Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem

Autor: František Pelc

Úvodem

Připomínáme si třicet let od schválení porevolučního zákona o ochraně přírody a krajiny. Měl jsem štěstí, že jsem se mohl pohybovat v širším i užším prostoru jeho přípravy, následných novelizací i vlastní aplikace. Jakkoliv nikdy žádné dílo není dokonalé, dovolím si tvrdit, že ve své době přinesl do ochrany přírody a krajiny doslova revoluci. Dík patří více lidem, klíčovou úlohu sehrál bezesporu Svatomír Mlčoch, tehdejší náměstek ministra. U zrodu stály i další osobnosti české environmentalistiky, polistopadoví ministři životního prostředí Bedřich Moldan a zesnulý Ivan Dejmal, který jej prosadil v České národní radě.

V čem byl zmiňovaný revoluční étos? Zejména v uchopení péče o krajinu jako celků (a to včetně v současnosti kriticky nahlížených systémů ekologické stability) a také institucionalizaci speciální státní správy v národně významných chráněných územích Přestože byl zákon již mnohokrát novelizován, základní kostra zůstá- vá Důležitou dílčí úpravou bylo v roce 2004 zavedení náhrady újmy za omezení zemědělského, lesnického a rybářského hospodaření Toto ustanovení, které vytváří podmínky pro kooperativnější vazby vlastníků, hospodářů a ochrany přírody, se mi podařilo prosadit do zákona v době mého působení v Poslanecké sněmovně S ohledem na dosud málo vstřícný přístup zemědělského resortu bude například nyní využito i ve způsobu, jak chovatelům hradit zvýšené náklady v souvislosti s výskytem vlka Další pozitivní změnou byla v roce 2014 konsolidace národních parků a založení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako autonomního orgánu ochrany přírody Do poslední novely se pak promítl celoevropský přístup k invazním nepůvodním druhům rostlin a živočichů 

Problémy se samozřejmě objevují Nejaktuálnější výzva souvisí s právě se dokončující rekodifikací stavebního řádu Zásadní bude, aby ochrana přírody měla dostatečné nástroje k usměrnění urbanizace, a to především v oblasti územního plánování s nezbytnými regulačními prvky.

Celá řada novelizačních úprav (pozitivních i méně pozitivních) zákona během třiceti let vedla ke košaté a méně přehledné struktuře předpisu Dlouhodobější výzvou by proto měla být příprava poněkud konsolidovanějšího, zjednodušeného a přehlednějšího textu Domnívám se, že nezanedbatelná část by šla řešit i podzákonnými předpisy na základě vhodného zákonného zmocnění Toto mohlo být jednou z dlouhodobějších strategických vizí resortu, jakkoliv vím, že je potřeba nejen odborná, ale i politická vůle. 

Třicet let zákona je v podstatě i třicetiletou historií moderněji pojaté ochrany přírody Je zřejmé, že naplňování byť sebelepších právních předpisů musí být provázána s odbornými znalostmi, administrací národních a evropských finančních fondů ve prospěch obnovy ekologické stability krajiny a ochrany biodiverzity a s promyšleným informováním široké veřejnosti o naší činnosti a významu přírody Jsem rád, že i přes všechny možné potíže se tímto směrem česká ochrana přírody vyvíjí. 

Nyní před námi stojí obrovské výzvy spojené s klimatickou změnou (kde kromě nových technologií budou mít přírodní ekosystémy zásadní úlohu v adaptačních i mitigačních opatřeních), což je nyní ještě umocněno bezprecedentní válečnou agresí Ruska vůči Ukrajině a hodnotám, které my vnímáme jako esenciální.

František Pelc
ředitel AOPK ČR