Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Konference pořádaná AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU

Autor: Robin Böhnisch

Konference pořádaná AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU

Vážení čtenáři,

nedávno (2. dubna) jsem měl možnost navštívit konferenci „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti jejich nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů“ pořádanou AOPK ČR spolu s Fakultou životního prostředí ČZU.

Parlament ČR není bezprostředně zapojen do poskytování finančních prostředků ze zdrojů ČR a Evropské unie na péči o přírodní a krajinné prostředí naší země subjektům, které za ni nesou zodpovědnost, ať už to jsou vlastníci, hospodáři, zástupci samospráv či orgány státní ochrany přírody. Nicméně náš výbor je aktivní při vytváření základních právních rámců, ve kterých se ochrana přírody pohybuje. Na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčen, že prostředky, alespoň k ochraně přírody a krajiny, z OPŽP i národních programů jsou na řadu rozumných činností využívány smysluplně. Za všechny jmenujme alespoň podporu ekologické stability lesa, obnovu narušeného vodního režimu v krajině, v níž chceme z kanalizovaných toků zase postupně vytvořit tepny naší krajiny, obnovu druhově bohatých luk a pastvin, zlepšování propojenosti krajiny pro organismy a tím i pro přírodní procesy či péči o cílové druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

OPŽP bude disponovat v prioritní ose 4 zhruba 9,5 miliardami Kč. Konaná konference zdůraznila existenci některých problémů naši krajiny, abychom je mohli v následujícím plánovacím období (2014-2020) co nejúčelněji řešit.

Skutečnost, že se AOPK ČR stala v této problematice zprostředkujícím subjektem a je navázaná na SFŽP jako zkušenou platební agenturu, považuji za vhodně zvolený model, v němž každý dělá to, s čím má zkušenosti a v čem má největší znalosti.

V poslední době jsme často svědky toho, jak je Evropské unii z nejrůznějších důvodů nasazována psí hlava. Neříkám, že v Bruselu dělají vše naprosto bezchybně, ale právě OPŽP je podle mého soudu vhodným, nebál bych se říci přímo modelovým příkladem, jak finance, které nepocházejí bezprostředně od českých daňových poplatníků, slouží k veskrze smysluplnému účelu.

Konference poukázala na široký vějíř nejen problémů, ale i instrumentů a metod jejich omezování.

Uznávaný odborník na péči o přírodu a krajinu profesor Peter Vitousek z prestižní Stanfordské univerzity napsal: „Jsme první generací, která má prostředky ukazující, jak lidé mění tvář naší planety. Současně jsme poslední generací, která má ještě šanci ovlivnit běh mnoha těchto změn.“ Jsem si jist, že i uskutečněná konference mu dala za pravdu.

 

Robin Böhnisch, předseda výboru pro životní prostředí PSP ČR