Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Nové právní předpisy, judikatura a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

Kulér-Nové právní předpisy

Právní předpisy
Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 1/2022 ze dne 3. 5. 2022 2021 o vyhlášení přírodní rezervace Dlouhý vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Smolov. Předmětem ochrany jsou přírodě blízká společenstva suťového lesa s typickými druhy rostlin v podrostu a mozaikovitým výskytem suťových pramenišť.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf