Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tisková zpráva MŽP

Ministryně Hubáčková: Děláme vše pro to, aby se kauza Bečva více neopakovala

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Ministryně Hubáčková: Děláme vše pro to, aby se kauza Bečva více neopakovala

Ministerstvo životního prostředí přivítalo uzavření policejního vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě a předání spisu státnímu zastupitelství. Od počátku roku probíhalo prověření postupů během havárie i v gesci Ministerstva životního prostředí. Na základě identifikovaných chyb nyní ministerstvo připravuje novelu vodního zákona, která bude novým efektivním nástrojem k řešení možných havarijních stavů českých řek. Do vlády ji předloží v polovině letošního roku.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ministerstva zemědělství a životního prostředí prohlubují spolupráci na ekologických tématech

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Ministerstva zemědělství a životního prostředí prohlubují spolupráci na ekologických tématech

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková prohlubují spolupráci na ekologických tématech. Protierozní vyhláška a náhrady újmy za zemědělské hospodaření byly hlavními tématy nedávné společné porady vedení obou resortů.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Národní park Křivoklátsko bude nejen lépe chránit přírodu, ale podpoří rozvoj regionu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Ministerstvo životního prostředí zahájí v nejbližší době proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko, který by se měl rozkládat na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Naprostá většina těchto pozemků je ve vlastnictví státu. Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody. Vznik národního parku znamená i významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale samozřejmě i rozkvět obcí v regionu.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Adaptace České republiky na změnu klimatu: MŽP již předložilo vládě první aktualizaci strategických

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Vláda schválila aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Jedná se o první aktualizaci dokumentů schválených vládou v roce 2015 (strategie) a 2017 (akční plán) a podílelo se na ní více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí. Materiály se opírají zejména o odborné podklady zpracované rezortními organizacemi MŽP (ČHMÚ a CENIA) a s podporou Akademie věd ČR (zejm. CZECHGLOBE – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) a řady dalších výzkumných organizací. Oba dokumenty jsou v souladu s Adaptační strategií EU a jejich cílem je prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit odolnost společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady. Adaptační strategie je cílena na řešení všech významných projevů změny klimatu v ČR, tj. dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Zvonovec liliolistý – dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům – je kriticky ohrožený druh. Roste především ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často v loukách. Kvete na přelomu července a srpna. Jeho úbytek zapříčinila především změna hospodaření v lesích v minulém století. Prosvětlené lesní porosty na místech vhodných pro zvonovec nahradily vysokokmenné stinné lesy. Zvonovci neprospěl ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému na světlých místech vyrůstají konkurenčně silné byliny. A v posledních desetiletiletích trpí okusem přemnožené spárkaté zvěře, která ho spase dříve, než vykvete.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf