou byl prof. Otakar Štěrba, hydrobiolog a nadšený vodák. Jak sám vzpomínal, se skupinou přátel v dobách komunismu s úzkostí pozorovali činnost tehdejších správců toku, kteří pracovali v duchu intenzifikace socialistického hospodaření. Přemýšleli, jak zachránit poslední větší úsek neregulovaného nížinného toku – meandrující řeku.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Pamukkale - příběh s dobrým koncem?

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Němec, Karel Pošmourný

Pamukkale - příběh s dobrým koncem?

T urecko je jedním z oblíbených turistických cílů, kam směřují mi­liony lidí, Čechy nevyjímaje (v roce 2009 Turecko navštívilo 27,3 mil. turistů). Jednou z největších turistických atrakcí je Pamukkale, svah pokrytý sněhově bílým travertinem, který připomíná kopec nebo hrad bavlny. Nachází se v jihozápadní části Turecka, asi 17 km od města Denizli, které je správním střediskem provincie stejného jména. Návštěvníci mnohdy netuší, že bavlněný zámek, jak by se dal turecký název přeložit, prošel neobyčejně složitým vývojem, paradoxně výraznějším až poté, kdy byl objeven a využíván člověkem. Pro ty, kteří ještě tento přírodní výtvor nenavštívili, pár vět na vysvětlenou.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf