Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

přehled vybraných aktualit z období únor–březen 2022

Autor: Samostatné právní oddělení AOPK ČR

Relevantní dokumenty a judikatura ČR

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality

Ministerstvo životního prostředí zajistilo v souladu s § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracování souhrnů doporučených opatření pro EVL: Borkovická blata (aktualizované SDO), Červená Třemešná – rybník, Horní Ploučnice (aktualizované SDO), Hovoranské louky (aktualizované SDO), Knížecí les, Krumlovsko--rokytenské slepence (aktualizované SDO), Louky pod Kumstátem (aktualizované SDO), Ratajské rybníky (aktualizované SDO), Štíří důl – Řeka (aktualizované SDO), Tichá Orlice (aktualizované SDO), Údolí Moravice (aktualizované SDO). V souladu s ustanovením § 45e odst. 6 tohoto zákona, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnu doporučených opatření také pro Ptačí oblast Dehtář.

Souhrny doporučených opatření jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a stránkách ÚSOP (http://drusop.nature.cz).

Certifikovaná metodika Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. – Invazní patogeny dřevin v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy; a Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR

Metodika i atlas jsou výsledkem zpracovaným v rámci řešení výzkumného projektu „Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území.“

Jsou nedílnou součástí Věstníku MŽP, částka 2, ročník XXXII.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 304/2019-79 ze dne 23. 2. 2022

Nejvyšší soud se mj. zabýval možností ekologického spolku (Děti Země) namítat zákonnost závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru. Spolek, jehož posláním je ochrana přírody a krajiny, může uplatňovat námitky pouze v takovém rozsahu, v jakém je nebo může být dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se zabývá. Soud přisvědčil spolku, že negativní vliv požárů na různé složky životního prostředí (zejména na ovzduší, ekosystémy či organismy) nelze bez dalšího předem vyloučit a takovéto námitky apriorně odmítat. Jelikož však v projednávané věci spolek fakticky dotčené závazné stanovisko napadl pouze z preventivních důvodů za účelem ověření jeho zákonnosti, jeho námitky považoval soud za nepřípustné.

Právo a judikatura v EU

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterými se přijímají aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství (SCI)

Komise na základě informací dodaných vnitrostátními orgány v souladu s ustanoveními směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přijala dne 16. 2. 2022 tato prováděcí rozhodnutí k aktualizacím seznamů lokalit:

  • (EU) 2022/223, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti;
  • (EU) 2022/224, kterým se přijímá třináctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti;
  • (EU) 2022/231, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti;
  • (EU) 2022/232, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti;
  • (EU) 2022/233, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti;
  • (EU) 2022/234, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.

Rozsudek soudního dvora C-300/20 Bund Naturschutz in Bayern eV ze dne 22. února 2022

Předmětem soudního přezkumu byla vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti v Bavorsku, a to z důvodu, že nebyla podrobena strategickému posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) podle směrnice 2001/42 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Předkládací soud měl pochybnost o tom, zda takováto vyhláška vymezuje rámec pro budoucí schvalování záměrů ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) této směrnice. Vyhláška sice stanoví obecné zákazy a povinnosti získat povolení pro velký počet záměrů, avšak neobsahuje zvláštní pravidla pro schvalování záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice 2011/92, nýbrž v první řadě slouží k zamezení jejich realizace, resp. k tomu, aby byly tyto záměry v souladu s ochranou přírody. Tázal se mj. na to, zda je nezbytné, aby plán nebo program k tomu, aby spadal do působnosti čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/42, vykazoval konkrétní zaměření, resp. specifickou vazbu na tyto záměry, nebo zda postačí, aby např. z důvodu rozsahu své oblasti působnosti zahrnoval také tyto záměry, aniž by sám s těmito záměry počítal nebo jejich schvalování cíleně upravoval.

Dle Soudního dvora musí být dotčené ustanovení směrnice vykládáno tak, že vnitrostátní opatření, jehož cílem je ochrana přírody a krajiny a jež za tímto účelem stanoví obecné zákazy a povinnosti získat povolení, aniž stanoví dostatečně podrobná pravidla týkající se obsahu, přípravy a provádění záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice 2011/92, nespadá do působnosti tohoto ustanovení.    ■

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR,
kontakt: paula.filipova@nature.cz