Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Cestovní ruch

Zvláštní číslo

autorka: Jarmila Indrová

Cestovní ruch

Cestovní ruch představuje v současné době významnou součást ekonomik hospodářsky vyspělých zemí. Pro jeho rozvoj jsou rozhodující tři základní podmínky – bezpečnost v dané destinaci, dostatečný fond volného času obyvatelstva a přiměřené disponibilní důchody. Podíl obyvatelstva na cestovním ruchu patří k důležitým měřítkům životní úrovně země.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Chráněná území – přínos nebo ztráta?

Zvláštní číslo

autorka: Jana Slonková

Chráněná území – přínos nebo ztráta?

Česká republika je bohatá na přírodně cenná území či památky, zejména ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Chráněná území definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pojem zvláště chráněná území (ZCHÚ) charakterizuje jako přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná a kategorizuje je podle jejich významu a rozlohy. Všechny v zákoně uvedené kategorie (ale i další způsoby ochrany přírody, např. prostřednictvím Natury 2000, biosférických rezervací, ptačích oblastí) jsou významné nejen z hlediska ochrany přírody, ale i z hlediska atraktivity regionů či území, ve kterých se nacházejí. Jejich existence ovlivňuje nejen samotné ekosystémy, ale určuje i rozvoj dotčených oblastí.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Národní park nemusí být jen omezením, naopak

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Národní park nemusí být jen omezením, naopak

Rozhovor se Zbyňkem Linhartem, starostou města Krásná Lípa, které je sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Význam cestovního ruchu pro ochranu přírody

Zvláštní číslo

autoři: Ondřej Vítek, Pavel Pešout

Význam cestovního ruchu pro ochranu přírody

Cestovní ruch (dále jen CR) je klíčovým faktorem ovlivňujícím charakter a kvalitu chráněných území. „Mávnutím proutku“ umí udělat z lesa sjezdovku, z mokré louky u rybníka hotel s koupalištěm. K tomu všemu stačí dostatečný ekonomický potenciál případného investora. Umí-li investor svůj záměr dobře prodat, nemusí ani vycházet ze zájmu široké veřejnosti. Noví klienti se v oblasti cestovního ruchu dají oslovit zejména pokud jde o atraktivní umístění destinace, např. když se „nalézá uprostřed nedotčené přírody“.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Jak na rekreaci a sport

Zvláštní číslo

autoři: Jiří Hušek, Ondřej Vítek

Jak na rekreaci a sport

Dlouhá historie rekreace a různých druhů sportů na území České republiky je úzce spjata i s chráněnými územími, která zde postupně vznikala. Díky tomu mají orgány ochrany přírody vždy vcelku jasnou představu, jaké aktivity provozované lidmi při rekreaci a sportu jsou přínosné, u kterých je negativní vliv zanedbatelný a kdy je třeba přikročit k omezením nebo zákazům. Vývoj však přináší nové způsoby provozování sportovních a rekreačních aktivit a někdy i úplně nové disciplíny, se kterými zatím zkušenosti chybějí nebo jsou velmi omezené. Zároveň se zásadně mění (zvyšuje) jejich intenzita. A tak se nezřídka stává, že dva orgány ochrany přírody posuzují stejnou aktivitu odlišně, a to nejenom díky tomu, že se projevuje na jimi spravovaných územích rozdílně, ale i proto, že každý z orgánů na ni nahlíží jinak.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Udržitelnost cestovního ruchu

Zvláštní číslo

autoři: Martina Pásková, Josef Zelenka

Udržitelnost cestovního ruchu

Rozšiřující se cestovní ruch svým předivem hlasů Sirén slibujících příjmy, zaměstnanost, neopakovatelné zážitky a nové cíle cestování obepíná svět (Pásková, Zelenka 2007). Ochrana přírody, zaměřená na zachování druhů in situ, ochranu biotopů i krajiny jako celku a vybavená rostoucím souborem poznatků a nástrojů, postupně stále více uznává zásadní význam výchovného, osvětového a emociálního působení přírodně cenných oblastí na člověka jako klíče k účinné péči o přírodu a krajinu a ke změnám priorit rozvoje postindustriální společnosti. Představitelé ochrany přírody také stále intenzivněji vnímají možnosti cestovního ruchu pro naplňování této osvětově výchovné funkce.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Poplatky a chráněná území

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Poplatky a chráněná území

Existuje jen málo věcí, které vzbuzují v části veřejnosti takové emoce, jako poplatky za vstup do chráněných území. Při posledním pokusu o debatu na toto téma před pěti lety hlásaly novinové titulky Příroda jen pro bohaté, nebo Návštěva národních parků za 1 000 Kč. Jaká je tedy současná situace?

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody pro chráněná území

Zvláštní číslo

Kategorie Mezinárodní unie na ochranu přírody pro chráněná území

Vyhlašování chráněných území v různých částech světa vytvořilo doslova přehršli nejrůznějších kategorií územní ochrany, často s bizarními názvy. Jen Společná databáze chráněných území v Evropě (Common Database of Declared Areas, CDDA) zahrnuje více než 695 národních kategorií územní ochrany (EEA nepubl.). Navíc se stejně pojmenovaná kategorie chráněného území může v jednotlivých zemích významně lišit, a to nejen stavem přírodního prostředí, ale i péčí o ně. Národní park v USA nebo Austrálii nemůžeme v tomto ohledu dost dobře srovnávat s národním parkem ve Velké Británii.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo