Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Tomáš Just

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu

Rozvolňování koryta Mohanu u Ebensfeldu bylo připravováno již před rokem 2010. Nevzniklo tedy vysloveně jako úsporný koncept pro období hospodářských obtíží, přestože nyní tak může být vnímáno. Vyšlo z prosté snahy dosáhnout za přijatelné peníze, v reálně omezených pozemkových podmínkách alespoň částečných zlepšení průchodu povodní a zároveň zlepšení morfologicko-ekologického stavu řeky. Po technologické stránce nešel nositel opatření, Vodohospodářský úřad v Kronachu, cestou vědecky podložené aplikace morfologicky autentických říčních tvarů ani vzhledově dokonalých a bezpečně stabilizovaných povrchových úprav. Tentokrát si vzal příklad z povodně, která drsně narušuje terén, nechává za sebou členitě obnažené štěrkové povrchy a říční břehy otvírá pro další korytotvorné působení vodního toku.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bureš

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Lužnice patří k nejoblíbenějším vodáckým řekám v České republice, Mezi ostatními řekami má zvláštní postavení, protože je považována za kolébku českého vodáctví. Tato skutečnost klade velké nároky na orgány ochrany přírody, jejichž hlavním cílem je zde zachování biologických i krajinotvorných funkcí řeky a maximální eliminace negativních vlivů působících na kvalitu vodního prostředí i biotopy na ně vázané při využití rekreačního potenciálu toku. Téměř celý úsek přírodního toku Lužnice na území CHKO Třeboňsko je dnes chráněn soustavou maloplošných chráněných území v kategoriích přírodní rezervace (PR) a národní přírodní rezervace (NPR), přesto i nejcennější biotopy jsou z velké části zpřístupněny pro širokou veřejnost.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Unie pro řeku Moravu

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Michal Krejčí

Občanské sdružení Unie pro řeku Moravu brzy oslaví dvacet let od svého vzniku. Bylo iniciováno koncem roku 1993 lidmi, kteří chtějí navrátit řekám jejich původní přirozený charakter a přírodní funkce a usilují o to, aby se staly součástí kvalitního života obyvatel, kteří kolem vodních toků žijí a chtějí je udržitelně užívat.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu

Z historie ochrany přírody

Autor: Karel Drbal

Kolik let je ve skutečnosti Chýnovské jeskyni nedaleko Tábora asi nikdo nikdy nezjistí, stejně jako nezjistí, jak staré jsou horniny, ve kterých tento unikátní přírodní úkaz vznikl. O těchto datech můžeme spekulovat, jeden letopočet však známe přesně. Datum, kdy člověk tento útvar objevil a poprvé do něj vstoupil: stalo se tak 14. července 1863.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Zajímavá oblast pískovcových jeskyní

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Jiří Rejl

Zajímavá oblast pískovcových jeskyní

Jeskyně v pískovcích známe v České republice z oblasti české křídové pánve (např. skalní města Broumovska nebo Českého ráje), případně z karpatského flyše (především Moravskoslezské Beskydy); Hromas ed. a kol. 2009. Některé oblasti, jako např. Adršpašsko-teplické skály, jsou mezi speleology proslulé i mimo naši republiku (Mlejnek, Ouhrabka & Růžička 2009). Z publikovaných výzkumů by se dalo usoudit, že v současné době v naší republice možná unikají pozornosti některé jeskyně, ale nikoliv celé oblasti. O opaku nás však přesvědčují výsledky průzkumu provedeného v oblasti údolí Labe nad Dvorem Králové nad Labem.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Přispěje nová vyhláška

Právo v ochraně přírody

Autor: Jaromír Kosejk

S účinností od 15. 7. 2013 vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) koncem června 2013 dlouho připravovanou vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Oproti dřívějšímu stavu vymezuje některé pojmy a upravuje nedovolené zásahy do dřevin, velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, náležitosti žádosti o povolování kácení dřevin a oznámení o kácení dřevin a upřesňuje období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. Z dosavadních ohlasů je patrné, že většina odborné veřejnosti se shoduje v tom, že se nová vyhláška nepovedla.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody a vodohospodářské stavby

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Miroslav Hátle

Ochrana přírody a vodohospodářské stavby

Od katastrofických povodní na Moravě v červenci 1997 a v Čechách v srpnu 2002 jsou orgány ochrany přírody vystaveny nové situaci – musejí se vyrovnávat s požadavky na nové rozsáhlé protipovodňové stavby nejen v sídlech, ale i ve volné krajině, a to i ve zvláště chráněných územích. Pokud se ani v těchto územích nelze vyhnout rozsáhlejším rekonstrukcím a novým vodohospodářským stavbám, je třeba hledat v povolovacích řízeních podmínky, které umožní nezbytné záměry uskutečnit bez nadměrného poškození zájmů ochrany přírody. Vždy se jedná o hledání křehké rovnováhy zájmů. Tato situace se nevyhnula ani CHKO Třeboňsko.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Alena Dostálová, Šárka Mazánková, Přemysl Tájek

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Na seznam mokřadů mezinárodního významu (vyhlašovaných v rámci Ramsarské úmluvy) byly zařazeny dvě nové lokality: Horní Jizera, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Celkový počet mokřadů mezinárodního významu tak v České republice vzrostl na čtrnáct.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Obojživelníci v ohrožení

Z naší přírody

autoři: Lenka Jeřábková, Antonín  Krása, Aleš Svoboda

Obojživelníci v ohrožení

Žáby, čolci a mloci představují specifickou skupinu, která je svým vývojem spjata se sladkovodním i suchozemským prostředím. Od počátku 80. let 20. století byl na celém světě postupně zaznamenáván pokles jejich početnosti, což vedlo ke zvýšení zájmu o tyto živočichy. Z hlediska dlouhodobého monitoringu biodiverzity se však jedná spíše o skupinu opomíjenou, což se odráží i v nedostupnosti dlouhodobých kvantitativních údajů. Obojživelníci přitom jsou – vzhledem ke svému způsobu života – velmi vhodnými indikátory změn životního prostředí a významnými likvidátory různého hmyzu a dalších bezobratlých živočichů, které považujeme za škůdce.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Úvodem

Autor: Tomáš Jan Podivínský

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní povodně nám znovu připomněly, že se jedná o přírodní katastrofu, která není neobvyklá. S tímto fenoménem se prostě musíme naučit žít a nepřizpůsobovat jen krajinu nám, ale umět se jí také přizpůsobit. Větru ani dešti poroučet nelze, to už historie prokázala.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf