Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr Roth

Mapování biotopů v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Roth

Mapování biotopů v České republice

Je jaro 1999. Na Ministerstvu životního prostředí několik klíčových osob řeší otázku, jak v České republice přistoupit k vytváření Natury 2000. Na stole jsou dva možné scénáře: první v podobě „vykázání“ existující soustavy zvláště chráněných území, samozřejmě po doplnění ptačích oblastí, jako již předem hotové Natury 2000; druhý spočívá v aplikaci postupu předepsaného Směrnicí o stanovištích – ve vyhodnocení skutečného stavu fenoménů uvedených v přílohách směrnice, doplnění chybějících dat terénním výzkumem a navržení lokalit na vědeckém základě bez ohledu na dosud vyhlášená zvláště chráněná území.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/3

Úvodem

Autor: Petr Roth

Editorial 2009/3

Vážení čtenáři,

i přes nepříznivé politické okolnosti je české předsednictví v Radě EU hodnoceno v celé unii jako přínosné i díky akcím, které se konají v České republice. Jednou z nich byla i Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech, uspořádaná ve dnech 27. až 28. května 2009 ve spolupráci s Evropskou komisí, kterou v neformálním rozhovoru před jejím zahájením charakterizoval Václav Havel jako událost z okruhu akcí sice s překvapivě malou publicitou, avšak významných svým dosahem.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Biogeografický seminář 2008 pro Bulharsko a Rumunsko: poučení pro Českou republiku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr Roth

Od roku 1993 pořádá Evropská komise tzv. biogeografické semináře, na nichž se na základě analýz Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) v Paříži posuzuje dostatečnost národních seznamů evropsky významných lokalit (EVL) Natury 2000 členských států v rámci jednotlivých biogeografických oblastí.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody