Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 2/2021 20. 4. 2021 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Národní park Podyjí třicetiletý

Autor: Tomáš Vrška

Národní park Podyjí třicetiletý

Když jsem v srpnu 1992 přijel poprvé na Správu Národního parku Podyjí jako člen týmu, který začínal zpracovávat speciálně zaměřený plán péče o lesní porosty, byl jsem nadvakrát šťastný. Jednak že jsem byl členem prvního týmu, který se u nás věnoval otázkám obnovního managementu lesů, teoreticky vycházejícího z tehdy mladého vědeckého oboru ekologie obnovy a náš první projekt byl právě v Podyjí. A za druhé, jako člověk, jehož dětství a mládí je spojeno s říčními údolími jihozápadní Moravy, jsem vždy toužil poznat to poslední tajemné údolí, které pro nás regionální patrioty bylo za bolševika prostě nedosažitelné, protože za železnou oponou.

NP Podyji WorkS nově vyhlášeným národním parkem vznikla téhož roku také nová správa s mladým panem ředitelem, který si vytvářel samo sebou tým mladých spolupracovníků. V roce 1994, když pod správu NP přešly majetkově i lesní pozemky a lesní personál, stalo se ze správy robustní těleso s veškerými potřebnými kompetencemi ke správě území. Již v roce 1996 pracovalo „mládí“ na správě NP aktivně – v denním lesnickém provozu – s principy obnovního managementu lesů, které reflektovaly tehdejší aktuální úroveň vědeckého poznání. Snad i proto je dnes Podyjí národním parkem s nejvyšším relativním procentem (47 %) území ponechaného samovolnému vývoji. Mimo jiné – první česká konference speciálně zaměřená na význam a funkce tlejícího dřeva v lesích se konala v roce 1999 právě na Podyjí.

Mimořádnou pestrost přírodního prostředí NP Podyjí tvoří nelesní plochy, které člověk lesu vzal a jejichž historické užívání vytvořilo sice umělé, ale nesmírně zajímavé ekosystémy. Správa NP ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy dokázala postupně navrhnout, vyzkoušet a provozně realizovat dříve nestandardní opatření na jejich zachování a podporu. Kdo by si v roce 1991 pomyslel, že se na vřesovištích a loukách bude pást dobytek, budou se trhat šípkové keře, pobíhat poníci, kus vřesoviště shoří a na loukách se nebude séci celoplošně v jednom termínu? 

NP Podyjí – v úzkém spojení s rakouským protějškem Nationalparkem Thayatal – je zelenou perlou ve vysychající krajině jihozápadní Moravy, je místem velkých experimentů, kterým předcházejí velké a vášnivé diskuse biologů a lesníků. Ale díky nim se věci posunují dopředu. Myslím, že větší výzvou do budoucna dnes není otázka, jak a co v přírodě NP Podyjí dělat, ale jak ji zachovat v plné kráse pro příští generace návštěvníků – jejich neustále sílící tlak a snaha dostat se všude představují v dnešní ochraně přírody malého Podyjí velké riziko.

Správu NP v příštím desetiletí čekají dvě velké změny: mladá generace pracovníků, kteří přišli v porevolučních „devadesátkách“, předá své dílo generaci nové a ta bude čelit novým a zároveň jiným výzvám než těm, které stály před dnešními veterány před třiceti lety. Otevřel jsem si láhev kořenitého veltlínu z popické vinice, dívám se oknem, jak vločky sněhu na první jarní den ulpívají na větvích stromů podyjských lesů, a připíjím na poděkování všem, kteří se o Národní park Podyjí jakkoliv zasloužili.