Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Lucie Pokorná

Dvě nová nařízení vlády

Právo v ochraně přírody

autorka: Lucie Pokorná

Začátek letních prázdnin roku 2012 přinesl dvě zásadní události, které budou mít značný význam pro ochranu evropsky významných lokalit (EVL) v České republice. První z nich bylo přijetí nového nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení EVL zařazených do evropského seznamu, které vstoupilo v účinnost 4. července 2012, druhou představovalo zahájení meziresortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL, které probíhalo ve dnech 25. června – 18. července 2012. Co obě tato nařízení vlády (se zdánlivě velmi podobnými názvy) do českého právního řádu přinášejí a jakým způsobem mohou přispět k ochraně jednotlivých EVL u nás, komentuje následující článek.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Nepůvodní druhy ryb

Právo v ochraně přírody

autorka: Lucie Pokorná

Nepůvodní druhy ryb

Mezi závažné nástrahy, jež ohrožují populace živočichů a rostlin přirozeně se vyskytující v přírodě, bezesporu patří vypouštění geograficky nepůvodních druhů živočichů či vysazování nepůvodních druhů rostlin. Mezi geograficky nepůvodní druhy živočichů, které jsou v ČR hojně chovány, patří také některé druhy ryb, konkrétně pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), v horských a podhorských tocích siven americký (Salvelinus fontinalis) a na rybnících či přehradních nádržích amur bílý (Ctenopharyngodon idella). V souvislosti s chovem nepůvodních druhů ryb vyvstává řada zajímavých právních otázek, mezi nimiž nechybí ani v nedávné době tolik diskutovaná tzv. ztráta speciality zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť pro objasnění právní povahy nepůvodních druhů ryb je velice podstatné vyjasnit, jaký je vztah mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf