Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Miroslav Hátle

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Květ, Miroslav Hátle

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Tento článek věnujeme životu a dílu významného českého lesníka, botanika, ekologa, vysokoškolského učitele a vědeckého pracovníka, a také cestovatele, popularizátora vědy, profesora Ing. Jana Jeníka, CSc., dr. h. c., člověka dobrého a poctivého k sobě i ostatním lidem.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

60 let ochrany Staré řeky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Hátle

60 let ochrany Staré řeky

Lužnici jako říční ose CHKO Třeboňsko a významnému přírodnímu i turistickému fenoménu byl věnován podrobný článek J. Bureše (OP 4/2013, str. 19-21), ve kterém byl představen i divoký a romantický úsek Lužnice mezi Rozvodím (Novořeckými splavy) a rybníkem Rožmberk zvaný Stará řeka. Přesto je vhodné si toto území připomenout znovu a to s ohledem na šedesátiletou historii ochrany jeho přírodních hodnot. Výnosem ministerstva kultury ze dne 5. 3. 1956 (tedy ještě před přijetím zákona č. 40/1956 Sb. o Státní ochraně přírody, který nabyl účinnosti 24. 8. 1956) byla zřízena státní přírodní rezervace (SPR) Stará řeka, která svojí rozlohou (dle výnosu 1196,9 ha) dlouho patřila mezi nejrozsáhlejší rezervace tehdejšího Československa.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

CHKO Třeboňsko

Z naší přírody

Autor: Miroslav Hátle

CHKO Třeboňsko

V polovině listopadu uplyne 35 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Věkem se řadí mezi střední generaci CHKO a rozlohou mezi ty větší. Má řadu specifických rysů, které výrazně formují její krajinný ráz a které je nutno respektovat i při její správě.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody a vodohospodářské stavby

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Miroslav Hátle

Ochrana přírody a vodohospodářské stavby

Od katastrofických povodní na Moravě v červenci 1997 a v Čechách v srpnu 2002 jsou orgány ochrany přírody vystaveny nové situaci – musejí se vyrovnávat s požadavky na nové rozsáhlé protipovodňové stavby nejen v sídlech, ale i ve volné krajině, a to i ve zvláště chráněných územích. Pokud se ani v těchto územích nelze vyhnout rozsáhlejším rekonstrukcím a novým vodohospodářským stavbám, je třeba hledat v povolovacích řízeních podmínky, které umožní nezbytné záměry uskutečnit bez nadměrného poškození zájmů ochrany přírody. Vždy se jedná o hledání křehké rovnováhy zájmů. Tato situace se nevyhnula ani CHKO Třeboňsko.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

ÚSES v územním plánování

Zvláštní číslo

Autor: Miroslav Hátle

ÚSES v územním plánování

Problematika územních systémů ekologické stability a územního plánování je od samého počátku uplatňování koncepce ÚSES od první poloviny 80. let 20. století úzce provázána. Je to logické: ÚSES byl od začátku koncipován jako nástroj pro ochranu krajiny a obnovu její ekologické stability. Tvorba jeho koncepce a plánování je v rukou specializovaných projektantů a územních plánovačů, čemuž nakonec odpovídá i profesní zaměření a působiště některých „otců zakladatelů“ tohoto programu, což je zřejmé z dalších příspěvků tohoto čísla.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf