Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Anna Hubáčková

Autor: Anna Hubáčková

Úvodem Anna Hubáčková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte, abych vám s počátkem roku popřála vše dobré a poděkovala za to, co pro ochranu naší přírody a krajiny děláte. Kromě stále trvající pandemie covidu před nás rok 2022 staví zásadní výzvy i v environmentální oblasti.

Rizika klimatické změny jsou již delší dobu známa a to, že je na ně potřeba reagovat, také. Nicméně až v posledních letech se začínají přijímat zásadní environmentálně-politická opatření, která by je měla minimalizovat. Evropskou komisí vypracovaná Zelená dohoda přináší úkoly, které na nás čekají v mnoha oblastech, zejména energetiky, lesnictví, zemědělství, ochrany biodiverzity a ekosystémů. Klíčové budou energetické úspory opírající se o moderní technologie, racionální rozvoj obnovitelných zdrojů energie a v nezbytném rozsahu i jaderné energetiky. Takový je aspoň přístup naší vlády. Světová konference Glasgow 2021 možná některé zklamala, ale i ona přinesla závazek postupného odklonu od využívání fosilních paliv, zejména uhlí, zrychlené eliminace produkce metanu či zastavení plošné likvidace a destrukce globálně významných lesů včetně Amazonie k roku 2030. Právě ty jsou pro bilanci uhlíku veledůležité.

Programové prohlášení naší vlády je v porovnání s předchozími laděno s mimořádným environmentálním akcentem. Ať už je to ekologizace státní zemědělské politiky, pěstování a obnova ekologicky stabilnějších, přírodě bližších lesů, systematická náprava poškozeného vodního režimu, či rozšíření plochy chráněných území včetně vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Jako finanční zdroj jsou klíčové evropské fondy, které musíme využívat s větší adresností a efektivitou. V tom pomohou i takzvané zjednodušené metody vykazování, které usnadní přístup k financím zejména menším žadatelům.

Druhé pololetí bude ve znamení našeho předsednictví v Evropské unii. Přestože se prioritní témata nesdělují předem a musí se ladit se zeměmi předsedajícími před námi a po nás (Francie, Švédsko), lze očekávat, že se budou dotýkat i implementace 

Zelené dohody, zejména v oblasti mitigace i adaptace, a také ochrany biodiverzity. 

Mou osobní prioritou je voda, ochrana její kvality i množství. Pro náš život je voda tak zásadní, že si svoje mimořádné postavení zaslouží i v ústavě. Budu prosazovat, abychom se v krajině zaměřili na přírodě blízká opatření, která přispějí k většímu zadržení vody. Chci také hledat co nejužší spolupráci s resortem zemědělství, která je klíčová pro lepší péči o zemědělskou krajinu, lesy i ochranu biodiverzity.

Jsem si vědoma, že rozpočtové deficity z předchozího období jsou velké a úpravy státního rozpočtu jsou potřeba. Zároveň však vím, že resort jako celek k těmto deficitům zásadně nepřispěl a že práce, která je před námi, je pro budoucnost velmi důležitá. Proto usiluji o to, aby úspory ve státním rozpočtu byly pro nás co nejméně citelné.

Jako senátorka, ale i jako bývalá starostka vím, že pro řešení většiny problémů je klíčová dobrá komunikace a srozumitelná informovanost občanů. Proto i v pozici ministryně životního prostředí považuji za důležitou spolupráci s krajskými a obecními samosprávami a také s neziskovými organizacemi.

Věřím, že se nám společnými silami podaří nelehké úkoly zvládnout.