Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Kompromis v oblacích

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bašta

Kompromis v oblacích

Sněžka jako nejvyšší hora Česka a Slezska nejenže od nepaměti zdáli upoutává pozornost atypicky ostrým vrcholem v jinak oblém krkonošském panorámatu, ale také odráží dobové společenské trendy. Na urbanizovaném vrcholu vzniklo v 19. století půlhektarové náměstíčko, jehož obrysy dodnes vymezují plochu určenou pro návštěvníky. Za řetězem by měly mít prostor místní otužilé organismy, bydlící ve zvětralinách. Zdejší těsné sousedství tvrdého turismu a vzácných tundrových společenstev je nejvýše položeným ochranářským kompromisem (nikoli konsensem) u nás.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Návštěvnická infrastruktura chráněných území

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Pavel Pešout, Tomáš Licek, Karolína Šůlová

Návštěvnická infrastruktura chráněných území

Chráněná území jsou pro zvídavé návštěvníky přirozeným magnetem. Čekají, že uvidí něco víc než v „necertifikované“ krajině. A právě tady má ochrana přírody z minulosti opravdu velký dluh. Pokud má totiž společnost považovat náklady na péči o přírodu za oprávněné, je třeba lidem srozumitelně vysvětlovat, co a proč ochrana přírody dělá. Tento dluh se pokoušíme splatit. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) se v posledních letech i přes významné rozpočtové škrty začala programově zabývat dlouho podceňovanou interpretací přírodního dědictví přímo v chráněných územích. Je ještě daleko ke spokojenosti, ale podařilo se již vytvořit systém návštěvnické infrastruktury a byly také položeny základy sítě návštěvnických center – Domů přírody.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

Rozhovor

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

V knihovně Václava Havla v Praze bude příští rok dne 21. ledna v 19 hodin představena veřejnosti – za účasti autorů – kniha Čas pro světlo (nakladatelství Portál). Jedná se o knižní rozhovor Heleny Illnerové s Pavlem Kovářem, oba autoři jsou členy Rady AOPK ČR. Exkluzivní ukázka z této knihy pro náš časopis je doplněna aktuálními otázkami Františka Pojera, zaměstnance AOPK ČR a člena redakční rady časopisu Ochrana přírody.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Zpráva o stavu evropsky významných druhů ryb, mihulí, obojživelníků, plazů a savců

Výzkum a dokumentace

autoři: Vladimír Hanzal, Lenka Jeřábková, Karel Chobot, Milan Muška

Zpráva o stavu evropsky významných druhů ryb, mihulí, obojživelníků, plazů a savců

Hodnotící zprávy o stavu evropsky významných druhů a přírodních stanovišť jsou Evropské komisi podávány každých šest let, přičemž v roce 2013 byl stav z hlediska ochrany stanoven již podruhé. V seriálu článků se věnujeme jednotlivým hodnoceným skupinám (viz OP 6/2013). Tento poslední díl seriálu shrnuje výsledky hodnocení 84 druhů obratlovců žijících na území ČR (zpráv za kontinentální i panonský region bylo odevzdáno celkem 141).

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici

Výzkum a dokumentace

autoři: Miroslav  Zeidler, Marek Bednář

Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici

Rozklad odumřelých částí rostlin je proces, který probíhá skrytě našim zrakům. Přesto patří k procesům, které jsou v přírodě velmi rozšířené a pro existenci živých jedinců zásadní. Proces dekompozice, podobně jako mnoho jiných přírodních dějů, je ovlivňován řadou faktorů, které jsou určující pro jeho průběh. Mezi významné činitele, jež přímo či nepřímo ovlivňují podmínky prostředí a tím i dekompozici, patří poslední dobou čím dál více lidské aktivity. Překvapující však je, že se dopadům lidských aktivit na dekompozici v odborné literatuře doposud věnuje jen málo pozornosti.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody a služební zákon

Úvodem

Ochrana přírody a služební zákon

Poslední letošní číslo časopisu Ochrana přírody vychází těsně před vánočními svátky. Po nich přijde nový rok a s ním novinky, na které státní správa dlouho čekala. A podstatně se dotknou i fungování Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

150 let od narození
 Luboše Jeřábka

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

150 let od narození
 Luboše Jeřábka

Ochranářské veřejnosti jsou známi zakladatelé státní ochrany přírody u nás Z. Wirth a R. Maximovič či první lektor ochrany přírody na Universitě Karlově J. S. Procházka. Poněkud opomíjený zůstává pro ochranu přírody přínos přednosty Státního památkového úřadu a poslance českého Zemského sněmu JUDr. Luboše Jeřábka, od jehož narození v letošním roce uplynulo sto padesát let. Vládní rada Luboš Jeřábek se věnoval ochraně kulturních a přírodních památek v nejširším slova smyslu – jako nedělitelnému společenskému dědictví. Je předkladatelem prvního návrhu soustavy chráněných území u nás.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Spalte rohy 
a zachraňte nosorožce

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

Spalte rohy 
a zachraňte nosorožce

Ještě před několika lety se zdálo, že většina afrických i asijských druhů nosorožců překoná kritické chvíle svého totálního ohrožení. V relativním bezpečí několika národních parků a rezervací se jejich počty většinou stabilizovaly či narůstaly, protože hlavní důvod jejich vybíjení vymizel. Vybájené afrodiziakální účinky prášku z rohoviny byly nahrazeny opravdu funkčními medikamenty jako viagra a další. Vypadalo to slibně.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Karpatská úmluva

Zprávy-Recenze

autorka: Jindřiška Jelínková

Ve dnech 23. až 26. září se v Mikulově konala 4. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatská úmluva).

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Severní Teritorium – 
Austrálií od Kakadu po Uluru

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr Kovařík

Severní Teritorium – 
Austrálií od Kakadu po Uluru

Severní Teritorium, to je ta nejtypičtější Austrálie – taková, jakou si většina lidí představuje. Tady se nachází Rudé srdce Austrálie, právě tady najdeme vyprahlé savany, polopouště a pouště, kterým dominuje neskutečný monolit Uluru spolu s dalšími podobně bizarními červenými skalními masivy.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf