Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Lavinové dráhy

Fotografie z obálky

Autor: Foto Leo Bureš

Lavinové dráhy

Nejfrekventovanější lavinové dráhy se v Hrubém Jeseníku nacházejí ve Velké a Malé kotlině. Tyto lokality leží v závětrném prostoru anemoorografických systémů Divoké Desné a Merty. Vrstva sněhové pokrývky zde dosahuje díky ukládání větrem neseného sněhu mocnosti mnoha metrů, při příhodných podmínkách se sníh uvolňuje a sjíždí v podobě lavin, které vedou k destrukci porostů dřevin, výraznému narušení vegetace a transportu živin do míst dopadu lavin. Jindy se sníh pozvolna sune po příkrých svazích a doslova hobluje povrch. Tím se udržuje bezlesí hluboko pod klimatickou hranicí lesa, jsou obnažována skalní stanoviště, okolí pramenišť a bystřin, vytvářející pestrou mozaiku biotopů skalních terásek a štěrbin, alpínských pramenišť, vysokobylinných niv, vysokostébelných trávníků a subalpínských křovin s celou řadou druhů rostlin a živočichů.

Text Jindřich Chlapek

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Fotografie z obálky

Zvonek vousatý

Fotografie z obálky

Autor: Foto Radek Štencl

Zvonek vousatý

Zvonek vousatýCampanula barbata L.je vytrvalá rostlina dorůstající do výšky asi 30 cm a dobře se šířící semeny. V ČR se vyskytuje pouze na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku. Těžiště areálu druhu se nachází v Alpách, izolovaně roste zvonek vousatý v jižním Norsku. Dříve, zejména na holích, byl zvonek vousatý hojnější, dnes vzhledem k životní strategii roste na občas narušovaných místech lavinových drah a na druhotných stanovištích v okolí turistických chodníků, horských chat a cest v horském a subalpínském vegetačním stupni, kde dosahuje lokální početnosti až několika stovek jedinců (chaty Alfrédka, Kurzovní, Barborka). Vzácně se tento druh vyskytuje v bíle kvetoucí formě. Koruna květu je charakteristicky uvnitř i vně dlouze chlupatá, díky čemuž získal zvonek své druhové jméno. Je erbovní rostlinou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Text Jindřich Chlapek

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Fotografie z obálky

Vážky České republiky

Zprávy-Recenze

Autor: Jan  Zelený

Vážky České republiky

Český svaz ochránců přírody (ČSOP), základní organizace Vlašim pokračuje knihou o vážkách ve své bohaté vydavatelské činnosti. Tentokrát jde o reprezentační publikaci velkého formátu, obsahující řadu vynikajících fotografií vážek a jejich biotopů.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/3

Úvodem

Autor: Petr Roth

Editorial 2009/3

Vážení čtenáři,

i přes nepříznivé politické okolnosti je české předsednictví v Radě EU hodnoceno v celé unii jako přínosné i díky akcím, které se konají v České republice. Jednou z nich byla i Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech, uspořádaná ve dnech 27. až 28. května 2009 ve spolupráci s Evropskou komisí, kterou v neformálním rozhovoru před jejím zahájením charakterizoval Václav Havel jako událost z okruhu akcí sice s překvapivě malou publicitou, avšak významných svým dosahem.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Výstava Ochrana přírody a krajiny v ČR v Parlamentu České republiky

Zprávy-Recenze

Autor: -ls-

Praha– Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila výstavu Ochrana přírody a krajiny v České republice. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost se základními principy, způsoby a povinnostmi státní ochrany přírody a krajiny v České republice včetně jejího zapojení na mezinárodní úrovni.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zprávy-Recenze

Výsledky projektu Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: -zo-

Praha– AOPK ČR zveřejnila k 1. 5. 2009 na svém Mapovém serveru (http://mapy.nature.cz/) v mapové úloze Aplikovaná ochrana přírody výsledky projektu VaV 620/20/03 Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zprávy-Recenze

Jeskyně „konzervy poznání“

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Drbal

Snad se někdo pozastaví nad slovem konzervy v názvu článku, ale já si za ním stojím. Každý z nás zná potravinové konzervy a ví moc dobře, že slouží k uchování nejrůznějších pochutin na doby pozdější. Nejinak je tomu s jeskyněmi.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zprávy-Recenze

První národní přírodní památka v CHKO Jeseníky

Zprávy-Recenze

Autor: Dušan Duhonský

Severní Morava– Na území CHKO Jeseníky dosud chyběla jediná kategorie mezi maloplošnými zvláště chráněnými územími, a to národní přírodní památka (NPP). Od jara 2009 se to změnilo.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zprávy-Recenze

Bělověžský prales

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Šafář

Bělověžský prales

Jen málo míst v Evropě se může oprávněně pochlubit tolika mezinárodními oceněními. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) jej zařadila mezi lokality světového dědictví i mezi biosférické rezervace. Stalo se součástí i dobře známé soustavy chráněných území Evropských společenství Natura 2000. Může se pochlubit Evropským diplomem, který Rada Evropy již od roku 1965 uděluje ochranářsky mimořádně významným a přitom dobře spravovaným chráněným územím od Azorských ostrovů po Ural. Spousta těch, kteří lokalitu navštívili, ji pokládá za přímo ukázkový příklad přírody, které tradičně říkáme divočina. Řeč je o Bělověžském pralese.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

ACTAEA společnost pro přírodu a krajinu

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Kočí

ACTAEA společnost pro přírodu a krajinu

Actaea, občanské sdružení – společnost pro přírodu a krajinu působí především v oblasti Jeseníků, okrajově v Beskydech a Bílých Karpatech. Byla založena v roce 2002 v Rožnově pod Radhoštěm. Svůj hlavní cíl – propagaci přírodního a kulturního dědictví – se snaží naplnit několika způsoby práce s veřejností.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf